Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Pijlkruidstraat 14 Assen

10

sep

2019

Pijlkruidstraat 14
9404 GR Assen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 10 september 2019
vanaf 12:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Lamberink Garantiemakelaars Assen

Stationsstraat 24-26
9401 KX Assen
Drenthe

Elwin Venema

e.venema@lamberink.nl
www.lamberink.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Pijlkruidstraat 14, 9404 GR Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie V, nummer 1302, groot tweehonderd en zesenveertig vierkante meter

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Gemeente Assen, sectie V, nummer 1302, groot tweehonderd en zesenveertig vierkante meter
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


dinsdag 10 september 2019 vanaf 12:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 oktober 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op tien september tweeduizend negentien vanaf twaalf (12.00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild. In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende.
Voorzover het Registergoed in huur of gebruik is afgestaan aan een derde in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte heeft Schuldeiseres een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Rechtbank ter verkrijging van verlof voor het inroepen van het huurbeding. De behandeling van het huurbeding zal plaatsvinden op zesentwintig augustus tweeduizend negentien.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.veilingnotaris.nl en www.nationalevastgoedveiling.nl.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 en 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk elf september tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Pijlkruidstraat 14 te Assen/61900467" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"LASTEN EN BEPERKINGEN
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar:
A. een akte op tweeëntwintig mei negentienhonderd drieënzestig voor H.W. Felderhof, destijds notaris te Assen verleden en ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Assen op vierentwintig mei negentienhonderd drieënzestig in register 4 deel 2166 nummer 15, waarin woordelijk staat vermeld:
“8. De koper is verplicht het gekochte behoorlijk af te sluiten en afgesloten te houden, dan wel, indien het bestemmingsplan en de bebouwingsvoorschriften zulks voorschrijven, van de openbare weg en van de aangrenzende eigendommen van derden niet af te sluiten, één en ander ten genoegen van burgemeester en wethouders. De kosten van het maken van afsluitingen komen geheel ten laste van koper. Heggen, dienende of mede dienende tot afsluiting van erven van de openbare weg, moeten op een afstand van tenminste vijfentwintig centimeter van de perceelsgrens worden geplaatst.
Uitzicht belemmerende beplantingen, in het bijzonder op hoeken van straten, dienen te worden geweerd. Het handhaven van het gebruik overeenkomstig de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming wordt uitdrukkelijk bedongen, evenals een zodanig onderhoud van gebouwen, voortuinen en van de straat af zichtbare zijtuinen, dat zij uit een oogpunt van welstand geen aanstoot kunnen geven.
9. De koper is verplicht in overleg met de eigenaren of gebruikers van naburige daarbij betrokken percelen ten genoegen van burgemeester en wethouders te zorgen voor een goede afwatering van het verkochte en de zich er op bevindende gebouwen naar het gemeente-riool.
10 Uit hoofde van de afwatering van het verkochte kunnen geen kosten, hoe ook genaamd, ten laste van de Gemeente worden gebracht.
11 De koper is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven zijn eigendom huisnummerborden, straatnaamborden, palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, pijpleidingen en andere voorwerpen voor openbare doeleinden worden aangebracht en in stand gehouden op de plaats waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders, of de eigenaren of de directie van niet-gemeentelijke openbare nutsbedrijven, dit zullen nodig achten.
12 Bij elke vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten er op, waardoor het gebruik wordt of ondermeer bij verkoop overeenkomstig het bepaalde in artikel 1223 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek kan worden verkregen, moeten de voorwaarden sub 8 tot en met 13 onherroepelijk ten behoeve van de Gemeente worden bedongen.
13 Burgemeester en wethouders kunnen de koper, en ingeval van overtreding of niet-nakoming van de bepalingen sub 8, 9, 11, en 12 ook degene die krachtens het onder 12 bepaalde diens verplichtingen heeft overgenomen of daarin is getreden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een dadelijk opeisbare boete opleggen van ten hoogste:
a. honderd gulden ingeval van overtreding van het bepaalde sub 4.
b. tien gulden voor iedere, na het verstrijken van de in hun aanschrijving genoemde termijn ingegane dag verzuim, ingeval van niet-nakoming van het bepaalde sub 6, 8, 9 en 11.
c. een bedrag gelijk aan de koopsom ingeval van overtreding van het bepaalde sub 7 en 12. “
B. op zevenentwintig augustus negentienhonderd zeventig voor J. Kroon, destijds notaris te Assen verleden en ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Assen diezelfde dag in register 4 deel 2494 nummer 67, waarin woordelijk staat vermeld:
“Over en weer ten behoeve en ten laste van de percelen kadastraal bekend:
Gemeente Assen, Sectie V, nummers 1297 tot en met 1302, 1303 tot en met 1308, 1310 tot en met 1317, 1318 tot en met 1325, 1326 tot en met 1328, en 1329 tot en met 1334, worden vastgesteld al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkander bevinden blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën, door rioleringswerken als anderszins, eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht; zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen; deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.
Ten behoeve van het perceel nummer 1301 en ten laste van de percelen nummers 1300, 1299, 1298, 1297 en 1326, ten behoeve van het perceel 1300 en ten laste van de percelen nummers 1299, 1298, 1297 en 1326, ten behoeve van het perceel nummer 1299 en ten laste van de percelen nummers 1298, 1297 en 1326, ten behoeve van het perceel nummer 1298 en ten laste van de percelen nummers 1297 en 1326, ten behoeve van het perceel nummer 1297 en ten laste van het perceel nummer 1326 en ten behoeve van het perceel nummer 1326 en ten laste van de percelen nummers 1299, 1298 en 1297, ten behoeve van het perceel nummer 1327 en ten laste van de percelen nummers 1326, 1299, 1298 en 1297, wordt vastgesteld de erfdienstbaarheid van voetpad, mede inhoudende het recht hiervan gebruik te maken met kleine voertuigen, om te komen van en te gaan naar de Pijlkruidstraat uit te oefenen over de ter plaatse langs de ongeveer zuidoostelijke grens van de percelen nummers 1301 tot en met 1297 en de ongeveer noord-westelijke en zuid-westelijke grens van het perceel nummer 1326 over een totale breedte van ongeveer een meter vijftig centimeter aan te leggen paden.
Ten behoeve van het perceel nummer 1307 en ten laste van de percelen nummers 1306, 1305, 1304, 1303 en 1302, ten behoeve van het perceel nummer 1306 en ten laste van de percelen nummers 1305, 1304, 1303 en 1302, ten behoeve van het perceel nummer 1305 en ten laste van de percelen nummers 1304, 1303 en 1302, ten behoeve van het perceel nummer 1304 en ten laste van de percelen nummer 1303 en 1302, ten behoeve van het perceel nummer 1303 en ten laste van het perceel nummer 1302 en ten behoeve van het perceel nummer 1302 en ten laste van de percelen nummers 1306, 1305, 1304 en 1303, wordt vastgesteld de erfdienstbaarheid van voetpad, mede inhoudende het recht hiervan gebruik te maken met kleine voertuigen, om te komen van en te gaan naar de Pijlkruidstraat, uit te oefenen over de ter plaatse, langs de ongeveer noord-oostelijke grens van de percelen nummers 1303 tot en met 1306 en de ongeveer zuid-westelijke grens van het perceel nummer 1302, over een totale breedte van ongeveer een meter vijftig centimeter, aan te leggen paden.
Ten behoeve van het perceel nummer 1334 en ten laste van de percelen nummers 1333, 1332, 1331, 1330 en 1329, ten behoeve van het perceel nummer 1333 en ten laste van de percelen nummers 1332, 1331, 1330, 1329, ten behoeve van het perceel nummer 1332 en ten laste van de percelen nummers 1331, 1330 en 1329, ten behoeve van het perceel nummer 1331 en ten laste van de percelen nummers 1330 en 1329, ten behoeve van het perceel nummer 1330 en ten laste van het perceel nummer 1329, ten behoeve van de percelen nummers 1329 tot en met 1334 en ten laste van het perceel nummer 929, wordt vastgesteld de erfdienstbaarheid van voetpad, mede inhoudende het recht hiervan gebruik te maken met kleine voertuigen, om te komen van en te gaan naar de Zilverschoonstraat, uit te oefenen over het ter plaatse, langs de ongeveer noordoostelijke grens van de percelen nummers 1329 tot en met 1334 over een breedte van ongeveer vijf en zeventig centimeter aan te leggen pad en over een gedeelte van het perceel nummer 929, voorzover dit gedeelte evenwijdig is gelegen aan het perceel nummer 1308 vanaf het laatstbedoelde pad tot de Zilverschoonstraat, alsmede in het verlengde van bedoeld pad.
Omtrent overige, reeds bestaande erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een akte van transport op vijf en twintig september negentienhonderd zeven en zestig verleden voor genoemde notaris Felderhof, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen op diezelfde dag in register 4 deel 2351, nummer 73, waar staat vermeld:
De comparanten verklaarden bij deze de volgende erfdienstbaarheden te vestigen:
a. de erfdienstbaarheid van voetpad - inhoudende de bevoegdheid om een rijwiel of ander voertuig of voorwerp aan de hand mee te nemen - ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte perceel sectie V, nummer 931 en ten behoeve en ten laste van het nog aan de Gemeente Assen in eigendom toebehorende perceel sectie V, nummer 930 (zijnde de hiervoor omschreven percelen nummers 1329 tot en met 1334) uit te oefenen over het hiervoor onder B1 bedoelde pad, zulks om te komen van de achterzijde van de heersende erven naar de openbare weg en omgekeerd;
Omtrent laatstbedoeld pad staat in laatstgenoemde akte voorts vermeld:
1. De koopster zal op de grens tussen het bij deze akte verkochte perceel Sectie V, nummer 931, en het nog aan de Gemeente Assen toebehorende perceel Sectie V, nummer 930, voorzover deze grens loopt noordwest-zuidoost, een pad aanleggen ter breedte van één meter vijftig centimeter.
2. De aanlegkosten van het onder 1 bedoelde pad, welke in overleg met het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Assen zullen worden vastgesteld, zijn, voorzover dit pad is gelegen op het perceel Sectie V, nummer 930, voor verrekening vatbaar.
Voorts verklaarden de comparanten bij deze ten behoeve van het perceel kadastraal bekend: Gemeente Assen, Sectie V, nummer 1309 en ten laste van het perceel kadastraal bekend: Gemeente Assen, Sectie V, nummer 929, vast te stellen de erfdienstbaarheid van weg, om te komen van en te gaan naar de Zilverschoonstraat, uit te oefenen over een strook grond zoals deze gearceerd is aangegeven op een door partijen met mij, notaris, gewaarmerkte tekening welke aan deze akte zal worden vastgehecht.
Het onderhoud van bedoelde strook grond komt ten laste van de kopers van de hiervoor bedoelde garages, ieder voor een gelijk deel.
Terzake enzovoorts.
De comparanten verklaarden dat het onderhoud van de hiervoor omschreven voetpaden komt ten laste van de betreffende eigenaren dezer paden, ieder voor een gelijk deel.
Met betrekking tot het perceel kadastraal bekend: Gemeente Assen, Sectie V, nummer 1309 en de percelen kadastraal bekend: Gemeente Assen, Sectie V, nummers 1310 tot en met 1325 verklaarden de comparanten het navolgende te zijn overeengekomen:
Het perceel kadastraal bekend: Gemeente Assen, Sectie V, nummer 1309 (zijnde het perceel grond bestemd tot gemeenschappelijk gebruik van de eigenaren van de op de percelen nummers 1310 tot en met 1325 te bouwen garages) zal door de respectievelijke eigenaren voor gezamenlijke rekening moeten worden onderhouden en de verharding daarvan zonodig voor gezamenlijke rekening worden vernieuwd.
Op het perceel nummer 1309 zal niet mogen worden geparkeerd, terwijl het schoonmaken van auto's op dit perceel slechts mag geschieden indien en voorzover het verkeer daardoor niet wordt gehinderd.
Ten laste van het perceel nummer 1309 en ten behoeve van de percelen nummers 1310 tot en met 1325 wordt bij deze vastgesteld de erfdienstbaarheid dat op eerstgemeld perceel nimmer mag worden gebouwd.
Het onderhoud en zonodig de vernieuwing van de daken van de garages op de percelen nummers 1310 tot en met 1317 enerzijds en op de percelen nummers 1318 tot en met 1325 anderzijds, is voor gemeenschappelijke rekening van de eigenaren van die percelen, behoudens aanwijsbare schuld van een der eigenaren voor ontstane schade in welk geval deze schade door deze zelf moet worden hersteld. De daken zullen niet anders dan voor onderhoudswerkszaamheden mogen worden betreden.
De deuren van de garages zullen in geen ander kleurenschema mogen worden overgeschilderd, dan waarin zij oorspronkelijk zijn geschilderd, tenzij de eigenaren tezamen een nieuw kleurenschema overeenkomen. Bij verschil van inzicht wordt met meerderheid van stemmen beslist. Het nieuwe kleurenschema zal dan voor alle garages gelden.
Zolang de verkoopster eigenares is van de percelen nummers 1309 tot en met 1325, of van een gedeelte daarvan - behoudens indien zij krachtens latere akte de eigendom van een of meer dier percelen mocht verkrijgen - zal zij niet tot onderhoud gehouden zijn.
De verkrijger(s) of diens rechtverkrijgenden zijn gehouden bij vervreemding van een der garages, welke vervreemding steeds moet geschieden tezamen met het één/zestiende gedeelte gemeen en onverdeeld in het perceel kadastraal bekend:
Gemeente Assen, Sectie V, nummer 1309, in de daarvan op te maken akten, de hiervoor in de zes voorgaande alinea's, alsmede de in deze alinea omschreven verplichtingen aan de nieuwe eigenaar op te leggen, op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van één duizend gulden, ten behoeve van de overige eigenaren gezamenlijk, verschuldigd door het enkele feit van overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling of soortgelijke formaliteit nodig zal zijn.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente Assen de dato tweeëntwintig mei tweeduizend negentien, in welk stuk de gemeente Assen stelt betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Assen de dato tweeëntwintig mei tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Assen Oost van de gemeente Assen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato twintig mei tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(d) een stuk van Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe (RUD Drenthe) de dato vijf juni tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan _Assen Oost_.PDF pdf-document
Bodeminformatie Pijlkruidstraat 14, Assen.PDF pdf-document
Informatie verstrekt door de gemeente Assen.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
kostenopgave ten behoeve van veilingsites.PDF pdf-document
Gewijzigde Veilingbrochure Pijlkruidstraat 14 9404 GR Assen executie online.PDF pdf-document
beschikking huurbeding.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.