Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Lauwers 46 Nootdorp

9

apr

Lauwers 46
2631 NN Nootdorp

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 9 april 2019
18 dagen vanaf 10:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

NVV


Nog 18 dagen, 5 uur en 48 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 3 dagen en 20 uur mogelijk

Object

de vrijstaande woning met tuin, (onder)grond en verder toebehoren te 2631 NN Nootdorp, Lauwers 46, kadastraal bekend gemeente Nootdorp, sectie A, nummer 6072, groot eenduizend eenhonderd achttien vierkante meter
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
(ten aanzien van de begrenzing en grootte van het Registergoed zijn administratieve (voorlopige) kadastrale grenzen en oppervlakten vastgesteld door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De opgenomen maten zijn derhalve voorlopig. De definitieve perceelsvorming van het Registergoed zal nog door het Kadaster geschieden, aan deze meting zijn, blijkens informatie van het kadaster, geen kosten meer verbonden).
Het Registergoed is, blijkens informatie van het Kadaster belast met een recht van opstal, ten behoeve van Dunea N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Zoetermeer en met postadres: Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertien juni tweeduizend acht in register Hypotheken 4, deel 54796 nummer 136 van een afschrift van een akte tot akten van verlening rechten van opstal en kwalitatieve verplichting, op twaalf juni tweeduizend acht verleden voor mr. M. van Groningen, destijds notaris te Amsterdam, welk recht eerder in rang is dan het recht van de executerende hypotheekhouder. In na te vermelden akte van levering van het Registergoed staat echter het volgende vermeld:
"Verklaring ten behoeve van het kadaster.
Op gemeld perceel rust een recht van opstal ten behoeve van de naamloze vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Voorburg. Dit recht heeft geen betrekking (meer) op het verkochte."

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Nootdorp, sectie A, nummer 6072
Bezichtiging 19 maart 2019 12:00 – 13:00
2 april 2019 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV


dinsdag 9 april 2019 vanaf 10:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 7 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op negen april tweeduizend negentien vanaf tien uur dertig (10:30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Op eenentwintig maart tweeduizend negentien zal de zitting inzake het verlof tot inroeping van het huurbeding plaatsvinden.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk tien april tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Lauwers 46 te Nootdorp/61801075/ECR" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Bijzondere lasten en beperkingen. Verkrijging van het Verkochte door AM
Artikel 5"
Enzovoort
"5.3 Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de op vijfentwintig september negentienhonderdeenentachtig voor voornoemde notaris H.M. van Oostrom verleden akte houdende vestiging zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b, Belemmeringenwet privaatrecht, ten behoeve van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam: Gasbedrijf Delfland, gevestigd te Delft, thans de naamloze vennootschap: N.V. Stedin Netten Delfland, statutair gevestigd te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te 's-Gravenhage, thans Zoetermeer, op dertig september negentienhonderdeenentachtig in register Hypotheken 4, deel 5900, nummer 39, luidende:
"De comparant sub A, handelende als gemeld, verklaarde bij dezen voor en namens zijn lastgevers te verlenen aan het Gasbedrijf Delfland, waarvoor de comparant sub B, handelende als gemeld, verklaarde bij dezen aan te nemen:
het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor het aanleggen, gebruiken en in stand houden van een gasleiding.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: dat het door de lastgever sub A.1 verleende zakelijk recht betrekking heeft op het gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C nummer 2466 volgens een tracé ter lengte van ongeveer twaalf meter, aan partijen volkomen bekend, zonder nadere omschrijving;
dat het door de lastgeefster sub A.2 verleende zakelijk recht betrekking heeft op het gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Nootdorp, sectie A nummer 2946 volgens een tracé ter lengte van ongeveer tweehonderdtwintig meter, aan partijen volkomen bekend, zonder nadere omschrijving.
Ten aanzien van de vestiging van deze zakelijke rechten, verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, dat ieder van de lastgevers sub A de hem of haar toekomende en bij afzonderlijke akte vastgestelde vergoeding heeft ontvangen, dat op deze vestiging van zakelijke rechten van toepassing zijn de Algemene Bepalingen betreffende aanleg en instandhouding van leidingen voor of door het Gasbedrijf Delfland te Delft, zoals deze zijn vastgesteld bij akte op vierentwintig mei negentienhonderdeenenzeventig voor de plaatsvervanger van notaris A. van Engen te Delft verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Rijswijk (Zuid-Holland) op zesentwintig mei daarna in deel 3948 nummer 109.".
5.4 Koper en zijn rechtverkrijgenden in de eigendom van het Verkochte moeten gedogen dat palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, voor openbare doeleinden, op, in, aan of boven het Verkochte en de daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp dit zullen nodig achten. Koper en zijn rechtverkrijgenden in de eigendom van het Verkochte zijn verplicht al hetgeen krachtens dit artikel 5.4 is aangebracht, te laten bestaan.
5.5 Voor zover in de bepalingen als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan AM verplicht is deze aan Koper op te leggen, worden die verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij dezen aan Koper opgelegd. AM verklaart dat de in de aankomsttitel opgenomen erfdienstbaarheden op het verkochte niet van toepassing zijn.
5.6 Koper aanvaardt uitdrukkelijk de verplichtingen, lasten en beperkingen voorkomend in de bepalingen als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4.
5.7 Voor zover de bepalingen als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) moeten worden bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijk door AM bedongen en door AM ten behoeve van die derde(n) aanvaard."
Enzovoort
Gebruik en staat van oplevering
Artikel 6
6.1 De Grond is bestemd te worden gebruikt voor de bouw van een vrijstaande villa met aanhorigheden en ten minste twee parkeerplaatsen.
6.2 Het is AM niet bekend dat het gebruik als vermeld in artikel 6.1 op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet zou zijn toegestaan.
6.3 Koper is voornemens het Verkochte te gaan gebruiken overeenkomstig de bestemming als bedoeld in artikel 6.1.
6.4 Koper is verplicht tot onderhoud en instandhouding van de door AM - krachtens de koopovereenkomst – op de erfgrens van het Verkochte aan te brengen/aangebrachte beukenhagen en de op het Verkochte aan te brengen/aangebrachte rododendrons.
Koper is verplicht om op het Verkochte twee parkeerplaatsen te realiseren, deze te onderhouden en in stand te houden.
Ten einde de rododendrons ruimte te geven om te kunnen groeien, dient met de bebouwing rekening gehouden te worden met een afstand van tenminste twee meter, gerekend vanaf de stam van een rododendron.
Ten einde de beukenhagen ruimte te geven om te kunnen groeien, dient met de bebouwing rekening gehouden te worden met een afstand van ten minste vijftig centimeter, gerekend vanaf de stam van een haagbeuk. Het is verboden om op het verkochte schuttingen te plaatsen, behoudens rasterwerken bestemd voor begroeiing met beplanting tot een maximale hoogte van een meter en tachtig centimeter en met inachtneming van een afstand van vijftig centimeter vanaf de stam van voornoemde beukenhagen en een afstand van twee meter vanaf de stam van voornoemde rododendrons.
In verband met het vorenstaande legt AM bij dezen ten behoeve van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp gemelde verplichtingen aan koper op, die deze verplichtingen bij dezen aanvaardt en neemt AM de corresponderende rechten ten behoeve van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp aan.
Kettingbeding
Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte, alsmede bij een vastlegging van een overgang van het verkochte, dient het bepaalde in dit artikel 6, waaronder begrepen de onderhavige bepaling, woordelijk in de desbetreffende notariële akte te worden opgenomen en aan de opvolger in de eigendom te worden opgelegd en ten behoeve van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp te worden aangenomen, onder verbeurte van een door het enkele feit van overtreding aan de Gemeente Pijnacker- Nootdorp verschuldigde boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00)."
Enzovoort
"Vestiging erfdienstbaarheid van weg
Artikel 12
12.1 De op het Verkochte te realiseren villa is vanaf de openbare weg en vice versa bereikbaar via een oprijlaan (hierna aan te duiden als: Oprijlaan). De Oprijlaan behoort gedeeltelijk tot het Verkochte en behoort voor het resterende gedeelte tot de via diezelfde Oprijlaan bereikbare naastgelegen Vrije Kavels genummerd 7, 8 en 9.
12.2 In verband met het bepaalde in artikel 12.1 zijn AM en Koper blijkens de Koopovereenkomst overeengekomen dat bij de notariële akten van levering een erfdienstbaarheid van weg wordt gevestigd ten behoeve en ten laste van Vrije Kavels 7, 8, 9, en 10 over en weer als heersende en dienende erven.
12.3 Ter uitvoering van het bepaalde in de Koopovereenkomst wordt bij dezen gevestigd, geleverd en aanvaard een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve en ten laste van het Verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de AM in eigendom toebehorende Vrije Kavel(s) over en weer als heersende en dienende erven.
De erfdienstbaarheid van weg houdt in de verplichting voor de gerechtigde(n) tot de dienende erven te dulden dat de gerechtigde(n) tot de heersende erven mede gebruik maakt/maken van de dienende erven om met motorvoertuigen, dan wel te voet, met (brom-)fiets of rijwiel, kinderwagen, kruiwagen of soortgelijk vervoermiddel, via de Oprijlaan te komen van en te gaan naar de openbare weg. De erfdienstbaarheid van weg wordt gevestigd, verleend en aanvaard onder de volgende bepalingen:
1) De gerechtigde(n) tot de heersende erven en de gerechtigde(n) tot de dienende erven zijn aan de gerechtigde(n) tot de dienende erven geen eenmalige dan wel periodieke vergoeding verschuldigd.
2) De erfdienstbaarheid van weg is eeuwigdurend.
3) De erfdienstbaarheid van weg dient te worden uitgeoefend op de voor de dienende erven minst bezwarende wijze.
4) Langs de Oprijlaan worden door AM aan de linker- en rechterzijde verlichtingsarmaturen aangebracht. De gerechtigde tot een erf (heersend dan wel dienend) is verplicht geheel voor eigen rekening en risico de verlichtingsarmaturen, voor zover die verlichtingsarmaturen op zijn erf zijn aangebracht, in stand te houden en de kosten van het energieverbruik van die verlichtingsarmaturen te betalen.
5) De gerechtigde(n) tot de heersende erven en de gerechtigde(n) tot de dienende erven zijn verplicht de inrichting van de Oprijlaan overeenkomstig de wijze waarop deze door de AM wordt aangelegd te allen tijde te onderhouden en in stand te houden en zijn derhalve niet bevoegd die inrichting te wijzigen.
6) Ten aanzien van het bepaalde onder 5) geldt voorts dat zonder de daartoe verkregen medewerking of toestemming van de andere gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven het een ieder van de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven verboden is:
a) wijzigingen aan de Oprijlaan aan te brengen of te doen aanbrengen. Onder dergelijke wijzigingen wordt - onder meer - verstaan:
(i) het (doen) wijzigen van de tot de Oprijlaan behorende bestrating;
(ii) het (doen) oprichten, plaatsen en/of wijzigen van afscheidingen;
b) aan de Oprijlaan werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten;
c) op de Oprijlaan te parkeren met dien verstande dat het de gerechtigde tot een dienend erf is toegestaan maximaal twee (2) personenauto's te parkeren op het aan die gerechtigde toebehorend gedeelte van de Oprijlaan, mits zo dicht mogelijk bij de op het aan die gerechtigde toebehorend dienend erf te realiseren villa;
d) op de Oprijlaan materialen, aanhangers, tenten, caravans en vaartuigen op te stellen, casu quo te plaatsen.
7) De kosten van onderhoud, herstel en vernieuwing van de Oprijlaan, alsmede de eventueel verschuldigde lasten en belastingen zijn voor rekening van de gezamenlijke gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven, en wel ieder voor een gelijk aandeel.
8) Bij splitsing in appartementsrechten zijn de onder 7) bedoelde kosten, lasten, en belastingen gemeenschappelijke schulden als bedoeld in artikel 5:112, lid 1, sub a, Burgerlijk Wetboek voor de gezamenlijke gerechtigden tot de ten gevolge van die splitsing ontstane appartementsrechten, waarvoor zij jegens de overige gerechtigden gezamenlijk aansprakelijk zijn als bedoeld in artikel 5:113 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
9) Onder de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven worden in dit artikel 12 mede begrepen degenen die van de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven een gebruiksrecht hebben verkregen, de huisgenoten van de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven, alsmede de bezoekers van (een van) de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven.
Vestiging erfdienstbaarheid leidingen
Artikel 13
13.1 AM en Koper zijn blijkens de Koopovereenkomst overeengekomen dat bij de notariële akten van levering een erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken wordt gevestigd ten behoeve en ten laste van Vrije Kavels 7, 8, 9 en 10, voor zover nodig over en weer als heersende en dienende erven.
13.2 Ter uitvoering van het bepaalde in de Koopovereenkomst wordt bij dezen gevestigd, geleverd en aanvaard een erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken ten behoeve en ten laste van het Verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de AM in eigendom toebehorende Vrije Kavels 7, 8 en 9 over en weer als heersende en dienende erven.
De erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken houdt in de verplichting voor de gerechtigde(n) tot de dienende erven te dulden dat de gerechtigde(n) tot de heersende erven bevoegd zijn ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken voor nutsvoorzieningen, waaronder die voor gas, water, electriciteit, telecommunicatie, rioleringen en kolken, alsmede ten behoeve van de afvoer van hemel- en gootwater en faecaliën door riolering als anderszins, grondwater (drainage), te hebben en te houden in de dienende erven, zullende deze kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken voor zover die strekken ten nutte van meer dan een heersend en /of dienend erf, tussen de gerechtigde(n) tot de heersende en dienende erven mandelig (gemeen) in eigendom en onderhoud zijn.
De erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van kabels, leidingen, (mantel)buizen en kolken wordt/is gevestigd, verleend en aanvaard onder de volgende bepalingen:
1) De gerechtigde(n) tot de heersende erven en de gerechtigde(n) tot de dienende erven zijn aan de gerechtigde(n) tot de dienende erven geen eenmalige dan wel periodieke vergoeding verschuldigd.
2) De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend.
3) De erfdienstbaarheid dient te worden uitgeoefend op de voor de dienende erven minst bezwarende wijze."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Nootdorp-Noord van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b ) het rapport van het Bodemloket de dato vier december tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) een stuk van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de dato een maart tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Lauwers 46, 2631 NN te Nootdorp

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 301 63 33
Fax: 020-3016333