Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Gestelseweg 14-16 Schijndel

11

jul

Gestelseweg 14-16
5481 XD Schijndel

Woonhuis + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 11 juli 2019
14 dagen vanaf 14:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. de woonboerderij met bijgebouwen, (onder)grond, tuin, bos-, natuur- en landbouwgrond behorende bij het landgoed "De Dennenboom", plaatselijk bekend Gestelseweg 14, 5481 XD Schijndel
- kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 517, groot tweeëndertigduizend tweehonderd tachtig vierkante meter, en
- kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 518, groot vijftienduizend vierhonderd twintig vierkante meter;
("Kavel 1")
2. het landhuis met bijgebouwen, (onder)grond, tuin, bos-, natuur- en landbouwgrond behorende bij het landgoed "De Dennenboom", plaatselijk bekend Gestelseweg 16, 5481 XD Schijndel uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K, nummer 516, ter grootte van ongeveer zesentwintigduizend vierkante meter, zoals globaal met kruisarcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
("Kavel 2");
3. de percelen landbouwgrond behorende bij het landgoed "De Dennenboom",
- uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K, nummer 516, ter grootte van ongeveer zesenzestigduizend vijfhonderd vierkante meter, zoals globaal met streeparcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening, alsmede
- het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 524, groot vijftienduizend achthonderd dertig vierkante meter; alsmede
- het perceel kadastraal bekend gemeente Sint Michielsgestel, sectie O nummer 629, groot dertienduizend achthonderd veertig vierkante meter
("Kavel 3").

Veiling in kavels

Zie bij objectomschrijving

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond + Overig
Kadastrale gegevens - kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 517, groot tweeëndertigduizend tweehonderd tachtig vierkante meter, en - kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 518, groot vijftienduizend vierhonderd twintig vierkante meter; ("Kavel 1") een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K, nummer 516, ter grootte van ongeveer zesentwintigduizend vierkante meter, zoals globaal met kruisarcering is aangegeven op de aan de akte gehechte tekening; ("Kavel 2"); een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K, nummer 516, ter grootte van ongeveer zesenzestigduizend vijfhonderd vierkante meter, zoals globaal met streeparcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening, alsmede - het perceel kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 524, groot vijftienduizend achthonderd dertig vierkante meter; alsmede - het perceel kadastraal bekend gemeente Sint Michielsgestel, sectie O nummer 629, groot dertienduizend achthonderd veertig vierkante meter ("Kavel 3"). Bovengenoemde kavels 1, 2 en 3 zowel als één kavel als drie afzonderlijke kavels te veilen;
Bezichtiging 21 juni 2019 13:00 – 16:00
5 juli 2019 13:00 – 16:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 11 juli 2019 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 8 augustus 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op elf juli tweeduizend negentien vanaf veertien (14:00) uur via de Website.
De Kavels 1, 2 en 3 worden eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna worden de Kavels 1, 2 en 3 gecombineerd bij afslag geveild.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
(b) in combinatie vormt de optelling van de koopsommen van de drie kavels (zijnde het inzetbedrag van Kavel 1, vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel 1, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel 2 vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel 2, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel 3 vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel 3, zijnde de optelling van de koopsommen van de drie kavels) vermeerderd met het bedrag in de afslagfase in de combinatie, de koopprijs in combinatie.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten, voor zover betreft de woning:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten, voor zover betreft het niet-woongedeelte van het Registergoed:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woning met ondergrond en aanhorigheden twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd en ter zake van de overige onderdelen van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende cultuurgrond bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaar wordt voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de Veilingnotaris te verstrekken.
Indien en voor zover de Koper de inrichting en het beheer van de tot het Registergoed behorende natuurgrond geheel of nagenoeg geheel duurzaam afstemt op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel s van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien binnen tien (10) jaar na de verkrijging de betreffende onderdelen van het Registergoed niet meer kunnen worden aangemerkt als natuurgrond in de zin van artikel 15 lid 1 onderdeel s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, en de betreffende onderdelen evenmin zijn omgezet in cultuurgrond als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en als zodanig gedurende de resterende periode van voormelde tienjaarstermijn als zodanig bedrijfsmatig geëxploiteerd blijven. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, schriftelijk aan de Veilinghouder te verklaren dat Koper duurzaam aan de voorwaarden van artikel 15 lid 1 onderdeel s van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970 zal voldoen.
Voor de berekening van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal de koopsom conform het in opdracht van Schuldeiseres op te stellen taxatierapport worden toegerekend aan de verschillende onderdelen van het Registergoed.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61900162/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers, waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld:
voor wat betreft het registergoed, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 516
"Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: SDL00BPR0000041 datum in werking 9-11-1993
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Meierijstad".
voor wat betreft het registergoed, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie K nummer 517
"Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: SDL00BPR0000040 datum in werking 9-11-1993
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Meierijstad".
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed, welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ wordt te dezen verwezen naar de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Landelijk gebied – Uitvaartcentrum Gestelseweg 14 en Landelijk gebied, Herijking van de gemeente Meierijstad en het bestemmingsplan Buitengebied Sint-Michielsgestel van de gemeente Sint-Michielsgestel, waarvan kopieën zijn gehecht aan een akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden achttien april tweeduizend negentien voor mij, notaris, verleden.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed gedeeltelijk in gebruik bij Rechthebbende.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend, is het Registergoed thans gedeeltelijk verpacht (voor zover betreft de landbouwgrond) in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte.
Verkoper doet bij dezen een beroep op de nietigheid van pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan anderen dan de pachter tegen wie het huurbeding is ingeroepen, in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.