Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

Tijdens de huizenveiling

Verplichtingen en vrijwaring koper

De verkoper verplicht zich om de koper het eigendom te leveren. Verder is de verkopende partij gevrijwaard van alle aansprakelijkheid en zijn de risico’s omtrent onjuiste informatie voor de koper. Alle lopende verplichtingen (m.b.t. bijvoorbeeld verhuur, verpachting, beperkte rechten, erfdienstbaarheid etc.) en gebreken of verontreinigingen, worden door de nieuwe eigenaar overgenomen. Roerende zaken zijn uitgesloten van verkoop, tenzij in de voorwaarden anders vermeld.

De zitting

De veiling is een openbare aangelegenheid en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gebruikelijke gang van zaken geeft de notaris uitleg over de te volgen procedures en leest hij de te veilen panden voor, evenals de belangrijkste voorwaarden. Ook is er vooraf ruimte voor het stellen van vragen.

Bieden: opbod en afslag

Het bieden op een veiling gebeurt in twee fases. Eerst wordt per opbod een prijs vastgesteld: bieders steken hun hand in de lucht, totdat de veilingmeester na het hoogste bod afslaat. In de tweede fase (het afmijnen) roept de afslager een steeds lager bedrag (beginnend bij het per opbod vastgestelde bedrag), totdat iemand ‘mijn’ roept.
Diegene wordt dan eigenaar van het pand.

 • Fase 1: Het opbieden
  De afslager start de veiling met een openingsbod. Gegadigden kunnen daarna gaan bieden, door duidelijk zichtbaar hun hand op te steken. Na het hoogste bod wordt afgeslagen.
  De hoogste bieder heeft vervolgens recht op de inzetpremie, maar is daarmee nog geen eigenaar van het pand.
 • Fase 2: Het afmijnen
  Na de afslag volgt het afmijnen. Vanaf een fictief ingezet bedrag, roept de afslager een steeds lager wordende prijs, totdat een van de aanwezigen ‘mijn’ roept. Diegene wordt dan onder voorbehoud van gunning eigenaar van het pand. Indien meerdere gegadigden op hetzelfde moment ‘mijn’ roepen, dan wordt ter plekke tussen hen per opbod verder geveild.
  Wie ‘ja’ roept in plaats van ‘mijn’, doet officieel gezien geen geldig bod. Dit kan voor de bieder nadelige gevolgen hebben, want een andere gegadigde roept dan snel alsnog ‘mijn’ en de eerste bieder loopt zo het beoogde veilingpand mis.

Let op! De uiteindelijke koopsom is afhankelijk van het gehanteerde systeem op de veiling. Dit is vooraf bekend gemaakt door de veilingmeester:

Systeem ‘Afslag = Koopsom’
De uiteindelijke koopsom is het bedrag waarop is afgemijnd, mits dit hoger ligt dan het hoogste bedrag bij het opbieden (de inzetsom).

Systeem ‘Koopsom = Opbod + Afslag’
De inzetsom en het bedrag van de afslag vormen bij elkaar opgeteld de uiteindelijke koopsom.

Onvoorwaardelijk & concreet bod

Een veilingbod is altijd onvoorwaardelijk, ook als later blijkt dat de financiering of eventuele benodigde vergunningen niet zijn te realiseren. Wees u vooraf bewust van de risico’s. Alleen bij een hoger bod,
het afgelasten van de veiling of het niet gunnen van de koop door de verkopende partij, vervalt het bod. Wanneer een gezamenlijk bod wordt uitgebracht door twee of meer personen, dan zijn zij ieder voor 100% aansprakelijk voor de aangegane verplichtingen.

Risico’s

Het kopen van een pand op een openbare veiling kent verschillende risico’s. Het is raadzaam deze van tevoren te kennen, af te wegen en zoveel mogelijk te verkleinen:

 • Verkeerd handelen tijdens de veiling door spanning/druk
 • Achteraf tegenvallende staat van het aangekochte veilingpand
 • Het geveilde pand blijkt bewoond door huurders
 • Er rust een aanschrijving van de gemeente op het pand
 • Het pand valt onder monumentenzorg
 • Om bovenstaande risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, kunt u voorafgaand aan de veiling altijd deskundig advies inwinnen bij de betrokken EVM-makelaar.

Bieden voor een ander

Het is op de openbare veiling toegestaan om namens iemand anders een bod uit te brengen. Voor iemand met weinig ervaring kan dat bijvoorbeeld de EVM-makelaar zijn. De naam van de eigenlijke bieder moet uiterlijk zes dagen na de gunning en tevens vóór betaling van de koopsom, schriftelijk worden bevestigd door de vertegenwoordiger in het proces-verbaal van de veiling of in een door de notaris hiervoor opgestelde akte de command.
De vertegenwoordiger blijft naast de eigenlijke bieder hoofdelijk aansprakelijk voor de veilingverplichtingen totdat de laatstgenoemde de koopsom heeft voldaan.

Inzetpremie/plokgeld

Degene die bij het opbieden het hoogste bod heeft uitgebracht, heeft recht op een inzetpremie (ook wel plokgeld) van 1% van dat bedrag. De inzetpremie moet in de regel worden uitbetaald door de kopende partij, op een enkele uitzondering na. De algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op het pand geven hierover uitsluitstel.
Nadat de notaris het daarvoor bestemde geld heeft ontvangen van de koper, wordt de inzetpremie overgemaakt aan de hoogste bieder. Als de hoogste bieder uiteindelijk ook de koper wordt, vervalt logischerwijs de inzetpremie, omdat die anders aan hemzelf zou moeten worden uitgekeerd.

Legitimatie/bewijs van financiële gegoedheid

Zowel bieder als koper zijn verplicht zich vooraf te legitimeren en dienen alle benodigde informatie omtrent het nakomen van financiële verplichtingen te kunnen overleggen aan de notaris. In een enkel geval wordt ook wel om een bankgarantie of verklaring van financiële gegoedheid gevraagd. Meestal is dit dan opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden.