Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
André Gideplaats 73  Rotterdam

9

okt

André Gideplaats 73
3069 ED Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 oktober 2019
18 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 18 dagen, 2 uur en 3 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 3 dagen en 16 uur mogelijk

Object

I. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 45, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat:
a. het zes en negentig/negentienduizend driehonderd tiende (96/19.310e) onverdeeld aandeel in het perceel grond met het daarop gestichte gebouw, hierna aan te duiden als: het "Gebouw", ondermeer omvattende woningen, garages en bergingen, plaatselijk bekend als André Gideplaats 1 tot en met 447 (oneven nummers) te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, nummer 2603, groot zeven en twintig aren en negen centiaren;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3069 ED ROTTERDAM, André Gideplaats 73 te Rotterdam;
II. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 46, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat:
a. het zes en negentig/negentienduizend driehonderd tiende (96/19.310e) onverdeeld aandeel in hiervoor onder I.a. genoemde gemeenschap,
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3069 ED ROTTERDAM, André Gideplaats 75 te Rotterdam;
III. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 245, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat:
a. het zes/negentienduizend driehonderd tiende (6/19.310e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder I.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend André Gideplaats (ongenummerd) te Rotterdam;
IV. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 246, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat:
a. het zes/negentienduizend driehonderd tiende (6/19.310e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder I.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend André Gideplaats (ongenummerd) te Rotterdam;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 45, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat: a. het zes en negentig/negentienduizend driehonderd tiende (96/19.310e) onverdeeld aandeel in het perceel grond met het daarop gestichte gebouw, hierna aan te duiden als: het "Gebouw", ondermeer omvattende woningen, garages en bergingen, plaatselijk bekend als André Gideplaats 1 tot en met 447 (oneven nummers) te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, nummer 2603, groot zeven en twintig aren en negen centiaren; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3069 ED ROTTERDAM, André Gideplaats 73 te Rotterdam; II. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 46, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat: a. het zes en negentig/negentienduizend driehonderd tiende (96/19.310e) onverdeeld aandeel in hiervoor onder I.a. genoemde gemeenschap, b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3069 ED ROTTERDAM, André Gideplaats 75 te Rotterdam; III. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 245, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat: a. het zes/negentienduizend driehonderd tiende (6/19.310e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder I.a. omschreven gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend André Gideplaats (ongenummerd) te Rotterdam; IV. het recht van erfpacht eindigende op vijftien september tweeduizend zeven en negentig, waarvoor de verplichting tot het betalen van een erfpachtcanon voor de gehele looptijd is afgekocht, van het appartementsrecht, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 5713-A, appartementsindex 246, eigendom van de Stichting Haversteder, gevestigd te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat: a. het zes/negentienduizend driehonderd tiende (6/19.310e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder I.a. omschreven gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend André Gideplaats (ongenummerd) te Rotterdam;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 9 oktober 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 5 november 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 5.296,27.
Bijdrage VvE per maand € 468,40.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 september 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 november 2019.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

André Gideplaats 73 , 3069 ED te Rotterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

RoX Legal B.V.
t.a.v. dhr. F.M. Heinsbroek
Weena 220
3012 NJ Rotterdam