Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

Veilingkosten

De veilingkosten worden voor het grootste deel gevormd door de koopsom voor het aangekochte object. De overige kosten die de koper i.v.m. de veiling verschuldigd is, bestaan uit:

 • Overdrachtsbelasting
 • Honorarium voor de notaris
 • Inzetpremie (indien van toepassing)
 • De kosten van advertenties en organisatie (zaalhuur, afslagersloon) van de veiling
 • Kosten voor Kadastrale rechten en –recherche
 • Kosten voor doorhaling van inschrijving en beslagen
 • (Indien daarvoor verantwoordelijk) de vaste lasten van het pand over het lopende jaar en achterliggende jaren
 • Eventuele kosten voor een akte de command
 • Overige kosten en lasten uit de bijzondere veilingvoorwaarden

Het totale bedrag aan veilingkosten verschilt per keer. De notaris kan dit per object nauwkeurig uitrekenen.

Notariskosten

De notaris heeft een groot aandeel in alle onderdelen van het veilingproces, vanaf de aankondiging tot aan de feitelijke overdracht. De vergoeding voor zijn inzet komt grotendeels voor rekening van de koper. Voor notariële handelingen bestaan sinds 1999 geen vaste tarieven meer. Het is bij een openbare veiling dan ook lastig om van tevoren in te schatten wat u aan notarieel honorarium kwijt bent, omdat u geen vrije keuze hebt gehad in de aanstelling van de notaris. Wel kunt u bij de KNB een grove indicatie opvragen voor de verschillende te verrichten handelingen.

Belasting

Voor de aanschaf van een veilinghuis moet rekening gehouden worden met de volgende belastingen:

 • Overdrachtsbelasting (m.i.v 1 juli 2011 geldt voor de verkrijging van woningen tot 1 januari 2012 een percentage van 2%. Voor niet-woningen geldt echter wel 6% van de koopsom, eventueel vermeerderd met erfpachtcanon en bijkomende kosten)
 • 21% BTW over het totaal aan notariskosten.

Financiering van een aankoop

Op de reguliere huizenmarkt kan een pand worden aangekocht onder voorbehoud van het verkrijgen van een hypotheek. Bij het kopen van een veilinghuis is dat niet mogelijk; ieder uitgebracht bod is onvoorwaardelijk . Voorafgaand aan de veiling zullen gegadigden dus zeker moeten zijn van voldoende financieel draagvlak voor het kunnen doen van een bod. Als blijkt dat voor de aankoop een hypotheek nodig is en deze kan niet binnen de gestelde termijn worden gerealiseerd, dan is de koper officieel in gebreke. Hierop volgt een forse boete.

Betaling

Betaling door de koper/akte van kwijting
Binnen zes dagen na de gunning moet de koper een waarborgsom van 10% van de koopsom betalen aan de notaris. Het afgeven van een bankgarantie mag eventueel ook.
Binnen diezelfde termijn van zes dagen moeten ook de overige veilingkosten worden voldaan.

De overige kosten, waaronder het restant van de koopsom, eventuele ontruimingskosten en kosten voortvloeiend uit bijzondere veilingvoorwaarden, dienen binnen zes weken na de gunning te zijn voldaan.

Wanprestatie
Bij het niet nakomen van afspraken door een ieder van de betrokken partijen, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade (plus eventuele bijkomende kosten en rente) van de tegenpartij. Hierbij geldt wel dat de nalatige partij officieel in verzuim moet zijn. Dat wil zeggen dat hij door een deurwaarder of per aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en hierop niet binnen drie dagen reageert met het nakomen van zijn verplichtingen.
De wederpartij kan er nu voor kiezen om de koopovereenkomst te vorderen of deze te laten ontbinden:

Vordering van de koopovereenkomst
Dit heeft alleen zin indien dit redelijkerwijs van de nalatige partij kan worden geëist. In dat geval is de nalatige een dagelijkse, direct opeisbare boete verschuldigd van drie promille van de koopsom, met een minimum van € 1.000, -, tot aan het moment dat hij zijn verplichtingen heeft voldaan.

Ontbinding van de koopovereenkomst
Ontbinden kan alleen door rechterlijke tussenkomst. De nalatige partij verbeurt een onmiddellijke opeisbare boete van 15% van de koopsom tegenover de wederpartij. Zie ook artikel 22, AVVE 2006.

Huisvesting/vergunningen
Net zoals voor de financiering, geldt bij de aankoop van een veilinghuis geen recht van voorbehoud op het krijgen van vergunningen. De koop is onherroepelijk, ongeacht het achteraf wel of niet toekennen van eventuele noodzakelijke vergunningen voor bijvoorbeeld huisvesting of verbouwing. Informeer vooraf dus altijd naar de gebruiksmogelijkheden, zeker met plannen voor het vestigen van een bedrijf. Eventueel kan de Erkend Veiling Makelaar u hier bij helpen.