Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Oranjeboomstraat 252 B Rotterdam

10

mrt

Oranjeboomstraat 252 B
3071 BM Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 10 maart 2020
19 dagen vanaf 11:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Nog 19 dagen, 22 uur en 4 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 4 dagen en 11 uur mogelijk

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, complexaanduiding 6537·A, appartementsindex 48, welk appartementsrecht omvat:
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oranjeboomstraat 252-b te 3071 BM Rotterdam; en
b. uitmakende het zeventien/tweeduizend honderdentiende (17/2.110·) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende éénendertig december tweeduizend drieënnegentig, - met de tot en met zeventien april tweeduizend vijfenvijftig (bij het kadaster ten onrechte vermeld als éénendertig december tweeduizend vierenveertig) afgekochte canon - van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, nummers 4246, 4247, 4230 tot en met 4235, 4618 tot en met 4621, 4164, 4165, 4581 tot en met 4600, 5228, 4573, 4574, 5015 tot en met 5018 en 6221, samen groot achtenveertig are en vijftig centiare met de rechten van erfpachter op de op die grond aanwezige opstallen, bestaande uit:
- eenhonderdrie woningen aan de Persoonshaven 113, 115 en 119, de Rose Spoorstraat 4 tot en met 18, 22 tot en met 30, 36 tot en met 46 en 50 tot en met 58 (alle nummers even) en de Oranjeboomstraat 244, 246, 250 tot en met 256, 260, 262, 266, 272 tot en met 286 (alle nummers even);
- één woning met bedrijfsruimte aan de Oranjeboomstraat 258;
- negen bedrijfsruimten aan de Persoonshaven 107, Persoonshaven 109/ Rose Spoorstraat 20, Persoonshaven 111/ Rose Spoorstraat 32 en 34, Persoonshaven 117/ Rose Spoorstraat 48 en Oranjeboomstraat 242, 248, 264, 268 en 270

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, complexaanduiding 6537·A, appartementsindex 48
Bezichtiging 18 februari 2020 12:00 – 13:00
3 maart 2020 17:00 – 18:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV


dinsdag 10 maart 2020 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 7 april 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op tien maart tweeduizend twintig vanaf elf (11.00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald dat:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
(b) Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dienen de koopsom en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. achterstallige canon;
h. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd waarbij de heffingsgrondslag zal worden vermeerderd met de gekapitaliseerde canon.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter aangezien het op grond van artikel 3:264 lid 6 Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is. De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vijf maart tweeduizend twintig om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103 3686 04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Oranjeboomstraat 252 B te Rotterdam/61900907" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht over te leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de Veilingwebsite plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de Vereniging van Eigenaars: VvE Oranjeboomstraat/Rose Spoorstraat/Persoonshaven te Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11905 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op veertien juni tweeduizend vier verleden voor mr. F.W.W.M. Govers te Capelle aan den IJssel, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op veertien juni tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 40424, nummer 185.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten een honderd zes euro en zeven en twintig cent (EUR 106,27) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met dertig april tweeduizend twintig: acht honderd zeven en dertig euro en negen en zestig cent (EUR 837,69).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: twee duizend zeven honderd twee en tachtig euro en zeven en veertig cent (EUR 2.782,47).
Artikel 15. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
(a) de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van onroerende zaken van de gemeente Rotterdam in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, zoals deze door de raad van de gemeente zijn vastgesteld bij besluit van achttien maart negentienhonderd drieënnegentig, neergelegd in een akte op tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig verleden, vastgesteld bij akte op achttien maart negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. H.M.I.Th. Breedveld, (destijds) notaris te Rotterdam, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam op vierentwintig maart negentien honderd drieënnegentig en ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op vierentwintig maart negentienhonderd drieënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 12713, nummer 4, en
(b) de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van uitgifte in erfpacht op vierentwintig december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. J.P. van der Stap, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op vierentwintig december negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 17343, nummer 37, waarin het navolgende ondermeer is vermeld, woordelijk luidende:
“Artikel 2
Bodem en staat van aflevering
1. De gemeente heeft de onroerende zaak op de ingangsdatum van de Erfpacht afgeleverd in de staat waarin de onroerende zaak zich toen bevond.
2. Erfpachter heeft de in het vorige lid van dit artikel bedoelde aflevering aanvaard, zulks met inachtneming van het bepaalde in deze akte en in de Algemene Bepalingen.
3. Milieutechnische gesteldheid van de grond.
3.1. Indien bij het begin van de Erfpacht een milieurapportage beschikbaar is, is de in de Algemene Bepalingen opgenomen regeling omtrent bodemverontreiniging van toepassing, waarbij voor de risicoverdeling de datum van ingebruikneming door Erfpachter bepalend is.
3.2. Indien bij het begin van de Erfpacht geen milieurapportage beschikbaar is, geldt op het punt van de bodemverontreiniging de volgende regeling.
3.2.1. Komt tijdens de duur van de Erfpacht een – naar de maatstaven van dat moment beoordeeld – deugdelijk milieurapportage beschikbaar en blijkt uit deze milieurapportage dat de onroerende zaak geschikt is voor het door partijen in deze akte beoogde gebruik, dan zijn de Algemene Bepalingen van toepassing met de uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2 tweede volzin van de Algemene Bepalingen, voorzover bedoelde milieurapportage niet door of in opdracht van uitsluitend de gemeente is vervaardigd.
3.2.2. Komt tijdens de duur van de Erfpacht een – naar de maatstaven van dat moment beoordeeld – deugdelijke milieurapportage beschikbaar en blijkt uit deze milieurapportage dat sprake is van bodemverontreiniging en dat daardoor de onroerende zaak niet (langer) geschikt is voor het door partijen in deze akte beoogde gebruik, dan geldt terzake van het risico van bodemverontreiniging in afwijking van de desbetreffende regeling in de Algemene Bepalingen het volgende:
a. Partijen zijn verplicht om eerst gezamenlijk naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te zoeken. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten van bodemsanering in ieder geval voor rekening van de gemeente zullen komen.
Een van de opties is verder beëindiging van de erfpacht.
b. Wordt tot beëindiging van de Erfpacht besloten, dan vergoedt de gemeente met inachtneming van het bepaalde onder 3.2.2.c. en 3.2.2.d. aan Erfpachter de “onderhandse verkoopwaarde in het economisch verkeer, leeg en vrij van huur” van de betreffende Erfpacht waaronder mede begrepen de op de onroerende zaak aanwezige opstal, tenzij de onroerende zaak nog is verhuurd. In dat geval wordt vergoed eerderbedoelde verkoopwaarde verminderd met vijfentwintig procent (25%) van die waarde.
c. Bij het bepalen van de waarde als bedoeld onder 3.2.2.b. blijft de bodemverontreiniging buiten beschouwing.
d. Wordt de bodemverontreiniging ontdekt bij herontwikkeling van de onroerende zaak dan zal de gemeente geen vergoeding verschuldigd zijn.
e. Bij de beëindiging van de Erfpacht is het risico van sanering en van nog aanwezige huurders voor de gemeente. Alle overige risico’s zijn dan voor Erfpachter.
f. Erfpachter zal zorgdragen voor herhuisvesting van zittende huurders binnen de eigen woningvoorraad waarbij alleen “out of pocketkosten” aan de gemeente mogen worden doorberekend.
g. Is de Erfpacht beëindigd, dan zal de gemeente, na sanering van de bodem van de betreffende onroerende zaak, op die onroerende zaak opnieuw een Erfpacht vestigen ten behoeve van Erfpachter, die dit zal aanvaarden, tegen de alsdan hier ter stede geldende voorwaarden, tenzij bedoelde vestiging uit een oogpunt van een goede exploitatie van de grond casu quo de daarop aanwezige opstallen in redelijkheid niet van partijen kan worden verlangd.
3.2.3. Komen partijen niet binnen twee maanden tot een oplossing als bedoeld onder 3.2.2.a., dan zullen arbiters een oplossing geven die bindend is voor partijen en wel – in afwijking van artikel 1048 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – binnen zes maanden na eerderbedoelde twee maanden. Deze arbiters zijn daarbij verder gehouden aan het bepaalde onder 3.2.2.
De kosten en schade voor partijen ontstaan na eerderbedoelde twee maanden worden door partijen gedragen in de mate waarin zij tengevolge van het oordeel van de arbiters in het ongelijk zijn gesteld.
Voor het overige is het bepaalde in artikel 29 van de Algemene Bepalingen van overeenkomstige toepassing.
3.2.4. Kan door de gemeente worden bewezen dat de bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden na de datum van ingebruikneming door Erfpachter, dan blijft het bepaalde onder 3.2.2. en 3.2.3. eveneens buiten toepassing en zijn de gevolgen van die bodemverontreiniging voor risico van Erfpachter.
3.2.5. Onder datum van ingebruikneming door Erfpachter wordt verstaan de datum dat Erfpachter de onroerende zaak feitelijk in gebruik heeft genomen, danwel, indien die datum niet bekend is de datum van overboeking binnen de gemeente naar Erfpachter.
3.2.6. In afwijking van bovenstaande geldt voor de onroerende zaken – gedefinieerd als: POP-panden – zoals hiervoor omschreven, dat in geval partijen besluiten de Erfpacht te beeindigen, omdat de onroerende zaak door bodemverontreiniging niet (meer) geschikt is voor het door partijen beoogde gebruik, de gemeente aan Erfpachter geen vergoeding verschuldigd zal zijn.”
De canon is afgekocht tot en met zeventien april tweeduizend vijfenvijftig, zodat thans geen canon verschuldigd is.
Artikel 16. Splitsing bloot eigendom
Blijkens een akte van splitsing op achtentwintig september tweeduizend zes verleden voor mr. M.J. Moerland-Jansen, notaris ter Brielle, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig september tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 50715 nummer 171 heeft de Gemeente Rotterdam, op grond van een per een januari tweeduizend drie nieuw gronduitgiftebeleid, de bloot eigendom gesplitst.
Uit voormelde akte blijkt dat de gemeente heeft besloten om - in verband met het nieuwe beleid - aan de erfpachters van grond bestemd voor de functies wonen (voor zover het geen huurwoningen betreft) en/of kantoren een conversieaanbod te doen. Met dit conversieaanbod krijgen de erfpachters het recht om van de gemeente de bloot eigendom te verwerven van de onroerende zaak waarvan de erfpachters reeds de erfpacht hebben.
Artikel 17. Omschrijving erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"ERFDIENSTBAARHEID VAN VOETPAD
Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het bepaalde in een akte van levering, op éénentwintig juni tweeduizend vier voor Mr R. van Heukelem, notaris te Capelle aan den IJssel verleden, bij afschrift ingeschreven in voormeld openbaar register op diezelfde dag in deel 40.430 nummer 38, woordelijk luidend als volgt:
Verkoper en koper zijn gezamenlijk gerechtigd tot de hiervoor omschreven gemeenschap, plaatselijk bekend Oranjeboomstraat 242 tot en met 286 (even), Rose Spoorstraat 4 tot en met 58 (even) en Persoonshaven 107 tot en met 119 (oneven) te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, complexaanduiding 6537-A, appartementsindices 1 tot en met 113. Verkoper is tevens gerechtigd tot de erfpacht, eindigende vijf april tweeduizend éénennegentig, met de tot en met vijf april tweeduizend tweeënveertig afgekochte canon, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, nummers 6204 tot en met 6220, samen groot negenentwintig are en zevenenveertig centiare, met de rechten van erfpachter op de op die grond aanwezige opstallen, bestaande uit de panden aan de Persoonshaven 121 tot en met 187 (oneven) en de Schietloodstraat 31 te Rotterdam.
Op en aan de achterzijden van het onderhavige complex en bedoelde buurpercelen bevindt zich een voetpad dat bestemd is voor gezamenlijk gebruik door de gebruikers van het onderhavige complex en bedoelde buurpercelen.
Ter uitvoering van hetgeen partijen daaromtrent zijn overeengekomen wordt hierbij gevestigd de navolgende erfdienstbaarheid.
Ten behoeve en ten laste van de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, complexaanduiding 6537-A, appartementsindices 1 tot en met 113 en ten behoeve en ten laste van de aan verkoper in erfpacht uitgegeven percelen kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Q, nummers 6204 tot en met 6220 anderzijds wordt hierbij gevestigd en aanvaard de erfdienstbaarheid van voetpad met betrekking tot het pad dat zich bevindt op en aan de achterzijde van de heersende en dienende erven zulks onder de navolgende voorwaarden.
1. Deze erfdienstbaarheid kan niet anders worden uitgeoefend dan in overeenstemming met de ligging van het pad op de dienende erven en de ligging van ieders erf, om naar en van de heersende erven te komen van en te gaan naar de openbare straat, langs de kortste weg en op de minst bezwarende wijze, te voet, met aan de hand gevoerde rijwielen, motorrijwielen (met afgezette motor) en dergelijke, met kinderwagens, kruiwagens en dergelijk eenvoudig voertuig.
2. Alle kosten ter zake van beheer, onderhoud, reparatie, vernieuwing en afsluiting van bedoeld pad komen ten laste van de eigenaar/eigenaren van de heersende erven.
3. Beslissingen omtrent bedoeld voetpad worden door de eigenaren van de betreffende heersende erven in onderling overleg genomen; bij verschil van mening is een meerderheid van ten minste drie/ vierden van de gebruikers van het pad bevoegd om een voor alle eigenaren bindende beslissing te nemen; daarbij wordt aan elke woning één stem toegekend.”
Artikel 18. Omschrijving bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
“Voorkeursrecht van koop
1. Koper geeft hierbij aan verkoper (Stichting de Nieuwe Unie) een voorkeursrecht van koop met betrekking tot voormeld appartementsrecht, hierna de noemen: “de woning”, verkoper neemt dat voorkeursrecht van koop hierbij van koper aan.
Ten aanzien van dit voorkeursrecht van koop gelden verder de volgende in dit artikel opgenomen bedingen.
In het vervolg van dit artikel wordt koper aangeduid als “vervreemder” en verkoper (Stichting de Nieuwe Unie) als “gegadigde”.
2. Ingeval vervreemder de woning aan een derde wil overdragen, zal vervreemder de woning eerst aan gegadigde bij aangetekende brief te koop moeten aanbieden.
Onder bedoelde overdracht wordt niet begrepen: levering ingevolge verdeling aan een andere deelgenoot in de woning.
3. De gegadigde heeft na ontvangst van de sub 2 bedoelde aanbieding het recht om de woning te verkrijgen voor een door partijen in onderling overleg te bepalen contraprestatie, mits de gegadigde binnen veertien dagen na ontvangst van de aanbieding verklaart van het recht gebruik te willen maken; bedoelde verklaring moet per aangetekende brief aan de vervreemder worden gericht. Door deze verklaring komt dan een koopovereenkomst tussen partijen tot stand. De verschuldigde contraprestatie is gelijk aan de verkoopwaarde van de woning. Indien partijen niet uiterlijk binnen dertig dagen na dagtekening van voormelde aangetekende door gegadigde verzonden brief overeenstemming over de waarde bereiken, moet de verkoopwaarde en aldus de verschuldigde contraprestatie worden vastgesteld door een deskundige. Bij gebreke aan overeenstemming over de keuze van de deskundige, vindt de waardering plaats door een door de kantonrechter op de voet van artikel 679 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te benoemen taxateur. De taxatiekosten komen ten laste van de partijen gezamenlijk.
4. De akte bij gebruikmaking van het voorkeursrecht.
Indien de gegadigde verklaart van het voorkeursrecht gebruik te maken, dan moet de akte van levering binnen drie maanden nadat deze verklaring door de vervreemder werd ontvangen, worden verleden voor een door de gegadigde aan te wijzen notaris. De contraprestatie en al hetgeen de gegadigde verschuldigd zal zijn, moet door deze tegelijk met het passeren van de notariële akte worden voldaan. Blijft de gegadigde in gebreke, dan vervalt het recht van voorkeur, onverminderd de verplichting tot vergoeding van de kosten en schade van vervreemder.
De kosten van de gemelde notariële akte, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en de kadasterkosten komen voor rekening van de gegadigde.
5. Vervallen en herleven van het voorkeursrecht.
a. Indien de gegadigde verklaart van het deze toekomende voorkeursrecht geen gebruik te maken of binnen veertien dagen na ontvangst van de sub 2 gemelde aanbieding geen bericht daartoe heeft verzonden, vervalt het voorkeursrecht van de gegadigde.
b. De vervreemder heeft gedurende een jaar nadat hetzij de sub a bedoelde verklaring is afgegeven, hetzij de sub a bedoelde termijn is verstreken, het recht de woning aan een derde over te dragen; vindt die overdracht binnen die termijn niet plaats dan herleeft het voorkeursrecht van de gegadigde.
6. Indien:
- de vervreemder de woning vervreemdt zonder de gegadigde de gelegenheid te hebben gegeven op de aangegeven wijze gebruik te maken van het voorkeursrecht;
- door de vervreemder de vereiste medewerking tot de overdracht niet wordt verleend,
zal de vervreemder ten behoeve van de gegadigde een boete verbeuren.
Deze boete is gelijk aan een/vierde deel van de waarde van de woning ten tijde van de overtreding of niet nakoming. De plicht tot betaling van de boete laat onverminderd het recht van de gegadigde om van de vervreemder vergoeding te eisen van de eventueel door de gegadigde meer geleden schade.”
7. Kettingbeding
De in verband met bedoeld voorkeursrecht van koop op de vervreemder rustende verplichtingen zullen op alle opvolgende verkrijgers van de woning toepasselijk zijn.
Daartoe dient elke eigenaar van de woning de bepalingen 1 tot en met 6 en deze bepaling 7 aan zijn rechtverkrijger op te leggen en voor de gegadigde te bedingen bij gebreke waarvan de overdragende partij een door de gegadigde vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete verbeurt. Deze boete is gelijk aan de helft van de waarde van de woning ten tijde van de overtreding of niet nakoming. De plicht tot betaling van de boete laat onverminderd het recht van de gegadigde om van de overdragende partij vergoeding te eisen van de eventueel door de gegadigde meer geleden schade.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 19. Energielabel
De Rechthebbende(n) is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 20. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Rotterdam de dato negentien november tweeduizend negentien, in welk schrijven de gemeente Rotterdam stelt dat betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 21. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed ,/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Rotterdam de dato vijftien november tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Feijenoord van de gemeente Rotterdam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zes november tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(d) een stuk van de DCMR Milieudienst Rijnmond de dato zeven november tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(e) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: wonen.
Artikel 22. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 23 Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 24. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 25. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Oranjeboomstraat 252 B, 3071 BM te Rotterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. dhr. A.L. Bos
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com
Fax: 020-3016333
E-mailadres: ton.bos@cms-dsb.com