Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Jan Dammassestraat 53 Rotterdam

3

apr

Jan Dammassestraat 53
3078 HM Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 3 april 2019
12 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Nog 12 dagen, 8 uur en 52 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D, complexaanduiding 3930-A, appartementsindex 152, omvattende:
a. het een honderd tweeëntwintig / tienduizendste (122/10000ste) onverdeeld aandeel in de eigendom van een perceel grond en het daarop gestichte flatgebouw genaamd
"Zomerland", bestaande uit tachtig flatwoningen met bergingen, twaalf open
autostalling ruimten en een bedrijfsruimte, gelegen te Rotterdam aan de Jan
Dammassestraat 1 tot en met 80 te Rotterdam en Bichon van IJsselmondelaan 73 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D nummers, 3020, groot acht are en negentig centiare (8a 90 ca), en 3054, groot twintig centiare (20 ca), alsmede de overluifeling over het aangrenzende, aan de gemeente Rotterdam in eigendom toebehorend perceel, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D nummer 3021, ter grootte van dertig centiare, bestaande ten laste van laatstgemeld perceel en ten behoeve van gemeld perceel nummer 3020, blijkens na te melden akte van toewijzing op dertig augustus negentienhonderd eenenzestig verleden voor notaris L.A.J. Schuurs, destijds ter standplaats Rotterdam, de erfdienstbaarheid van overluifeling en van het hebben van een daarbij behorende steunmuur casu quo van daarbij behorende steunpunten, op en in het lijdende erf, met dien verstande dat de onderkant van de luifel niet lager mag reiken dan twee meter zeventig centimeter boven straatpeil; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zevende verdieping, met toebehoren en een berging in het souterrain genummerd 130, plaatselijk bekend Jan Dammassestraat 53 te 3078 HM Rotterdam,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 3 april 2019 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.980,00 tot en met mei 2019.
Bijdrage VvE per maand € 180,00.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 19 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 mei 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.