Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Hagenroderstraat 6 Kerkrade

17

jan

2019

Hagenroderstraat 6
6464 CP Kerkrade

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 17 januari 2019
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Hagenroderstraat 6, 6464 CP Kerkrade, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie L, nummer 1484, groot tweehonderd en vierentwintig vierkante meter

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie L, nummer 1484, groot tweehonderd en vierentwintig vierkante meter
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 14 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen

Akerstraat 138
6417 BR Heerlen

Telefoonnummer 045-5609870 Faxnummer 045-5711550
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. C.A.T.J. Smeets-van der Linden

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank heeft verlof verleend het huurbeding in te roepen en heeft (on)bekende huurders veroordeeld het pand te ontruimen en ontruimd te houden met al de hunnen en het hunne, zulks binnen een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking

De veilingnotaris kreeg het volgende bericht. Over de juistheid daarvan staat de notaris niet in:
"Op adres Hagenroderweg 6, KERKRADE hangt een CV-toestel dat gehuurd wordt van Hesi met inbegrip van standaard montage. Te weten:
Merk en Type: Hesi Eco Comfort HRC 2 - 4. Dit toestel behoort niet tot het pand, maar is gehuurd van Hesi. De huidige eigenaar betaald hiervoor € 29,30 per maand.
De totale looptijd van dit huurcontract is 15 jaar, uitgaande van de plaatsingsdatum zijnde 01-09-2015."
Indien de huur niet wordt voortgezet heeft Hesi het recht het toestel te verwijderen. ""

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zeventien januari
tweeduizend negentien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de
Jagershorst te Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom
uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van
koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed
over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de
levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere
veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na
te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het
Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten
tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst
gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte
als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als
bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter
van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het
huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is
afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl
en/of .
Op vier december tweeduizend achttien heeft de zitting inzake het verlof tot
inroeping van het huurbeding plaatsgevonden.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als
volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5
Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de
uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid
geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het
aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed
voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot
gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8
AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad
de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder
als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de
eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn
verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk achttien januari
tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter
grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper
uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van
de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring
te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te
vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen
niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens
de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een
geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het
financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële
middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook
voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in
artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij
deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor
bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een
ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij
geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de
notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het
risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en
voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij,
notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op
inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald
aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de
koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één
bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk
gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4
dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe
door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof
hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt
de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het
hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de
command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder,
ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen
rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn
aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem
plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid
laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde
kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en
internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de
veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een
daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via
welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te
vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een
natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en
controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven
telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de
registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen,
ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl
wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens
persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens
identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie
heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en
tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op
Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals
beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt
een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met
een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en
geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de
AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via
internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve
ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een
Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De
hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het
bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de
hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook
worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de
veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat
de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer
al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is
nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via
internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van
storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de
veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of
gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele
vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en
risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de
inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat
via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de
afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan
afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van
een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke
rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een
bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de
notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele
telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens
registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere
verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch
bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch
overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door
de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod
heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij
heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits
die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd
te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of
personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de
Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het
recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft
uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2
AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval
de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap
in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij
geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een
en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens
de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap
als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die
ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de
notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de
inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal
van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht;
en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te)
vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als
zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten
bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling
van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem
vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid
10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst,
wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door
de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter
betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan
kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door
het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de
afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden
geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de
veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een
wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag
dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen
bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen
verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF BIJZONDERE
VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en /of bijzondere verplichtingen
wordt verwezen naar de voormelde akte van eigendomsverkrijging door verkoper,
in welke akte wordt verwezen naar- en gememoreerd de bepalingen opgenomen in
een akte op zesentwintig maart negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor
notaris Tomlow te Heerlen, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers te Roermond op zevenentwintig maart
negentienhonderdnegenenzeventig in register 4 in deel 4173 nummer 57, waarin
woordelijk staat vermeld:
"8.de kopers of hun rechtverkrijgende(n) is (zijn) verplicht om mede te werken aan
de vestiging van door Burgemeester en Wethouders der Gemeente Kerkrade
nader te omschrijven erfdienstbaarheden, waaronder erfdienstbaarheden:
a) van afvoer van hemel- en huishoudwater door middel van aan te brengen
goten, regenpijpen, rioleringen en dergelijke werken naar het gemeenteriool;
b) om in een nader door Burgemeester en Wethouders aan te duiden gedeelte
van het bouwterrein rioolbuizen, inspectieputten en dergelijke werken te
leggen, aan te brengen, te houden, te onderhouden en zo nodig te vernieuwen
of te verwijderen;
c) om in of op een nader door Burgemeester en Wethouders aan te duiden
gedeelte van het bouwterrein kabels en andere werken ten behoeve van
openbare nutsbedrijven te leggen, aan te brengen, te houden, te onderhouden
en zo nodig vernieuwen en te verwijderen, zulks ten laste van eventueel ten
behoeve van het bouwterrein en ten behoeve en eventueel ten laste van in de
omgeving gelegen gemeentegrond en andere bouwterreinen. Burgemeester en
Wethouders kunnen bij niet-nakoming of overtreding van het in dit artikel
bepaalde een boete opleggen van vijfentwintig gulden (f. 25,--) voor elke dag of
een gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, de niet-betaling of
verrekening achterwege blijft of het aanbrengen of onderhouden verhinderd of
niet toegestaan wordt.
Voorts verklaarden de comparant sub 1 in zijn gemelde hoedanigheid en de
comparante sub 2. – laatstgenoemde mede voor en namens haar lastgevers –
hierbij te vestigen, voorzover niet reeds bij andere akten gevestigd, ten behoeve en
ten laste van de hierbij overgedragen bouwkavel alsmede ten behoeve en ten laste
van de overige op gemelde situatietekening aangegeven bouwkavels aan de
Hagenroderstraat nummers 2 tot en met 30 (even nummers) alle deel uitmakende
van de kadastrale percelen sectie L nummer 453 en sectie B nummer 9934, de
erfdienstbaarheid, inhoudende het verbod om op vorenbedoeld
bouwkavelnummers 2 tot en met 30 (even nummers) een radio- en/of televisie-
antenne te hebben en inhoudende de plicht om te dulden, dat ten behoeve van
een ter plaatse te realiseren of gerealiseerd centraal antennesysteem kabels,
leidingen en aansluitpunten worden gelegd, gehouden en onderhouden in en ten
behoeve van de vorenbedoelde bouwkavelnummers 2 tot en met 30 (even
nummers)."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en
ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen,
worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering
worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende
bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden
aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster
verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve
niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor
alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien
hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te
verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2
van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten
aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in
voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen
drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde
openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed /
bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Kerkrade de dato zestien oktober tweeduizend
zeventien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kerkrade Oost II van de
gemeente Kerkrade, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zevenentwintig september
tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is,
where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische,
milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich
bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed –
behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen
garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake
juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege
blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die
lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn
ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk
Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die
erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

Foto's
Downloads
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente bodem.pdf pdf-document
info gemeente Hagenroderstraat 6.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart KERKRADE L 1484.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.