Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Charleroistraat 170, 172, 178, 180 en 182 Breda

19

jun

Charleroistraat 170, 172, 178, 180 en 182
4826 LP Breda

Appartement + Bedrijfsruimte + Winkelruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet vrijdag 19 juni 2020
17 dagen vanaf 13:30
Afslag vrijdag 19 juni 2020
17 dagen vanaf 13:50
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 2 dagen en 14 uur mogelijk

Object

1. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 182 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met ondergrond en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Maaseikstraat 2 A tot en met 14 A (even nummers) 20 tot en met 34 (even nummers), 52 tot en met 66 (even nummers) en Charleroistraat 170 tot en met 182 (even nummers) te Breda, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, nummers 1627 en 1628, groot twee are negentig centiare respectievelijk elf are tachtig centiare;

2. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 180 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;

3. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 3, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 178 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;

4. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 172 te (4826 LP) Breda; en
b. het vierentwintig / eenhonderd achtentwintigste (24/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;

5. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 170 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap.

Objectgegevens

Soort object Appartement + Bedrijfsruimte + Winkelruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindices 1 tot en met 5.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


Inzet vrijdag 19 juni 2020 vanaf 13:30
Afslag vrijdag 19 juni 2020 vanaf 13:50

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

AKD N.V. - Eindhoven

Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven

Mevr. D.B. Joosten

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

1. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 182 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met ondergrond en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Maaseikstraat 2 A tot en met 14 A (even nummers) 20 tot en met 34 (even nummers), 52 tot en met 66 (even nummers) en Charleroistraat 170 tot en met 182 (even nummers) te Breda, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, nummers 1627 en 1628, groot twee are negentig centiare respectievelijk elf are tachtig centiare;
2. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 180 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;
3. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 3, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 178 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;
4. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 172 te (4826 LP) Breda; en
b. het vierentwintig / eenhonderd achtentwintigste (24/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap;
5. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie G, complexaanduiding 3105-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Charleroistraat 170 te (4826 LP) Breda; en
b. het acht / eenhonderd achtentwintigste (8/128) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1.b. genoemde gemeenschap,
hierna te noemen: het ‘Registergoed, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

te houden op 19 juni 2020 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur via de website www.bog-auctions.com, t.o.v. mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven of diens waarnemer.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (‘AVVI 2015’), opgenomen in een notariële akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam en ingeschreven in de Openbare Registers op eenendertig december tweeduizend veertien in Register Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De veiling
Artikel 4.
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag op vrijdag negentien juni tweeduizend twintig vanaf dertien uur en dertig minuten (13:30 uur) via de website www.bog-auctions.com.
De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Indien niet wordt gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom.
Het Bod.
Artikel 5
Lid 7 van artikel 5 van de AVVI 2015 komt te luiden als volgt:
‘De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.’
Inzetpremie
Artikel 7.
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij Koper in rekening gebracht.
In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7 AVVI 2015 heeft de Inzetter echter uitsluitend recht op de inzetpremie indien door Verkoper wordt gegund als bedoeld in artikel 9 AVVI 2015.
Indien de Inzetter tevens de Koper is, heeft de Inzetter geen recht op de Inzetpremie.
Bieden voor een ander
Artikel 8.
Een Bieder heeft het recht te verklaren dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Artikel 9.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Aan de Koper worden extra eisen gesteld ten aanzien van de informatieverschaffing ten aanzien van de Koper en over de financieringswijze van het Registergoed. Koper dient deze informatie één dag na de veiling aan te leveren bij de Veilingnotaris. Door het uitbrengen van een bod op het Registergoed stemt de Koper in met deze informatieverschaffing. De te verschaffen informatie is opgenomen in het document ‘Customer Identification and Legitimation’ dat is te raadplegen op de Website www.bog-auctions.com. Er is een document voor het geval de Koper een rechtspersoon is en voor het geval de Koper een natuurlijk persoon is.
Belasting en kosten.
Artikel 10.
10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van Koper de volgende kosten:
- de verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie;
- de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder;
- de kosten verschuldigd aan de gemeente Breda voor het opvragen van informatie terzake het Registergoed;
- de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl;
- de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de veiling (dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing, Platformnotaris en gebruik van zaal en computers);
- de leges verschuldigd aan de rechtbank in verband met het verzoek ingevolge artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en het verzoek ingevolge artikel 3:273 van het Burgerlijk Wetboek;
- de kosten van ontruiming.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website www.bog-auctions.com.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.
Verkoper is niet aansprakelijke voor verrekening van lasten, belastingen, huren en (eventuele) waarborgsommen.
10.2 Het honorarium en de verschotten verband houdende met een Akte de Command komen voor rekening van de Koper en zijn niet inbegrepen in de specificatie van de veilingkosten.
10.3 De kosten die niet voor rekening van de Koper zijn, worden voldaan uit de Koopsom.
10.4 Voorzover aan de Verkoper bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd naar het tarief van zes procent (6%).
Tijdstip van betaling
Artikel 11.
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 te luiden als volgt:
De Koper dient:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na de Veiling te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
b. de hiervoor in artikel 10.1 vermelde kosten uiterlijk drie (3) werkdagen na de Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
c. de Koopsom en de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk te voldoen op eenendertig juli tweeduizend twintig voor twaalf uur (12:00 uur) in de middag op de Kwaliteitsrekening, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks toebehoort.
Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard aan de Veilingnotaris dat het bedoelde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijnen hoeft te worden gestort.
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
Artikel 16
1. Publiekrechtelijke beperkingen
a. Blijkens een kadastraal uittreksel per heden zijn ten aanzien van het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.
b. De Koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de Openbare Registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie. Inschrijvingen in de Openbare Registers na heden zijn voor risico van de Koper.
2. Milieu
De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening en risico van Koper.
3. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
4. Vereniging van eigenaren/ splitsing in appartementsrechten
a. Het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt is gesplitst in achtentwintig (28) appartementsrechten bij akte op tien februari negentienhonderddrieëntachtig verleden voor mr. A.A. van Gastel, destijds notaris te ‘s Gravenhage, van welke akte een afschrift is overgeschreven in de Openbare Registers op veertien februari negentienhonderddrieëntachtig in register Hypotheken 4, deel 6332, nummer 69 (‘Splitsing’), waarbij van toepassing is verklaard het modelreglement van splitsing vastgesteld bij een akte verleden op tweeëntwintig februari negentienhonderddrieënzeventig voor mr. J. Schrijner, destijds notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is overgeschreven in de Openbare Registers, destijds te Breda op een maart negentienhonderddrieënzeventig in register Hypotheken 4, deel 2847, nummer 67.
De Splitsing bevat voorts de statuten van de vereniging van eigenaars genaamd:
‘Vereniging van Eigenaars Charloisstraat 170/172/178/180/182, Maaseikstraat 2 A tot en met 14 A (even nummers) 20 tot en met 34 (even nummers) 52 tot en met 66 (even nummers) te Breda’ (de ‘Vereniging’).
b. Een opgave van de administrateur van de Vereniging over de hoogte van de maandelijkse servicekosten, de achterstallige servicekosten en het aandeel in het reservefonds zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de website www.bog-auctions.com.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar voor rekening van de Koper.
5. Bijzondere lasten en beperkingen
Voor bestaande bekende lasten en beperkingen wordt verwezen naar de Aankomsttitel, waarin het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
“BIJZONDERE BEPALINGEN
Voor wat betreft bijzondere bepalingen die op het verkochte betrekking hebben en speciaal voor wat betreft erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en/of verplichtingen en kettingbedingen wordt verwezen naar hetgeen voorkomt in een akte van levering, op negentien december tweeduizend één verleden voor genoemde notaris Van der Beek, waarvan een afschrift is ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op twintig december tweeduizend één in deel 13400 nummer 16.
Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt:
9. Koopster verbindt zich ten behoeve van de gemeente Breda en ten genoegen van ter controle van burgemeester en wethouders dier gemeente of van de door deze aangewezen instantie:
a. de op het bij deze overgedragene te stichten woningen en winkels tijdig en voor eigen rekening te voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie, waartoe behoren de buizen vanaf de afsluitkraan, de radiatoren met appendages en de meetapparatuur en er voor zorg te dragen dat deze installatie te allen tijde in goede toestand verkeert en voldoet aan de eisen en voorwaarden van de verordening voorwaarden warmtelevering van de gemeente Breda en ook overigens voor zover het haar aangaat in deze verordening gestelde stipt na te leven;
b. de sub a. bedoelde installatie te laten aansluiten op de door de gemeente Breda te stichten en in exploitatie te nemen centrale wijkverwarming voor de wijk Hoge Vucht II en deze installatie daarop aangesloten te doen houden.
10. Koopster is ten genoegen van burgemeester en wethouders van Breda verplicht in de overeenkomsten, waarbij de op het verkochte te stichten winkelwoonhuizen zullen worden verkocht, verhuurd of onder enige andere titel in gebruik gegeven, al die bepalingen op te nemen - en aan de koper, huurder of gebruiker onder andere titel op te leggen – welke nodig zijn ter nakoming, uitvoering en ter waarborging van de onder 5 gestelde bepalingen en of welke daaruit voortvloeien, waaronder in ieder geval de verplichting toegang tot de woningen te verlenen aan de door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen personen voor het instellen van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de sub 9 bedoelde installatie en de toestand waarin zij verkeert en voor het herstellen daarvan. Tot het aangaan van vorenbedoelde overeenkomsten mag koopster eerst overgaan, nadat haar gebleken is, dat de nieuwe eigenaar, respectievelijk huurder of gebruiker onder andere titel een schriftelijke overeenkomst met de gemeente Breda inzake de levering van warmte heeft gesloten.
11. Koopster is ermee bekend, dat de woningen zullen worden aangesloten op het door de gemeente Breda aangelegde voor televisie en radioontvangst bestemde centrale antennesysteem en verbindt zich:
a. voor de ontvangst van radio en televisie uitsluitend gebruik te maken van dit systeem;
b. de voor de aanwezigheid in de woningen van een aansluiting op genoemd systeem door de gemeente Breda te vragen vergoeding te zullen betalen, ongeacht of zij al dan niet over een radio en/of televisieontvanger beschikt;
c. voor zover het haar aangaat het in de “Verordening inzake de aansluiting op het centrale antennesysteem van de gemeente Breda” gestelde stipt te zullen naleven en derhalve geen radio en/of televisiemast op het verkochte te plaatsen.
12. Onder koopster in de artikelen 9 tot en met 11 is mede te verstaan elke rechtsopvolger in de eigendom of het zakelijk genotsrecht daarvan.
13. Bij overtreding of niet-nakoming van een of meer der sub 9 tot en met 12 omschreven bepalingen door de koopster of haar opvolger in de eigendom of in het zakelijk genotsrecht daarvan of door een gebruiker van een der bij deze akte verkochte onroerende goederen, is elke overtreder of niet nakomer ten behoeve van de gemeente Breda een direct opeisbare boete verschuldigd van eenhonderd gulden voor elke maand dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, tersond te betalen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders van Breda, onverminderd de verplichting tot wegneming of herstel van hetgeen in strijd met het voorgaande is verricht of nagelaten. Wanneer de overtreding of niet-nakoming door een gebruiker is geschied, is de eigenaar of zakelijk gerechtigde met deze gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van vorenstaande boete en voor de nakoming van vorenstaande verplichting. De boete is niet verschuldigd ingeval de boete als bedoeld in artikel 14 verschuldigd is.
14. De bepalingen van de artikelen 9 tot en met 13 en van het onderhavige artikel 14 moeten bij elke vervreemding in eigendom en bij elke verlening of vervreemding van een zakelijk genotsrecht van het geheel of een gedeelte van het bij deze overgedragene in elke desbetreffende akte woordelijk worden opgenomen en aande verkrijger in eigendom of van het zakelijk genotsrecht worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente Breda worden bedongen en aangenomen, zulks op verbeurte voor de overtreder of niet-nakomer van een onmiddellijk opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (ƒ.100.000,--) voor elke overtreding of niet-nakoming ten behoeve van de gemeente Breda en terstond te betalen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders van Breda. Binnen veertien dagen na dagtekening van de desbetreffende akte moet op kosten van de vervreemder of nieuwe gerechtigde een afschrift of uittreksel daarvan, bevattende de naam van de nieuwe gerechtigde, aan de gemeente Breda worden afgegeven.
15. Een overtreden of niet-nakomer is in gebreke door het enkel verloop van de bepaalde tijd of de daad, het feit of de niet-nakoming of overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.”
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen die Verkoper verplicht is aan Koper op te leggen, worden die verplichtingen bij de levering aan Koper opgelegd doet hij dat hierbij en wordt een en ander hierbij door Koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derde(n) zijn bedongen, worden die rechten bij de levering tevens door Verkoper, vrijwillig de belangen van die derde(n) waarnemende, voor die derde(n) aangenomen.
6. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de Openbare Registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in de Openbare Registers.
Aflevering
Artikel 20
a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed uiterlijk zes (6) weken na de veiling plaats.
b. De Verkoper beschikt niet over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De gevolgen van het niet beschikken over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, komen voor rekening van de Koper. Koper vrijwaart de Verkoper derhalve voor alle (eventuele) aanspraken ter zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Huur en Gebruik
Artikel 22
In overeenstemming met en/of in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende:
a. Voor zover aan Verkoper bekend, is het Registergoed thans niet in gebruik bij de Rechthebbende en is het Registergoed voor zover bekend bij Verkoper wel (gedeeltelijk) verhuurd.
b. Het Registergoed wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
c. De Verkoper zal inzage geven in de huurovereenkomsten voor zover deze in bezit zijn. De Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomsten volledig en/of regelmatig worden nagekomen.
d. Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.
e. Het is Verkoper niet bekend of een eventueel door de huurder(s) gestelde bankgarantie(s) overdraagbaar is/zijn.
f. De eventuele servicekosten en lopende huurtermijnen zullen tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Charleroistraat 170, 172, 178, 180 en 182, 4826 LP te Breda

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

AKD N.V. - Eindhoven
t.a.v. mevr. D.B. Joosten
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven