Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Schilperoortstraat 73a Rotterdam

18

jun

2019

Schilperoortstraat 73a
3082 SR Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 18 juni 2019
vanaf 11:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met voor- en achtertuin en schuur, met toebehoren, plaatselijk bekend als Schilperoortstraat 73a te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie B, complexaanduiding 6781-A, appartementsindex 11; uitmakende het veertien/driehonderdeende (14/301e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond te Rotterdam aan de Schilperoortstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie B, nummers 5659, 5660, 5661, 5662, 5664, 5665 en 5666, met de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Schilperoortstraat 63 tot en met 75 (oneven nummers) te Rotterdam.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kinneging & Heijer Makelaardij B.V.
Tel.: 020-589 3010

Bezichtiging indien mogelijk.(Overleg met Kinneging & Heijer Makelaardij B.V.)

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie B, complexaanduiding 6781-A, appartementsindex 11;
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


dinsdag 18 juni 2019 vanaf 11:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 16 juli 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op achttien juni tweeduizend negentien vanaf elf uur dertig (11.30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed mogelijk (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het (overige gedeelte van het) Registergoed is het aan Schuldeiseres onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat Verkoper hierbij geen belang als bedoeld in 3:264 lid 1 letter b Burgerlijk Wetboek heeft.

Gelet op het bovenstaande zijn lid 3 en lid 5 van artikel 24 AVVE (mogelijk) van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"3. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoopster of zijn beslagen door de Verkoopster, maakt de Verkoopster daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoopster verklaart dat zij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoopster staat er niet voor in dat de na de Levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
5. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst:
- komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de Koper;
- voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de Verkoopster er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;
- kan de Koper jegens de Verkoopster alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoopster;
- heeft de Koper overigens ter zake een:
- door de huurder gestorte waarborgsom;
- in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom;
- in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of
- in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster;
- heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoopster op grond van het feit dat de huurder tot het moment van Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
- wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, uitsluitend tussen de Verkoopster en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoopster de betreffende huurtermijn heeft ontvangen."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk negentien juni tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Schilperoortstraat 73A te Rotterdam/61900278" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld |onder artikel 9 lid 1 van de AVVE (woning)
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Schilperoortstraat 63 ab tot en met 75 ab (oneven nummers) te Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op een maart negentienhonderd drieënzeventig in register Hypotheken 4, in deel 4397 nummer 82, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op drie juli negentienhonderd negenenzeventig verleden voor mr. Th.S.O.M. van Eijck, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op drie juli negentienhonderd negenenzeventig in register Hypotheken 4, in deel 6400, nummer 13.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten drieënvijftig euro en achtenzeventig eurocent (€ 53,78) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per eenendertig mei tweeduizend negentien: negen honderd veertien euro en zes en twintig eurocent (€ 914,26).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zeshonderddrieënzestig euro en zeventig eurocent (€ 663,70).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
1. de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN. KWALITATIEVE
BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
a. het bepaalde voorkomende in voormelde akte van splitsing in appartementsrechten en het daarbij van toepassing verklaarde reglement;
b. het bepaalde voorkomende in een akte van transport op twee december negentienhonderd twee en vijftig verelden voor G.Chr. van Sillevoldt, destijds notaris met plaats van vestiging Rotterdam, ingeschreven ten gemelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag in register 4 deel 2996 nummer 42;
c. het bepaalde voorkomende in een akte van transport op een september negentienhonderd zeven en dertig voor J. Knegt, destijds notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verleden, in geschreven ten gemelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag in register 4 deel 2485 nummer 75;
d. het bepaalde voorkomende in een onderhandse akte getekend te Rotterdam op vijf en twintig augustus negentienhonderd zeven en dertig, ingeschreven ten gemelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zes en twintig augustus negentienhonderd zeven en dertig in register 4 deel 2487 nummer 14;
van de bepalingen sub b, c en d wordt een kopie aan deze akte gehecht.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper uitdrukkelijk aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze door verkoper voor die derden bedongen en aanvaard."
2. gemelde splitsingsakte waarin staat vermeld:
"Ten aanzien van bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar hetgeen voorkomt:
A. in voormelde titel van aankomst van één september negentien honderd zeven en dertig, woordelijk luidende:
a. den navermelde titel van aankomst van den elfden December negentienhonderd vier en dertig, waarbij de gemelde perceelen nommers 5669, 5671, 5673, 5677, 5679, 5681 en 5683 met nog andere perceelen door de naamlooze vennootschap "Bouw-en Exploitatie Maatschappij Charloisch Centrum N.V." werden overgedragen, en waarin voorkomt:
Artikel 5.1. Ten behoeve van de bij deze verkochte kadastrale perceelen Gemeente Charlois, sectie B nommers 5669, 5671, 5673, 5675, 5677, 5679, 5681, 5683, 5685 en 5687 en ten laste van:
a. een oostelijk gedeelte van het aan verkoopster in eigendom verblijvende kadastrale perceel Gemeente Charlois, Sectie B nommer 5657, ter breedte van ongeveer vijf en zeventig centimeter, gelegen langs-en evenwijdig aan de oostelijke grenslijn van gemeld nommer;
b. een westelijk gedeelte van de aan verkoopster in eigendom verblijvende kadastrale perceelen Gemeente Charlois, sectie B nommers 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5664, 5665, 5666, 5667 en 5668, ter breedte van ongeveer vijf en zeventig centimeter, gelegen langs-en evenwijdig aan de westelijke grenslijn van genoemde nommers;
c. een noordelijk gedeelte van de aan verkoopster in eigendom verblijvende kadastrale perceelen Gemeente Charlois, Sectie B nommers 5657 en 5658, ter breedte van ongeveer vijf en zeventig centimeter, gelegen langs-en evenwijdig aan de noordelijke grenslijn van gemelde nommers.
2. Ten laste van een westelijke gedeelte van de bij deze verkochte kadastrale perceelen Gemeente Charlois sectie B nommers 5669, 5671, 5673, 5675, 5677, 5679, 5681, 5683, 5685 en 5687, ter breedte van ongeveer vijf en zeventig centimeter, gelegen langs- en evenwijdig aan de westelijke grenslijn van gemelde nommers en ten behoeve van de aan verkoopster in eigendom verblijvende kadastrale perceelen Gemeente Charlois, sectie B nommers 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5664, 5665, 5666, 5667 en 5668, een en ander zooals op het terrein zal worden afgescheiden en met grint of koolasch zal worden verhard, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad, om te komen en te gaan, ook met aan de hand vervoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van- en naar de Jaersveltstraat, de Schilperoortstraat en den Voornsche Vliet.
De bij deze verkochte kadastrale perceelen gemeente Charlois, Sectie B nommers 5669, 5671, 5673, 5675, 5677, 5679, 5681, 5683, 5685 en 5687 worden overgedragen met de ten behoeve daarvan bestaande erfdienstbaarheid als voormeld, ten laste van de kadastrale perceelen Gemeente Charlois, Sectie B nommers 5653, 5663, 5670, 5672, 5674, 5676, 5678, 5680, 5682, 5684, 5686 en 5688 en met de ten laste daarvan bestaande erfdienstbaarheid als voormeld, ten behoeve van de kadastrale perceelen Gemeente Charlois, Sectie B nommers 5663, 5670, 5672, 5674, 5676, 5678, 5680, 5682, 5684 5686 en 5688.
Het onderhoud van de tot uitpad bestemde gedeelten der kadastrale perceelen Gemeente Charlois, Sectie B nommers 5653, 5657 en 5658, loopende in Oost-Westelijke richting van de Schilperoortstraat naar de Jaersveltstraat, als zijnde bestemd ten gebruike van zeven op gemeld nommer 5653 te stichten panden en van veertig panden te stichten op gemelde nommmers 5657 tot en met 5688, zal zijn ten laste van den eigenaar van gemeld nommer 5653 voor zeven/zeven en veertigste gedeelten en na splitsing van den eigendom hiervan voor elk pand voor een/zeven en veertigste gedeelte, en ten laste van de eigenaren van gemelde nommer: 5657 tot en met 5688 voor veertig/zeven en veertigste gedeelten en wel voor elk pand voor een/zeven en veertigste gedeelte.
Dit gedeelte zal in evenredigheid worden verminderd of vermeerderd, indien mocht blijken dat de bebouwing van voormelde kadastrale perceelen met meer of minder dan zeven en veertig panden zal geschieden.
Het onderhoud van de tot uitpad bestemde gedeelten de kadastrale perceelen Gemeente Charlois, sectie B nommer 5657 tot en met 5688, loopende in Noord-Zuidelijke richting, als zijnde bestemd ten gebruike van veertig op deze nommers te stichten panden, zal geheel zijn ten laste van de eigenaren van gemelde nommers 5657 tot en met 5688 en wel voor elk pand voor een/veertigste gedeelte.
Dit gedeelte zal in evenredigheid worden verminderd of vermeerderd, indien mocht blijken dat de bebouwing van voormelde kadastrale perceelen met meer of minder dan veertig planden zal geschieden;
en b. een akte van transport, op den veertienden Maart negentienhonderd vijf en dertig voor den notaris J.S.Mijs te Rotterdam verleden, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam denzelfden dag, in deel 2412 nommer 78, waarbij soortgelijke erfdienstbaarheid als de voormelde werd gevestigd ten behoeve en ten laste van de gemelde perceelen nommers 5664, 5665 en 5666.
en 7. De verkooper garandeert aan de koopster, dat ten behoeve van alle verkochte perceelen en ten laste van de daarvoor in aanmerking komende gedeelten van de perceelen kadastraal bekend gemeente Charlois sectie B nommers 5657 tot en met 5663, 5667, 5668, 5670, 5672, 5674, 5675, 5676, 5678, 5680, 5682, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, en 5775 bestaat de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen en te gaan, ook met aan de hand vervoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens, van en naar de verkochte perceelen en van en naar de Jaersveltstraat, de Schilperoortstraat en den Voornsche Vliet."
B. in een onderhandse akte getekend te Rotterdam op vijf en twintig augustus negentienhonderd zeven en dertig, overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op zes en twintig augustus negentienhonderd zeven en dertig in deel 2487 nummer 14 woordelijk luidende:
"De ondergeteekenden:
Hendrik Engelbertus Viëtor, bouwkundige, wonende te Schiedam, Vondellaan 41;
ter eene zijde;
en Wilhelmus Nicolaas Stassen, tramconducteur, wonende te Rotterdam Schilperoortstraat 87;
ter andere zijde;
te kennen gevende:
dat de ondergeteekende ter eene zijde is eigenaar van de perceelen te Rotterdam, Schilperoortstraat nommers 71, 73, 75, 81, 83, 85, 89, 91, 93 en 95, kadastraal bekend gemeente "Charlois sectie B nommers 5664, 5665, 5666, 5669, 5671, 5673, 5677, 5679, 5681 en 5683, ter gezamenlijke grootte van 13 aren 48 centiaren;
dat de ondergeteekende ter andere zijde is eigenaar van het perceel te Rotterdam, Schilperoortstraat 87, kadastraal bekend gemeente Charlois sectie B nommer 5675, groot 135 centiaren;
verklaren met elkander te zijn overeengekomen alsvolgt:
Tot gebruik en ten nutte van de gemelde aan de ondergeteekende ter eene zijde behoorende perceelen gemeente Charlois sectie B nommers 5664, 5665, 5666, 5669, 5671, 5673, 5677, 5679, 5681 en 5683 en ten laste van het westelijk gedeelte van het gemelde aan den ondergeteekende ter andere zijde behoorende perceel gemeente Charlois sectie B nommer 5675, ter breedte van ongeveer 75 centimeter, gelegen langs-en evenwijdig aan de westelijke grenslijn van laatstbedoeld perceel zoomede ten laste van het westelijk gedeelte van de gemelde aan den ondergeteekende ter eene zijde behoorende perceelen gemeente Charlois sectie B nommer 5664, 5665, 5666, 5669, 5671, 5673, 5677, 5679, 5681 en 5683, ter breedte van ongeveer 75 centimeter, gelegen langs-en evenwijdig aan de westelijke grenslijn van die perceelen en tot gebruik en ten nutte van het gemelde aan den ondergeteekende ter ander zijde behoorende perceel gemeente Charlois sectie B nommer 5675, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen en te gaan, ook met aan de hand vervoerde rijwielen en met al dan niet beladen kruiwagens van-en naar de Jaersveltstraat, de Schilperoortstraat en den Voornsche Vliet."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Rotterdam de dato elf april tweeduizend negentien, in welk schrijven de gemeente Rotterdam stelt dat geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Rotterdam de dato achttien april tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Oud-Charlois van de gemeente Rotterdam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) een stuk van de Dienst DCMR Milieudienst Rijnmond de dato negen april tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(d) het rapport van het Bodemloket de dato negen april tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(e) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning.
Artikel 19. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20 Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan OudCharlois.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Info Wkpb.pdf pdf-document
kadastrale kaart met omgevingskaart.PDF pdf-document
Plankaart.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
kostenopgave voor veilingsites.PDF pdf-document
UITTREKSEL_61900278_BVW_Schilperoortstraat 73a.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6400 nr 13 reeks ROTTERDAM.PDF pdf-document
Gewijzigde Veilingbrochure Schilperoortstraat 73a 3082 SR Rotterdam executie online.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.