Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

Na de huizenveiling

Gunning en recht van beraad

Nadat een bod definitief is afgeslagen, mag de verkopende partij (meestal de bank) bepalen of hij het pand aan de koper ‘gunt’ of niet. Wanneer dit niet het geval is, heeft de koper recht op een inzetpremie, die hem door de niet-gunnende partij moet worden betaald. Als de bank de koop wel gunt, betekent dat automatisch dat de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen. Vanaf dit moment gaan voor de koper de betalingsvoorwaarden van kracht en zijn de risico’s voor het pand ten laste van hem.

  • Gunning
  • Recht van beraad
    De verkopende partij heeft het recht zich enkele dagen te beraden over het al dan niet gunnen van de koop. Bij het uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn, gaat de koop niet door.
    Bij veiling in combinatie mag de verkoper overigens zelf kiezen of hij gaat voor bijvoorbeeld het hogere bod voor de totale combinatie, of dat hij het tegen een lager totaalbod gunt aan meer bieders voor de afzonderlijke kavels.

h2]Verhuring en huurbeding
Als blijkt dat er in een aangekocht veilinghuis nog huurders wonen, dan gaan de rechten en plichten uit die huur automatisch op de nieuwe eigenaar over. Hetzelfde geldt voor pacht. Er zijn een paar uitzonderingen op die regel:
Wanneer de door de eigenaar opgestelde huurovereenkomst in strijd is met het huurbeding van de hypotheekverstrekker. Als de huurovereenkomst is aangegaan na de datum van beslaglegging op het pand.

In bovenstaande gevallen kan de nieuwe eigenaar op eigen kosten overgaan tot ontruiming van het pand. In geval van woonruimte moeten we eerst de hypotheekhouder en voorzieningenrechter worden ingeschakeld.

[h2]Ontruiming[/]
De kans bestaat dat een geveilde woning niet onbewoond wordt opgeleverd. De koper kan dan de nog aanwezige vorige eigenaar of eventuele huurders dwingen het pand te verlaten. Ontruimen kan alleen met een daartoe benodigde akte, eventueel onder dwang van de politie. Wanneer het pand is afgeleverd onder de bijzondere veilingvoorwaarden ‘niet vrij van bewoners of gebruikers’, mag niet tot ontruiming worden overgegaan. In een enkel geval kan de nieuwe eigenaar dankzij een huurovereenkomst die in strijd is met het huurbeding, huurders dan alsnog dwingen het pand te verlaten.

Wanneer na de koop blijkt dat het veilingobject nog bewoond wordt zijn de kosten voor ontruiming voor rekening van de nieuwe eigenaar. Roessen & Roessen (www.roessen.nl) kan de regie in dit traject van u overnemen. Roessen en Roessen heeft het contact met de deurwaarder, slotenmaker en plant onder toezicht van politie de ontruiming in. Dit tegen een vooraf opgeven vast tarief. Als wij van u de originele grosse van de notariële ontvangen kunnen wij dit proces opstarten.

[b]Met het volgen van dit traject is het risico van huisvredebreuk volledig uitgesloten![/]
Na het binnentreden van de woning kan er direct een advies en kostenopgave volgen voor het leegruimen en schoonmaken van de woning. Aanvullende kan Roessen & Roessen een plan van aanpak en kostenopgave opstellen voor reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning.

[h2]Juridische levering[/]
Een koper wordt pas juridisch eigenaar van een pand, nadat de volledige koopsom en alle veilingkosten zijn voldaan. In de regel gebeurt dit via een notariële verklaring van betaling. De verkopende partij ondertekent hiervoor een officieel opgemaakte kwitantie; de notariële akte van kwijting. Vervolgens dienen (voor zover opgemaakt) onderstaande stukken door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Pas daarna is de juridische levering van eigendom daadwerkelijk voltooid:

[list]
* Proces-verbaal van de veiling
* Akte van gunning
* Akte van bijzondere veilingvoorwaarden
* Akte de command
* Notariële verklaring van betaling of akte van kwijting
[/]

h2]Feitelijke levering[/]
Op de dag dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, vindt de feitelijke levering van het pand plaats, in de toestand waarop het zich op dat moment bevindt. Het risico op schade of verlies is vanaf het moment van de gunning voor de koper, behalve wanneer deze aantoonbaar is toe te rekenen aan tussentijdse tekortkoming van de schuldenaar. Het is dus raadzaam het pand meteen na de gunning te verzekeren tegen brand e.d. Ontruiming van eventuele krakers komt ook voor rekening van de nieuwe eigenaar.

[h2]Betaling door de koper[/]
Binnen zes dagen na de gunning, moet de koper de notaris een waarborgsom betalen van 10% van de koopsom. Daarnaast moet binnen deze termijn nog een aantal betalingen worden voldaan, waaronder de inzetpremie en het honorarium voor de notaris. Het restant van de kosten (hoofdsom en eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld ontruiming) dient binnen zes weken na de gunning te zijn betaald. Kan de koper hier niet aan voldoen, dan riskeert hij een aantal boetes.