Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

De veilingprocedure in het kort

Wie geïnteresseerd is in het kopen van een huis op een openbare veiling, moet zich goed voorbereiden op de daar geldende gang van zaken. Klakkeloos gaan bieden op een executieveiling zonder de juiste voorkennis, kan grote (financiële en juridische) problemen veroorzaken.

Voor de veiling

Bezichtigen van een veilingobject
Een huis of object wat wordt aangeboden op de veiling is lang niet altijd vooraf te bezichtigen. Er is dan geen of weinig informatie over de staat waarin het huis of object zich bevindt, wat het inschatten van een redelijke prijs, de mate van bewoonbaarheid en eventuele verbouwingskosten lastig maakt.

Financiering
Kopen van een huis of object op een huizenveiling kent geen ‘voorbehoud op financiering’. De koper is dus verplicht het object af te nemen, ook als later blijkt dat hij de hypotheek niet rond krijgt. Wanneer niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, volgt een flinke boete. Onderzoek daarom van te voren altijd de mogelijkheden tot financiering. Sommige veilingen vragen vooraf om legitimatie en een ‘verklaring van gegoedheid’, om problemen achteraf te voorkomen.

Onderhandse executoriale verkoop
Tot 14 dagen voorafgaand aan de veiling, kan een huis of object alsnog onderhands (biedingsformulier) worden verkocht. Iedereen kan daarvoor een schriftelijke bieding doen bij de veilingnotaris. Wanneer een bod door zowel de schuldeiser als de schuldenaar wordt aanvaard, moet het daarna nog worden goedgekeurd door de voorzieningenrechter. Is dit het geval, dan wordt het pand teruggetrokken uit de veiling.

Lees de uitgebreide beschrijving

Tijdens de veiling

Opbod en afmijnen
Het bieden op een huis of object op een veiling gebeurt in twee fases. Eerst wordt per opbod een prijs vastgesteld: bieders steken hun hand in de lucht, totdat de veilingmeester na het hoogste bod afslaat. In de tweede fase (het afmijnen) roept de afslager een steeds lager bedrag (beginnend bij het per opbod vastgestelde bedrag), totdat iemand ‘mijn’ roept. Diegene wordt dan eigenaar van het object.

Bieding
Een veilingbod is altijd onvoorwaardelijk, ook als later blijkt dat de financiering of eventuele benodigde vergunningen niet zijn te realiseren. Alleen bij een hoger bod, het afgelasten van de veiling of het niet gunnen van de koop door de verkopende partij, vervalt het bod.

Gunning
Nadat een bod definitief is afgeslagen, mag de verkopende partij (meestal de bank) bepalen of hij het huis of object aan de koper ‘gunt’ of niet. Wanneer dit niet het geval is, heeft de koper recht op een inzetpremie, die hem door de niet-gunnende partij moet worden betaald. Als de bank de koop wel gunt, betekent dat automatisch dat de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen.

Lees de uitgebreide beschrijving

Na de veiling

Betaling
Binnen zes dagen na de gunning, moet de koper de notaris een waarborgsom betalen van 10% van de koopsom. Daarnaast moet binnen deze termijn nog een aantal betalingen worden voldaan, waaronder de inzetpremie en het honorarium voor de notaris. Het restant van de kosten (hoofdsom en eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld ontruiming) dient binnen zes weken na de gunning te zijn betaald. Kan de koper hier niet aan voldoen, dan riskeert hij een aantal boetes.

Juridische en feitelijke levering
Een koper wordt pas daadwerkelijk eigenaar van het veilingobject, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Daarna volgt de levering van eigendom middels inschrijving in de openbare registers van het Kadaster en is de koper juridisch eigenaar. De woning of het object kan nu feitelijk worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, waarmee de koop definitief is afgerond.

Ontruiming
Wanneer na de koop blijkt dat het veilingobject nog bewoond wordt zijn de kosten voor ontruiming voor rekening van de nieuwe eigenaar.
Roessen & Roessen (www.roessen.nl) kan de regie in dit traject van u overnemen. Roessen en Roessen heeft het contact met de deurwaarder, slotenmaker en plant onder toezicht van politie de ontruiming in. Dit tegen een vooraf opgeven vast tarief. Als wij van u de originele grosse van de notariële ontvangen kunnen wij dit proces opstarten.

Met het volgen van dit traject is het risico van huisvredebreuk volledig uitgesloten!
Na het binnentreden van de woning kan er direct een advies en kostenopgave volgen voor het leegruimen en schoonmaken van de woning. Aanvullende kan Roessen & Roessen een plan van aanpak en kostenopgave opstellen voor reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning.

Meer weten over veilingprocedures?

Bovenstaande tekst is slechts een beknopte samenvatting van de belangrijkste zaken rondom het kopen van een huis of object op een veiling. Ga naar alle procedures rondom openbare huizenveiling voor een volledig overzicht.

Lees de uitgebreide beschrijving