Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Dominéstraat 78 Roosendaal

10

sep

Dominéstraat 78
4701 JC Roosendaal

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 10 september 2019
16 dagen vanaf 15:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 1 dag en 8 uur mogelijk

Object

- het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de vierde verdieping van na te vermelden gebouw, met berging op de begane grond, plaatselijk bekend Dominéstraat 78, 4701 JC Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L complexaanduiding 4733-A, indexnummer 27, uitmakende het negenhonderd zesentachtig/achtentwintigduizend zevenhonderd dertigste (986/28.730e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, gelegen aan de Kloosterstraat/Dominéstraat te Roosendaal, ten tijde van de (onder)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L complexaanduiding 4733 A, indexnummer 2, uitmakende het tweeduizend achthonderd drieënzeventig/drieduizend driehonderd vierenvijftigste (2.873/3354e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde het flatgebouw, gelegen aan de Kloosterstraat te Roosendaal, bestaande uit kantoorruimte, zesentwintig woningen, zesentwintig bergingen met (onder)grond en verder toebehoren, ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, nummer 4732, groot eenduizend driehonderd vijfentwintig vierkante meter, alsmede
- het onverdeeld een/zeventigste aandeel in een mandelig perceel grond, bestaande uit zeventig parkeerplaatsen, rechtgevende op het gebruik van één parkeerplaats, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, nummer 4819, geheel groot eenduizend negenhonderd drieënzeventig vierkante meter;

Makelaar:
Kinneging & Heijer Makelaardij B.V.
Derde Kostverlorenkade 33
1054 TR Amsterdam
tel. 020-589 3010, fax 020-589 3019
info@khmakelaardij.nl
www.khmakelaardij.nl

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens - gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L complexaanduiding 4733-A, indexnummer 27, uitmakende het negenhonderd zesentachtig/achtentwintigduizend zevenhonderd dertigste (986/28.730e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, gelegen aan de Kloosterstraat/Dominéstraat te Roosendaal, ten tijde van de (onder)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L complexaanduiding 4733 A, indexnummer 2, uitmakende het tweeduizend achthonderd drieënzeventig/drieduizend driehonderd vierenvijftigste (2.873/3354e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde het flatgebouw, gelegen aan de Kloosterstraat te Roosendaal, bestaande uit kantoorruimte, zesentwintig woningen, zesentwintig bergingen met (onder)grond en verder toebehoren, ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, nummer 4732, groot eenduizend driehonderd vijfentwintig vierkante meter - gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, nummer 4819, geheel groot eenduizend negenhonderd drieënzeventig vierkante meter;
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


dinsdag 10 september 2019 vanaf 15:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 oktober 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op tien september tweeduizend negentien vanaf vijftien (15:00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato eenentwintig juni tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk elf september tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Dominéstraat 78 te Roosendaal/61900385" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsingen
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Kantoorruimte en Woningen de Cicero 1 en 2", gevestigd te Roosendaal, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 8564 nummer 26, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op achttien december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. A.C. Goetjaer-Jegen, notaris te Roosendaal, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op achttien december negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 11239, nummer 34.
Op het Registergoed is voorts van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Woningen de Cicero 2", gevestigd te Roosendaal, bestaande uit:
(c) het voormelde modelreglement, vastgesteld bij akte op zestien mei tweeduizend zes verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 8564 nummer 26, en
(d) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van (onder)splitsing in appartementsrechten op achttien december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. A.C. Goetjaer-Jegen, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op achttien december negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 11239, nummer 35.
Voornoemde akte van (onder)splitsing in appartementsrechten is gerectificeerd bij akte op eenendertig augustus tweeduizend vijf verleden voor mr. G.R. Lugtenburg, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op een september tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, in deel 15352 nummer 41.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten van de woning en de parkeerplaats eenhonderd achtenvijftig euro (EUR.158,00) per maand, welke verschuldigde bijdrage maandelijks vooraf aan de vereniging van eigenaren dient te worden voldaan. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een september tweeduizend negentien tweeduizend achtendertig euro en achtenveertig cent (EUR.2.038,48).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt voor de woning volgens opgave de dato vijfentwintig juli tweeduizend negentien: tweeduizend eenhonderd zeventien euro en negenenveertig cent (EUR.2.117,49). Blijkens voormelde informatie van de administrateur van de vereniging van eigenaren hebben de gerechtigden tot de mandelige parkeerplaatsen geen aandeel in een reservefonds.
Voorts staat in voormelde opgave van de vereniging van eigenaren het volgende:
"Verwijzend naar de statuten verzoeken wij u namens en in opdracht van voornoemde VvE een totaalbedrag van €.500,00 ter waarborgstelling van de kopende en de verkopende partij over te maken aan de VvE. Ieder der partijen dient een bedrag te voldoen van €.250,00 dat na ver-/inhuizing wordt verrekend."
Voorts dient de koper inzake de levering eenhonderd vijfentwintig euro (EUR.125,00) aan afhandelingskosten te voldoen aan de vereniging van eigenaren.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" VERWIJZING NAAR EERDERE AKTEN
Verwezen wordt naar voormelde aankomsttitel met deel 15028 nummer 149, uit welke akte het volgende wordt aangehaald.
"Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
A. gemelde akte van ondersplitsing op achttien december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor genoemde notaris Goetjaer-Jegen, ingeschreven in gemelde openbare registers te Breda op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 11239 nummer 35, waarin woordelijk staat vermeld:
Vestiging erfdienstbaarheden
1. Ter legalisering van eventueel met het buren- en/of eigendomsrecht strijdige situaties wordt bij dezen gevestigd over en weer ten behoeve en ten laste van de bij akte gesplitste appartementsrechten en de appartementsrechten van het belendende nog te bouwen appartementencomplex De Matrijs, alsmede ten behoeve en ten laste van de overige percelen, behorende tot het onderhavige bouwplan, bekend als plan "hoek Kloosterstraat/Dominestraat", al zodanige erfdienstbaarheden tot het aanbrengen, hebben, instandhouden van al hetgeen in verband met de bouwkundige situering overeenkomstig de goedgekeurde bouwtekeningen bij de eerste bouw tot uitvoering is casu quo wordt gebracht, speciaal de erfdienstbaarheden van licht, overbouw, afvoer van regenwater en drop.
2. Ten laste van de bij deze akte gesplitste appartementsrechten (het dienend erf) en ten behoeve van de appartementsrechten van het aangrenzende nog te bouwen appartementscomplex De Matrijs (het heersend erf) wordt bij dezen gevestigd de erfdienstbaarheid houdende het recht van de eigenaar van het heersend erf om gebruik te maken van de papiercontainers welke zich bevinden in een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond van het dienend erf.
B. naar een akte van dertig november negentienhonderd achtennegentig, waarin woordelijk staat vermeld:
Vestiging erfdienstbaarheden
Voor zover niet reeds eerder gevestigd, wordt bij dezen voormelde erfdienstbaarheid sub 1 over en weer gevestigd ten behoeve en ten laste van het bij deze akte gesplitste appartementsrecht, de aan de vennootschap verbleven appartementsrechten en de appartementsrechten van het belendende in aanbouw zijnde appartementencomplex De Matrijs, alsmede ten behoeve en ten laste van de overige percelen, behorende tot het onderhavige bouwplan, bekend als plan "hoek Kloosterstraat/Dominestraat", al zodanige erfdienstbaarheden tot het aanbrengen, hebben, instandhouden van al hetgeen in verband met de bouwkundige situering overeenkomstig de goedgekeurde bouwtekeningen bij de eerste bouw tot uitvoering is casu quo wordt gebracht, speciaal de erfdienstbaarheden van licht, overbouw, afvoer van regenwater en drop. Voor zover niet reeds eerder gevestigd, wordt bij dezen voormelde erfdienstbaarheid sub 2 gevestigd ten laste van het bij deze akte geleverde appartementsrechten en de aan de vennootschap verbleven appartementsrechten, en ten behoeve van de appartementsrechten van het aangrenzende in aanbouw zijnde appartementencomplex De Matrijs.
Voor zover niet reeds eerder gevestigd wordt bij dezen gevestigd ten laste van het bij dezen sub b verkochte, alsmede ten laste van de aan de vennootschap in eigendom verbleven perceelsgedeelten (het dienend erf), en ten behoeve van de op aangehechte tekening aangegeven (nog te bouwen) zeventien garageboxen (het heersend erf), alles uitmakende gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nummers 4731, 4703, 4284 en 4566, de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan naar de garages en de Kloosterstraat, via het parkeerterrein, uit te oefenen op de minst bezwarende wijze, zulks onder de navolgende voorwaarden, bepalingen en bedingen:
de eigenaren van het dienend erf zijn bevoegd tussen de openbare weg en het dienend erf een afsluiting aan te brengen middels een slagboom of anderszins. De eigenaren van het dienend erf zijn verplicht deze afsluiting behoorlijk te onderhouden. De afsluiting tussen het dienend erf en de openbare weg zal steeds door beide partijen moeten kunnen worden geopend. De koper verklaart uitdrukkelijk de vorenstaande erfdienstbaarheden te aanvaarden;
C. een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden op een juli negentienhonderd zevenennegentig verleden voor notaris Goetjaer-Jegen voornoemd, ingeschreven in gemelde openbare registers te Breda op drie juli daarna in het register Hypotheken 4 deel 10986 nummer 43, waarin woordelijk staat vermeld:
Ten behoeve van het heersend erf wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben van vijf parkeerplaatsen voor het parkeren van vijf personen en/of bestelauto's en een opstelplaats voor een vrachtwagen met een maximumlengte van achttien meter op het lijdend erf, zoals schetsmatig aangegeven op de aangehechte tekening. De opstelplaats voor de vrachtwagen mag tevens worden gebruikt als parkeerplaats voor personen en/of bestelauto's, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor het parkeren op de opstelplaats van ten minste twee personen en/of bestelauto's. Het is uitdrukkelijk verboden de vrachtwagen buiten de opstelplaats te parkeren.
Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het lijdend erf wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben van een luifel ter hoogte van de opstelplaats en de achtertoegang van het heersend erf ten behoeve van het droog laden en lossen.
Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het lijdend erf wordt gevestigd de erfdienstbaarheid om te komen van en te gaan naar voormelde parkeerplaatsen en opstelplaats en de Kloosterstraat.
Laatstgenoemde vennootschap zal ten behoeve van de toegang, welke middels een slagboom wordt afgesloten een intercomsysteem aanleggen, zodat leveranciers, werknemers en/of bezoekers kunnen communiceren met de eigenaren casu quo huurders van het heersend erf en welke slagboom via het systeem kan worden geopend.
Het is de eigenaar casu quo huurder van het heersend erf toegestaan een naamplaat bij het intercomsysteem aan te brengen.
Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het lijdend erf wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van uitzicht, zodanig dat het de eigenaar van het heersend erf is toegestaan etalage-ramen te hebben casu quo aan te brengen in de gevel van het heersend erf, welke ramen uitzicht hebben op het lijdend erf.
Voorts verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, met elkander nog te zijn overeengekomen, dat de onderhavige vestiging van de erfdienstbaarheden is geschied onder uitdrukkelijke intrekking en tenietdoening van alle eventueel voor heden gevestigde erfdienstbaarheden, ten behoeve van de registergoederen, eigendom van de comparanten sub 1 en ten laste van de registergoederen, eigendom van gemelde vennootschap, welke eventueel voor heden gevestigde erfdienstbaarheden derhalve zijn teniet gegaan, even alsnog dezelve nimmer waren overeengekomen. In gemelde akte wordt verstaan onder het heersend erf: het woonhuis met werkplaats, toonzaal en magazijn en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Molenstraat 1, 1a en 1b en Bloemenmarkt 23 en 23a te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nummer 4323, groot veertien aren tachtig centiaren;
het dienend erf, een perceel grond, bestemd voor de aanleg van parkeerplaatsen, gelegen aan de Kloosterstraat te Roosendaal, uitmakende gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nummers 4731, 4703, 4284 en 4566;
D. een akte van transport vijftien januari negentienhonderd vijfenzestig verleden voor de destijds te Roosendaal gevestigde notaris Rademakers, overgeschreven in gemelde openbare registers te Breda op achttien januari daarna in deel 2380 nummer 108, waarin woordelijk staat vermeld:
8. Er wordt bedongen en bepaald ten behoeve van de gemeente, zijnde de gemeente Roosendaal en Nispen dat, noch in of op de onroerende goederen, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie L nummer 4084, met de daarop staande opstallen plaatselijk gemerkt Molenstraat 1, noch in de daarop staande eventueel te stichten of bij te stichten gebouwen, ooit een bedrijf of inrichting zal mogen worden gesticht tot onderhoud en reparatie van motorrijtuigen in de ruimste zin van het woord en/of een bedrijf of inrichting, waar door motorisch verkeer, juist in verband met het karakter van dit bedrijf of deze inrichting, wordt aangetrokken, zulks op verbeurte van een boete van duizend gulden van elke overtreding van gemeld verbod en voor elke dag, dat die overtreding voortduurt, ten laste van hem, die overtreedt en ten behoeve van de gemeente zijnde de gemeente Roosendaal en Nispen.
10. De bepalingen sub 8 (enzovoorts) alsmede deze bepaling, moeten bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van de sub 8 en 9 vermelde onroerende goederen en bij elke toekenning van een zakelijk of persoonlijk genotsrecht van de gehele onroerende goederen of een deel daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of de zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) worden opgelegd ten behoeve van de gemeente - zijnde de gemeente Roosendaal en Nispen - onder verbeurte van een zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van honderd vijftigduizend gulden ten behoeve van de gemeente - zijnde de gemeente Roosendaal en Nispen - en ten laste van hem, die niet nakomt.
E. gemelde akte van levering op vier november negentienhonderd negenennegentig verleden voor genoemde notaris Van Opstal, in afschrift ingeschreven in gemelde openbare registers te Breda op vijf november daarna in het register Hypotheken 4 deel 12324 nummer 44, waarin woordelijk staat vermeld:
Onverdeeld aandeel
a. Met betrekking tot het onverdeeld aandeel in de percelen grond als hiervoor sub b vermeld, wordt nog verwezen naar een akte op eenentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig verleden voor notaris Goetjaer-Jegen voornoemd, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op vierentwintig maart daarna in deel 10807 nummer 8, gerectificeerd bij akte op zestien december voor notaris Goetjaer-Jegen voornoemd verleden, ingeschreven ten voormelde kantore op diezelfde dag in deel 11235 nummer 5 waarin is bepaald dat de aldaar bedoelde zaken ten titel van mandeligheid gemeenschappelijke eigendom zullen zijn van de eigenaren van de vorenbedoelde appartementsrechten en van de eigenaren van het aangrenzende flatgebouw De Matrijs, in welke akte de rechten en verplichtingen met betrekking tot de gemeenschappelijke eigendom nader zijn uitgewerkt.
b. Voor zoveel nodig wordt door verkoopster, zulks ten behoeve van haarzelf en alle overige huidige en toekomstige eigenaren van een of meer onroerende zaken in het onderhavige bouwplan bij dezen aan koper opgelegd en verbindt koper zich bij dezen uitdrukkelijk tot naleving van al die verplichtingen, welke voor hem met betrekking tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke zaken voortvloeien uit de laatstgemelde, hem, koper volledig bekende akte van mandeligheid.
c. Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming (verder te noemen niet-nakoming) ten aanzien van het in de akte van mandeligheid bepaalde, is voor elke overtreding of niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend gulden f.5.000,00) verschuldigd ten behoeve van de overige eigenaren, indien de overtreder of niet-nakomer ook na behoorlijke ingebrekestelling in zijn houding volhardt.
d. Het in de leden a, b en c bepaalde, alsmede het in dit lid bepaalde moet bij iedere overdracht van het verkochte, of een gedeelte daarvan, worden opgenomen en aan de volgende verkrijger worden opgelegd en voorts ten behoeve van de overige eigenaren in de gemeenschappelijke eigendom worden aangenomen onverminderd de doorwerking van rechtswege van deze bepalingen. Bij niet-nakoming van deze bepaling is een door het enkele feit van de niet-nakoming, onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend gulden (f. 50.000,00) ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren verschuldigd, indien de overtreder of niet-nakomer ook na behoorlijke ingebrekestelling in zijn houding volhardt."
Tevens wordt verwezen naar een akte inhoudende wijziging erfdienstbaarheid/mandeligheid, verleden op eenendertig augustus tweeduizend en vijf voor mr Gerhard Ruurds Lugtenburg, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda in register hypotheken 4 op een september tweeduizend en vijf in deel 15351 nummer 179, uit welke akte het volgende wordt aangehaald.
"Vestiging erfdienstbaarheden
- Ten behoeve van de kadastrale percelen sectie L nummers 4749 tot en met 4752 en 4754 tot en met 4766, het heersend erf en ten laste van het kadastrale perceel L nummer 4819, het dienen erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid om met een motorvoertuig te komen en te gaan van voormelde garages naar de Kloosterstraat te Roosendaal.
Voormelde erfdienstbaarheden worden uitdrukkelijk aangegaan onder de navolgende voorwaarden:
Het onderhoud van het dienend erf (sectie L nummers 4819) is voor gezamenlijke rekening van de eigenaars van het dienend erf en de eigenaars van het heersend erf.
Onder de kosten van onderhoud is uitdrukkelijk begrepen het straatwerk, de terreinverlichting, de slagboom, de rolpoort, verzekeringen alsmede het onderhoud van de groenvoorziening.
De kosten van onderhoud worden verdeeld als volgt:
- voor rekening van de eigenaar van het heersend erf komt het zeventien/zevenentachtigste gedeelte (17/87) ofwel het een/zevenentachtigste gedeelte (1/87) per garagebox;
- voor rekening van de eigenaar van het dienend erf komt het resterende zeventig/zevenentachtigste gedeelte (70/87).
De kosten van onderhoud worden jaarlijks bindend vastgesteld door de stichting: Stichting Beheer Parkeerterrein Kloosterstraat, gevestigd te Roosendaal. Voorts verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de volmachtgevers met elkander zijn overeengekomen, dat de onderhavige vestiging van de erfdienstbaarheden is geschied onder uitdrukkelijke intrekking en tenietdoening van alle eventueel voor heden gevestigde erfdienstbaarheden, ten behoeve van de heersende erven en ten laste van voormelde dienende erven, welke eventueel voor heden gevestigde erfdienstbaarheden derhalve zijn tenietgegaan, als waren deze nimmer overeengekomen.
De eigenaren van de parkeerplaatsen komen thans overeen de bepalingen van de akte van mandeligheid te wijzigen als volgt:
Artikel 1.
Vorenbedoeld parkeerterrein is ten titel van mandeligheid gemeenschappelijke eigendom tussen de eigenaren van appartementencomplex De Matrijs en appartementencomplex De Cicero.
Artikel 2.
a. Iedere mede-eigenaar (deelgenoot) heeft een zodanige recht van gebruik van de mandelige zaken, als in overeenstemming is met de bestemming van die zaken.
b. De bedoelde parkeerplaatsen zijn bestemd om te worden gebruikt voor uitsluitend het parkeren van personenauto's en motoren en andere particuliere voertuigen van de medeëigenaren (deelgenoten) en hun huisgenoten of gebruikers als bedoeld sub c dan wel van bezoekers van één van de appartementen, met dien verstande dat ieder een/zeventigste onverdeeld aandeel recht geeft op het gebruik van één parkeerplaats.
c. Onder mede-eigenaar (deelgenoot) wordt voor de toepassing van artikel 2a en b te dezen mede verstaan diens huisgenoten, alsmede al diegenen, met hun huisgenoten, die op grond van een goederenrechtelijk of persoonlijk recht bevoegd zijn een appartement te bewonen of te gebruiken.
Artikel 3.
a. ieder der mede-eigenaren (deelgenoten) is, onverminderd het hierna sub b bepaalde, verplicht mede te dragen in de kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing van de gemeenschappelijke zaken. Deze kosten zullen worden gedragen door de deelgenoten in verhouding tot de aan hen in eigendom toebehorende aantal parkeerplaatsen.
b. Indien een mandelige zaak hersteld of vernieuwd dient te worden ten gevolge van enig handelen of nalaten, hetwelk niet gerekend kan worden tot het normale gebruik volgens de bestemming van die mandelige zaken zullen de kosten van dit herstel of die vernieuwing zijn voor rekening van die mede-eigenaar (deelgenoot) aan wie dat handelen of nalaten kan worden toegerekend.
c. Een handelen of nalaten, als sub 3b bedoeld, van een persoon als bedoeld in artikel 2 lid b en c, wordt die betreffende mede-eigenaar (deelgenoot) toegerekend.
Artikel 4.
a. Het beheer der mandelige zaken berust namens de gezamenlijke eigenaren (deelgenoten) bij de stichting 'Stichting Beheer Parkeerterrein Kloosterstraat'.
b. De eigenaren van de hiervoor omschreven parkeerplaatsen zijn verplicht om alle onderhoud, herstel of vernieuwing van de gemeenschappelijke zaken uitsluitend door of namens genoemde stichting te doen geschieden.
Artikel 5.
a. het is ieder van de mede-eigenaren (deelgenoten) verboden aan de gemeenschappelijke zaken wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen of daaraan werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, zonder daartoe toestemming van laatstgenoemde stichting.
b. Iedere mede-eigenaar (deelgenoot) is verplicht indien dit voor het beheer in ruime zin van de mandelige zaken noodzakelijk is, toegang tot zijn privéterrein te verlenen.
c. Onder mede-eigenaar (deelgenoot) worden in dit artikel 6 dezelfde personen verstaan als bedoeld in artikel 2 sub c.
Artikel 6.
a. Deze mandeligheid treedt in werking, zodra een of meer der betreffende zaken medeëigendom is tussen twee of meer eigenaren.
b. Deze mandeligheid zal voortduren totdat:
1. de mede-eigendom (gemeenschap) bij notariële akte is opgeheven.
2. bij notariële akte de mandeligheid wordt opgeheven of beëindigd.
Artikel 7.
Voor afzonderlijke overdracht van zijn aandeel door een mede-eigenaar is steeds vrijwillige medewerking van de overige mede-eigenaren (deelgenoten) nodig, ook in het geval als bedoeld in artikel 5:66 lid 2 Burgerlijk Wetboek."
Voor zover in de hiervoor bedoelde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen doet hij dat bij dezen en wordt dit door koper bij dezen aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Roosendaal, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato vijfentwintig april tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning met berging.
Artikel 19. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Dominéstraat 78, 4701 JC te Roosendaal

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 301 63 33
Fax: 020-3016333