Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Parkweg 35, 37 en 39 Enschede

3

okt

Parkweg 35, 37 en 39
7513 AR Enschede

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 3 oktober 2019
13 dagen vanaf 10:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

UNDEFINED

Burbach Makelaars

Bevertstraat 2
7481 CX Haaksbergen
Overijssel

Peter Burbach

info@burbach.nl
www.burbach.nl

Veilinglocatie

BOG Auctions


Nog 13 dagen, 10 uur en 40 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het Hotel-Restaurant Rodenbach, met bedrijfswoning, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Parkweg 35, 37 en 39, 7513 AR Enschede, kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie H, nummers 1115 en 1177, respectievelijk groot tweeduizend driehonderdzevenenzestig en vijfhonderdzestig vierkante meter,

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie H, nummers 1115 en 1177
Bezichtiging 13 september 2019 15:00 – 17:00
27 september 2019 15:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 3 oktober 2019 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 31 oktober 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en worden geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op drie oktober tweeduizend negentien vanaf tien uur (10.00 uur) via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald dat het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad zes werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
- de kosten (honorarium advocaat en leges rechtbank) voor een eventuele verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of indiening koopovereenkomst;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de levering casu quo verkrijging van het tot het Registergoed behorende bedrijfspand met ondergrond en aanhorigheden zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake de levering van het tot het Registergoed behorende bedrijfspand met ondergrond en aanhorigheden wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Parkweg 35 37 39 te Enschede/61900618MFC".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Enschede de dato eenentwintig augustus tweeduizend negentien is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake:
(i) een bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet, afkomstig uit stuk 866, gemeente Enschede, ingeschreven op zes december tweeduizend achttien (bijlage);
(ii) een schrijven van de gemeente Enschede de dato drieëntwintig augustus tweeduizend negentien ter zake het dwangsombesluit(bijlage);
Bij een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet kan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bepalen dat het besluit mede geldt jegens de rechtsopvolger van degene aan wie het besluit is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger. In dat geval kan het besluit, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen naar het oordeel van dat bestuursorgaan verzetten, jegens die rechtsopvolger of iedere verdere rechtsopvolger worden ten uitvoer gelegd en kunnen de kosten van die tenuitvoerlegging en een te innen dwangsom bij die rechtsopvolger of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Enschede de dato eenentwintig augustus tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van de bestemmingsplannen:
- Horstlanden-Veldkamp 2010
- Onzelfstandige bewoning Enschede
- Parkeren Enschede
- Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)
- Cultuurhistorie
van de gemeente Enschede, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato vier juli tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een afschrift een akte van levering op zevenentwintig april tweeduizend een verleden voor mr. J. Hofsteenge, notaris te Enschede, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle op een mei tweeduizend een in register Hypotheken 4, deel 11529 nummer 13,waarin staat vermeld:
"ERFDIENSTBAARHEDEN
Met betrekking tot erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een akte van transport op negenentwintig december negentienhonderd twee en vijftig verleden voor de destijds te Enschede standplaats hebbende notaris A. Zonnevylle, overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Almelo op eenendertig december negentienhonderd twee en vijftig in deel 1185 nummer 68, waarin letterlijk staat vermeld:
"dat de grens tussen het verkochte (kadastraal oud nummer 763 gedeeltelijk en 976) en het aan verkoper verblijvend deel van gemeld kadastraal perceel nummer 763 wordt gevormd door de buitenkant van de ongeveer zuidoostelijke buitenmuur van de bijbouw van het bij deze verkochte huis en het verlengde in ongeveer zuidwestelijke richting tot aan de ongeveer zuidwestelijke kadastrale grens van nummer 763 gemeld en in ongeveer noordoostelijke richting tot een punt, gelegen op de afstand zuidwestwaarts van ongeveer vier meter van de ongeveer noordoostelijke kadastrale grens van nummer 763 gemeld, en vervolgens ongeveer noordwestwaarts ombuigend door de rechte lijn, lopende op de afstand van ongeveer vier meter zuidwestwaarts van en ongeveer evenwijdig aan de ongeveer noordoostelijke kadastrale grens van gemeld nummer 763, tot aan de Parkweg gemeld;
dat de schuttingen, staande langs de ongeveer zuidoostelijke kadastrale grens van nummer 976 gemeld en langs de ongeveer zuidwestelijke kadastrale grens van het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeld, niet onder deze verkoop zijn begrepen, doch eigendom blijven van verkoper;
dat het raam, zich bevindende in de op de nieuwe grensscheiding staande ongeveer zuidoostelijke buitenmuur van de bijbouw van het bij deze verkochte huis op nummer 763 gemeld daarin mag verblijven en vorenbedoeld huis het recht van licht trekken en uitzicht heeft over het aan verkoper verblijvend open terrein, gelegen ten zuidoosten van dat huis en deel uitmakende van gemeld nummer 763;
dat de versnijding van het fondament van vorenbedoelde zuidoostelijke buitenmuur, welke zich bevindt in het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763, daarin mag verblijven; dat de dakgoot van de bijbouw van het bij deze verkochte huis, welke oversteekt boven het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763, als zodanig mag blijven bestaan;
dat het gedeelte van de houten uitbouw achter het bij deze verkochte huis, het welk staat op het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763, door en op kosten van koopster moet worden afgebroken en van het terrein verwijderd binnen drie maanden, nadat dit door de eigenaar van gemeld aan verkoper verblijvend perceelsgedeelte is gevorderd;
dat de riolering, die ten behoeve van het bij deze verkochte en gemeld aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeenschappelijk wordt gebruikt, als zodanig moet blijven bestaan ten behoeve en ten nutte van de percelen waarvoor die thans dient, terwijl de kosten van onderhoud en schoonhouden der gemeenschappelijke leidingen en putten voor gezamenlijke rekening zijn van de eigenaren der percelen die daarvan gebruik maken, hetwelk wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en gemeld aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeld; dat de strook grond, ter breedte van één meter, van het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeld, gelegen onmiddellijk ongeveer zuid-oostwaarts van en aan de ongeveer zuidoostgrens van het bij deze verkochte deel van gemeld nummer 763, ten behoeve van het bij deze verkochte perceel nummer 976 en deel van nummer 763, met de daarop staande en eventueel te stichten gebouwen, wordt belast met de erfdienstbaarheid van weg;
dat de ongeveer zuidoostelijke driehoek van het bij deze verkochte deel van nummer 763, waarvan de schuine zijde loopt vanaf het ongeveer zuid-oostelijk hoekpunt van het bij deze verkochte huis naar een punt, gelegen, op de afstand noord-westwaarts van zes meter van het ongeveer zuid-oostelijk hoekpunt van het bij deze verkochte deel van nummer 763, in de ongeveer noordoost grens van het bij deze verkochte deel van gemeld nummer, ten behoeve van het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeld, met de daarop staande en –eventueel te stichten gebouwen, wordt belast met de erfdienstbaarheid van weg;
dat de tot het bij deze verkochte behorende bomen, welke zich binnen de bij de wet bepaalde afstand der grensscheiding bevinden, mogen blijven staan, terwijl die, welke zich op de nieuwe grensscheiding bevinden, op eerste vordering van de eigenaar van het aan verkoper verblijvend deel van nummer 763 gemeld moeten worden verwijderd door en op kosten van de eigenaar van het bij deze verkochte, welke bomen alsdan eigendom van die eigenaar blijven;
dat in de tot het verkochte behorende muziektent, staande op het bij deze verkochte perceel nummer 976, zolang verkoper en/of diens echtgenote bewonen of bewoont het huis, staande op Enschede sectie H nummer 977, geen muziek mag worden ten gehore gebracht, hetwelk wordt gevestigd als erfdienstbaarheid ten behoeve van laatstgemeld kadastraal perceel en ten laste van het bij deze verkochte."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
De in voornoemde eigendomsverkrijging onder "Bijzondere bepalingen Grolsch/kettingbeding" opgenomen verplichtingen zijn door het verstrijken van de tijd vervallen, Tevens is het recht van eerste koop ten behoeve van Grolsch Vastgoed B.V. vervallen in verband met het destijds reeds niet gebruik maken van het gemelde recht van eerste koop.
16. 7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en omvat het Registergoed ondermeer een (bedrijfs)woning als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Overijssel.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.bog-auctions.com en/of www.veilingnotaris.nl.
De Schuldenaar/Rechthebbenden, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
Enzovoorts.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.