Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Zaagstraat 7-13, Lage Weide 2, Beitelstraat 19 Hengelo

25

apr

Zaagstraat 7-13, Lage Weide 2, Beitelstraat 19
7556 ND Hengelo

Bedrijfsruimte + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 april 2019
vandaag vanaf 15:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

UNDEFINED

Burbach Makelaars

Bevertstraat 2
7481 CX Haaksbergen
Overijssel

Peter Burbach

info@burbach.nl
www.burbach.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het bedrijfscomplex met parkeerterrein, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen aan Zaagstraat 7-13 (oneven), Lage Weide 2, Beitelstraat 19 te 7556 ND Hengelo,
- kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2851, groot tweeduizend eenhonderd eenenveertig vierkante meter, ("registergoed 1")
- kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2850, groot drieduizend negenhonderd zevenenzestig vierkante meter, ("registergoed 2")
- het parkeerterrein, gelegen aan de Beitelstraat/Zaagstraat te Hengelo (O), kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2903, groot tweeduizend eenendertig vierkante meter, ("registergoed 3")

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat, naar de hypotheekhouders hebben begrepen, er na de aankondiging van de openbare verkoop vernielingen aan en in het pand hebben plaatsgevonden. Zo hebben de hypotheekhouders begrepen dat de meterkast, het elektra en de radiatoren ongeoorloofd zijn verwijderd. Verder hebben de hypotheekhouders begrepen dat de verwarmingsketel op het adres Lage Weide 2 onklaar is gemaakt, dat er een lekkage in de dakopbouw is geconstateerd, dat diverse wasbakken dienen te worden vervangen en dat er een aantal delen in de plafonds ontbreken. Tenslotte hebben de hypotheekhouders vernomen dat er grafitti op het pand zou zijn aangebracht. De huidige staat van het registergoed komt dus niet overeen met de verkoopbrochure. De koper wordt er aan herinnerd dat de verkoop een executoriale verkoop is en dat daarop artikel 7:19 lid 1 BW van toepassing is, inhoudende dat de koper er zich niet op kan beroepen dat de zaak behept is met een last of beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist. In verband met dat laatste wijzen de hypotheekhouders er op dat het hier ongeoorloofde handelingen betreft en dat zij derhalve niet op de hoogte kunnen zijn van alle vernielingen en verwijderingen. Indien de koper zich een actueel beeld van het registergoed wil vormen, wordt de koper aangeraden zelf het pand te inspecteren.”

Voor nadere informatie m.b.t. het registergoed en mogelijke bezichtigingen kunt u contact opnemen met

Alexander Engelbertink RM RT
Makelaar
06-22968340

Hoedemakerplein 1
7511 JR Enschede
053-4852244
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl
www.snelderzijlstra.nl

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig
Kadastrale gegevens - kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2851, groot tweeduizend eenhonderd eenenveertig vierkante meter, ("registergoed 1") - kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2850, groot drieduizend negenhonderd zevenenzestig vierkante meter, ("registergoed 2") - het parkeerterrein, gelegen aan de Beitelstraat/Zaagstraat te Hengelo (O), kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2903, groot tweeduizend eenendertig vierkante meter, ("registergoed 3")
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 25 april 2019 vanaf 15:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 23 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat, naar de hypotheekhouders hebben begrepen, er na de aankondiging van de openbare verkoop vernielingen aan en in het pand hebben plaatsgevonden. Zo hebben de hypotheekhouders begrepen dat de meterkast, het elektra en de radiatoren ongeoorloofd zijn verwijderd. Verder hebben de hypotheekhouders begrepen dat de verwarmingsketel op het adres Lage Weide 2 onklaar is gemaakt, dat er een lekkage in de dakopbouw is geconstateerd, dat diverse wasbakken dienen te worden vervangen en dat er een aantal delen in de plafonds ontbreken. Tenslotte hebben de hypotheekhouders vernomen dat er grafitti op het pand zou zijn aangebracht. De huidige staat van het registergoed komt dus niet overeen met de verkoopbrochure. De koper wordt er aan herinnerd dat de verkoop een executoriale verkoop is en dat daarop artikel 7:19 lid 1 BW van toepassing is, inhoudende dat de koper er zich niet op kan beroepen dat de zaak behept is met een last of beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist. In verband met dat laatste wijzen de hypotheekhouders er op dat het hier ongeoorloofde handelingen betreft en dat zij derhalve niet op de hoogte kunnen zijn van alle vernielingen en verwijderingen. Indien de koper zich een actueel beeld van het registergoed wil vormen, wordt de koper aangeraden zelf het pand te inspecteren.”

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op vijfentwintig april tweeduizend negentien vanaf vijftien uur (15.00 uur) via de Website.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de levering casu quo verkrijging van de tot het Registergoed behorende onroerende zaken zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de onroerende zaken meer dan twee (2) jaar geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de levering van de tot het Registergoed behorende roerende zaken omzetbelasting verschuldigd. In afwijking van artikel 9 lid 2 AVVE is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
Voor de berekening van de heffingsgrondslag voor de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting zal de koopsom conform het in opdracht van Schuldeiseres op te stellen taxatierapport worden toegerekend aan de onroerende respectievelijk de roerende zaken die tot het Registergoed behoren.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer
NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Zaadstraat/Beitelstraat /61800479/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. diverse stukken van de gemeente Hengelo waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "A-1 zone" van de gemeente Hengelo, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van
het registergoed kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2851, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op dertien maart tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 10981 nummer 21
en ten aanzien van het registergoed kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2850, wordt te dezen verwezen naar de titel van aankomst, waarbij dit perceel eerder werd verkregen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds Zwolle) op vijftien augustus negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 9566 nummer 22,
in welke beide akte staat vermeld:
"BIJZONDERE BEPALINGEN
In verband met het bestaan van bijzondere bepalingen met betrekking tot het bij dezen verkochte wordt te dezen verwezen naar een akte van transport op negen en twintig april negentienhonderd een en negentig verleden voor een plaatsvervanger van notaris mr W.L. Nolke te Den Ham, overgeschreven bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle op een mei negentienhonderd eenennegentig in deel 6686 nummer 73, in welke akte onder meer woordelijk staat vermeld:
"5. Koper zal binnen een jaar na heden het terrein tot genoegen van burgemeester en wethouders moeten afscheiden en ten tijde afgescheiden moeten houden van de aangrenzende grond en van de openbare weg.
6. a. de grond en de eventueel daarop de stichten en gestichte bedrijfsopstallen zijn bestemd voor het daarop stichten van een levensmiddelenmagazijn in de ruimste zin des woords; zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders is het verboden in deze bestemming verandering te brengen;
b. binnen twee jaar na heden moet de grond voor het onder a van dit artikel omschreven doeleinde in gebruik zijn;
c. met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde moet indien met de bouw van enige opstal op de grond worden aangevangen, die bouw binnen twee jaar na de dag van aanvang voor het uiterlijk gereed zijn;
d. burgemeester en wethouders zijn bevoegd, de in het tweede en het derde lid van dit artikel genoemde termijnen op verzoek van de koper telkens met ten hoogste een jaar te verlengen;
7. a. het afval- en hemelwater van de op het verkochte terrein te stichten gebouwen moeten gescheiden op de gemeentelijke rioleringen worden afgevoerd;
b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ongeacht de bepalingen van de Hinderwet, ten aanzien van de lozing van het afvalwater voorwaarden aan kwaliteit en kwantiteit te stellen in het belang van de instandhouding van de gemeentelijk riolering alsmede in het belang van de openbare gezondheid;
8. bij eventuele vervreemding, hetzij voor het geheel, hetzij voor een deel van het bij dezen verkochte, moet steeds verwezen worden naar de te dien aanzien geldende bepalingen en voorwaarden. Deze moeten worden gesteld als voorwaarden, waaronder die vervreemding geschiedt. Ter verzekering van de richtige nakoming van deze bepalingen en van die, in de artikelen 5, 6 en 7 genoemd, worden zij bij dezen als erfdienstbaarheden gevestigd op het verkochte terrein ten behoeve en ten nutte van de omliggende gemeentegronden;
9. a. het verkochte terrein mag gedurende de in artikel 6, tweede lid genoemde termijn noch geheel, noch gedeeltelijk worden vervreemd, dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders en onder door dat college te bepalen voorwaarden, tenzij het reeds voor een of meer der in genoemd artikel aangegeven doeleinden in gebruik is genomen;
b. de in het eerste lid bedoelde toestemming is niet vereist, wanneer het terrein met hypotheek is bezwaard en de vervreemding plaats heeft ten gevolge van de uitoefening van de rechten van een of meer hypotheekhouders;
10. koper zal, zonder dat daartoe enigerlei ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn:
a. indien hij niet binnen de in artikel 6, tweede lid bepaalde, eventueel verlengde termijn, heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarde, door het enkel verstrijken van die termijn; en eveneens
b. door de enkele, met het bepaalde in artikel 9 strijdige daad van vervreemding;
11. indien koper in gebreke is gebleven te voldoen aan de in artikel 6, tweede en derde lid gestelde voorwaarden hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid te beslissen, dat het terrein onmiddellijk weder aan de gemeente Hengelo (Overijssel) in eigendom overgaat tegen terugbetaling van de betaalde koopsom, zonder vergoeding van kosten, waarbij de kosten van overdracht van het eigendomsrecht aan de gemeente voor rekening komen van de koper. Koper, die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 6 en dat in artikel 9 zal, onverminderd het recht der gemeente Hengelo (Overijssel), om ontbinding van de onderhavige overeenkomst te vorderen, aan haar een boete verschuldigd zijn ten bedrage van vijf en twintig procent van de koopsom;
12. koper heeft zich bij de aanvaarding van het aan hem verkochte terrein overtuigd van de grenzen, zoals deze vanwege de gemeente met piketten zijn aangeduid. Hij is bovendien gehouden maatregelen te nemen, dat deze piketten in stand blijven en bij het plaatsen of doen plaatsen van afscheidingen met de landmeetkundige dienst van dienst van gemeentewerken en bedrijven van Hengelo (Overijssel) overleg te plegen overeenkomstig de bepaling van de juiste grenzen van het bedoelde terrein;
13. tot het onoverdekte gedeelte van het terrein zal te allen tijde toegang moeten worden verleend aan van een door en namens burgemeester en wethouders afgegeven lastgeving, voorziene ambtenaren en werklieden der gemeente, beambten van politie daaronder begrepen en tot het eventueel overdekte gedeelte of bebouwde gedeelte aan die ambtenaren der gemeente, die tot toezicht op de naleving van wetten en verordeningen nu of later mochten zijn of worden aangewezen;
14. wanneer in deze voorwaarden en bepalingen melding wordt gemaakt van burgemeester en wethouders, worden bedoeld burgemeester en wethouders der Gemeente Hengelo (Overijssel)."
De comparant ter ene zijde, handelende in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde dat op het verkochte van toepassing zijn verklaard de "Algemene Bepalingen waaronder bouwterreinen door de Gemeente Hengelo (Overijssel) worden verkocht" vastgesteld bij raadsbesluit van twintig juli negentienhonderd een en zeventig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel op negen augustus negentienhonderd een en zeventig, nummer 46.120.
De comparant ter ene zijde, handelende in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde namens verkoper de uit gemelde "Algemene Bepalingen" ten opzichte van de Gemeente Hengelo (Overijssel) voortvloeiende verplichtingen aan de koper op te leggen, voor welke koper de comparant ter andere zijde, handelende in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde deze verplichtingen te aanvaarden en te zullen nakomen onder vrijwaring van de verkoper voor alle vorderingen, welke de Gemeente Hengelo (Overijssel) jegens verkoper zou kunnen doen gelden wegens het niet-nakomen van gemelde verplichtingen door koper.
De comparant ter ene zijde, handelende in zijn genoemde hoedanigheid, verklaarde de verplichtingen, voortvloeiende uit het hiervoor sub 5 tot en met 14 aangehaalde, bij dezen ten behoeve van de Gemeente Hengelo (Overijssel) te bedingen en aan de koper op te leggen, voor welke koper de comparant ter andere zijde verklaarde deze verplichtingen:
- te aanvaarden en te zullen nakomen en zijn opvolger(s) in de eigendom deze verplichtingen te zullen opleggen, onder vrijwaring van de verkoper voor alle eventuele vorderingen, welke jegens verkoper zouden kunnen worden ingesteld wegens het niet-nakomen van die verplichtingen door koper; en
- ten behoeve van de Gemeente Hengelo (Overijssel) aan te nemen."
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van
het registergoed kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2851, wordt te dezen voorts nog verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op dertien maart tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 10981 nummer 21 en ten aanzien van het registergoed kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2850, wordt te dezen verwezen naar de titel van aankomst, waarbij dit perceel eerder werd verkregen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds Zwolle) op vijftien augustus negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 9566 nummer 22, in welke beide akten staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
In een akte van transport op drie en twintig november negentienhonderd twee en zeventig voor notaris J. van Nes te Enschede verleden, van een afschrift van de akte van transport, overgeschreven in de openbare registers van de bewaring te Zwolle op vier en twintig november negentienhonderd twee en zeventig in deel 1867 nummer 4, zijn de sub 10 tot en met 12 genoemde bepalingen van de hiervoor genoemde "Algemene Voorwaarden en Bepalingen, waaronder bouwterreinen door de Gemeente Hengelo (Overijssel) worden verkocht"- voor zover mogelijk - als erfdienstbaarheden gevestigd ten laste van de bij die akte verkochte en overgedragen grond, destijds deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Hengelo sectie P nummer 1452.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie P, nummer 2903 wordt verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op drieëntwintig mei tweeduizend een in register Hypotheken 4, deel 11560 nummer 43, waarin staat vermeld:
" "BIJZONDERE BEPALING/KETTINGBEDING
Verkoper en koper zijn met betrekking tot het bij deze akte geleverde onroerende zaak het volgende overeengekomen:
1. De bestrating van het parkeerterrein wordt aangelegd voor rekening van verkopers. Omtrent de bestrating zelf bestaat duidelijkheid bij verkoper en koper. Tevens zal worden aangelegd door verkopers ter zake het te bouwen object de benodigde de riolering. Verkopers en/of diens rechtsopvolgers hebben en behouden het recht tot het hebben en houden van deze rioleringen en leidingen in het bij deze akte verkochte.
2. Het hekwerk, de verlichting en de elektrische poort wordt geplaatst op kosten van koper. Omtrent deze zaken bestaat duidelijkheid bij verkoper en koper.
3. Na totstandkoming van het hekwerk en de bestrating komen de kosten voor het onderhoud hiervan (waaronder verlichting, bestrating en stroomvoorziening) voor rekening van de koper.
4. Het hekwerk dient geopend te kunnen worden door beide gebruikers als genoemd en dezen hebben de verplichting om na sluitingstijd van de laatste gebruiker het hekwerk deugdelijk te sluiten.
5. Door de huurder/gebruiker/eigenaar van het te bouwen pand op het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend Hengelo sectie P nummer 1543 of diens personeelsleden, leveranciers en clienten van dit gedeelte mogen motorrijtuigen, waaronder begrepen vrachtwagens, personenauto's, bestelbussen en de eventueel door deze voertuigen voortgetrokken aanhangers worden geparkeerd op de bij deze akte verkochte grond voor zover thans niet en later niet is bebouwd. Vrachtwagens moeten na 18.30 uur van het terrein zijn verdwenen. Omtrent het aantal motorrijtuigen zijn geen afspraken gemaakt.
6. De in lid 5 genoemde personen moeten in staat zijn of in staat worden gesteld om via het in deze akte bedoelde parkeerterrein te komen en gaan naar de openbare weg over een strook van minimale breedte van vijf meter, hetgeen als erfdienstbaarheid van uitweg wordt gevestigd in deze akte.
7. Belemmeringen en/of afsluiting van bedoelde strook kan alleen geschieden in onderling overleg en met toestemming van de betrokken partijen.
8. De in dit onderdeel van de akte voor de betreffende partij opgenomen verplichtingen dienen bij vervreemding en vestiging van beperkte genotsrechten te worden opgelegd aan hun rechtsopvolgers, zulks op straffe van een terstond opvorderbare boete verbeurd van tienduizend gulden (f. 10.000,--) voor iedere overtreding of niet-nakoming en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt.
Deze boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming of door het enkel verloop van de bepaalde termijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd het recht van de bedoelde tegenpartij op vergoeding van de eventueel meer geleden schade en onverminderd het recht van de bedoelde tegenpartij om tegelijk nakoming van de betreffende verbintenis te verlangen.
9, Bij overtreding of niet-nakoming van een of meer der hiervoor genoemde bepalingen, waaronder begrepen het doorgeven van de verplichting aan rechtsopvolgers en het geparkeerd laten staan van een vrachtauto na 18.30 uur, wordt door de overtreder respectievelijk de nalatige ten behoeve van zijn tegenpartij te dier zake een terstond opvorderbare boete verbeurd van tienduizend gulden (f. 10.000,--) voor iedere overtreding of niet-nakoming en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt.
Deze boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming of door het enkel verloop van de bepaalde termijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd het recht van de bedoelde tegenpartij op vergoeding van de eventueel meer geleden schade en onverminderd het recht van de bedoelde tegenpartij om tegelijk nakoming van de betreffende verbintenis te verlangen."
Het hiervoor vermelde perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel) sectie P nummer 1543 is blijkens informatie uit het kadaster overgegaan in de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel) sectie P nummers 3189, 3190, 3188 en 2903.
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed gedeeltelijk in gebruik bij Rechthebbende en gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling – voor zover niet met toestemming van Verkoopster verhuurd - te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Verkoopster zal niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van mogelijke andere huurovereenkomsten en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Ten aanzien van het bij Verkoopster bekende verhuurde gedeelte, verklaart Verkoopster niet te beschikken over huurovereenkomsten. Blijkens bericht van de curator zou Rechthebbende met diverse huurders mondelinge huurovereenkomsten hebben afgesloten.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.