Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Paul Scholtenrode 70 Zoetermeer

12

feb

2019

 

Paul Scholtenrode 70
2717 HD Zoetermeer

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 12 februari 2019
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Escamplaan 67
2547 GB s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

appartement met terras op de 1e verdieping en berging op de begane grond

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1.het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met terras op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2717 HD Zoetermeer, Paul Scholtenrode 70, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C nummer 5010 A-7, uitmakende het vijfenzeventig/eenduizend eenhonderd vijfentachtigste (75/1.185) onverdeeld aandeel in de in de ondersplitsing in appartementsrechten betrokken gemeenschap, bestaande uit een complex met ondergrond en verder toebehoren gelegen te Zoetermeer, Paul Scholtenrode 70 tot en met 84 (alle nummers) te Zoetermeer, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C nummer 5010 A-2, uitmakende het vijftig/eenhonderdste (50/100) onverdeeld aandeel in de in de hoofdsplitsing betrokken gemeenschap, bestaande uit een complex commerciƫle ruimten en woningen met ondergrond en verder toebehoren, gelegen te Zoetermeer, Paul Scholtenrode 54 en 55 en nummers 70 tot en met 84, ten tijde van de hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C nummer 4995, groot vier are en tachtig centiare en nummer 3601, groot acht centiare, welk laatstgemeld perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Spoorwegen, gevestigd te Utrecht ; 2.het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Paul Scholtenrode te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C nummer 5010 A-24, uitmakende het vier/eenduizend eenhonderd vijfentachtigste (4/1.185) onverdeeld aandeel in de hiervoor omschreven in de ondersplitsing betrokken gemeenschap, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 12 februari 2019 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 maart 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Ellens & Lentze Notariaat en Mediation - 's-Gravenhage

Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage

J. Singodikromo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

CMS Derks Star Busmann

Telefoonnummer 030-2121623
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. F. Coll

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf februari tweeduizend negentien om dertien uur dertig minuten (13.30 uur) in Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage aan de Nobelstraat 5.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a.de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b.het honorarium van de notaris;
c.het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d.de kosten van ontruiming;
e.mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f.de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g.eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Den Haag.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6.Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk dertien februari tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL51 RABO 0383 1759 09 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Paul Scholtenrode 70 te Zoetermeer" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars van woonappartementen: Paul Scholtenrode 70-84", gevestigd te Zoetermeer, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 's-Gravenhage) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 9763 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van (hoofd)splitsing in appartementsrechten op negen juli negentienhonderd negenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. H.A.C.M. van Iersel, destijds notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op twaalf juli negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15802, nummer 18;
(c) het modelreglement bij ondersplitsing, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 's-Gravenhage) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 9763 nummer 1, en
(d) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van (onder)splitsing in appartementsrechten op zestien augustus negentienhonderd negenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. H.A.C.M. van Iersel, destijds notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op achttien augustus negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15894, nummer 11.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderdvijfenveertig euro (€ 145,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een januari tweeduizend negentien eenduizend achthonderdvijfentachtig euro (EUR 1.885,00).
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.
Ten aanzien van bekende bijzondere verplichtingen betreffende het verkochte wordt verwezen naar:
1. een akte van levering op negentien mei negentienhonderd vijfennegentig, verleden voor mr. C.W. de Monchy, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Register destijds te 's Gravenhage, in Register Hypotheken 4, op drieëntwintig mei negentienhonderd vijfennegentig, in deel 11901 nummer 39, waarin, voor zover hier van belang, het volgende woordelijk is vermeld:
“De comparanten sub 1 en 2, handelend als gemeld, verklaarden dat op deze verkoop en koop van toepassing zijn de volgende voorwaarden:
8.a. Door en voor rekening van de gemeente zal openbare verlichting worden aangebracht op de volgende plaatsen:
- de openbaar te verklaren gedeelten, aangeduid op voornoemde tekening bladnummer 5.5. 136 volg-nummer 534/79, laatstelijk gewijzigd de dato vier juli negentienhonderd een en tachtig;
- de looproute op eerste verdiepingsniveau van de kavels 3, 5, en 9.
b. Het aanbrengen, het onderhouden en van stroom voorzien van de op de hiervoor sub a bedoelde plaatsen geprojecteerde openbare verlichtingsarmaturen zal door en voor rekening van de gemeente geschieden.
c. De ten behoeve van voormelde openbare verlichting benodigde sparingen en doorvoeren zullen in nader overleg met de gemeente door en voor rekening van koper worden aangebracht.
9.a. Door en voor rekening van de gemeente zal een erfverharding worden aangebracht vanaf de erfgrens tot aan de gevels.
b. Door en voor rekening van de gemeente zal op de openbaar te verklaren gedeelten, aangeduid op voornoemde tekening bladnummer 5.5.136 volgnummer 534/79, laatstelijk gewijzigd de dato vier juli negentienhonderd een en tachtig, op maaiveldniveau een verharding en eventueel een riolering ten behoeve van de afvoer van hemelwater worden aangebracht.
c. Het onderhoud van de hiervoor genoemde verhardingen en eventuele riolering zal - behoudens het hierna in artikel 11 bepaalde door en voor rekening van de koper geschieden met dien verstande dat het onderhoud van de sub a bedoelde verharding, voorzover aangebracht op de aan koper bij deze overgedragen grond, gedurende twee jaar na de aanleg door en voor rekening van de gemeente zal geschieden.
d. Door en voor rekening van de gemeente zal de beschoeiing langs het terras van kavel 21 worden aangebracht.
E. Het onderhoud van de hiervoor benoemde beschoeiing zal door en voor rekening van de gemeente geschieden. Koper casu quo haar rechtverkrijgende(n) is (zijn) verplicht voormeld onderhoud te gedogen, op de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van de gemeente dit nodig zal achten, zonder dat de gemeente is gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door deze werkzaamheden.
10. Door en voor rekening van de gemeente zullen voorzieningen worden getroffen ten behoeve van het stallen van rijwielen.
11. Koper is verplicht de op de aan deze akte gehechte tekening bladnummer 5.5.136 volg-nummer 534/79, laatstelijk gewijzigd de dato vier juli negentien een en tachtig als zodanig aangeduide gedeelten uiterlijk één maand na het passeren van deze akte tot openbare weg te verklaren ingevolge artikel 4, lid 1, sub III van de Wegenwet en vervolgens de raad der gemeente Zoetermeer te verzoeken haar medewerking hieraan te verlenen.
Na het besluit tot medewerking door de raad der gemeente terzake van de openbaar verklaring, zoals hiervoor bedoeld, zal het onderhoud ter zake van de slijtlaag van het rijdek van de openbaar te verklaren gedeelten door en voor rekening van de gemeente geschieden.
Hetgeen vermeld is in dit artikel is nader overeengekomen tussen betrokken partijen, opgenomen in een schrijven van de gemeente Zoetermeer, de dato twee en twintig april negentienhonderd tachtig.
12. Enzovoorts.
13. De koper is verplicht bij afzonderlijke notariële akte aan de naamloze vennootschap: N.V. Nederlandse Spoorwegen, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht om niet en voor onbepaalde tijd te verlenen het zakelijk recht van opstal – uit te oefenen op de voor de eigenaar minst bezwarende wijze – tot het in eigendom hebben van een spoorwegviaduct cum annexis, voor zover dit zich bevindt boven op voornoemde tekening bladnummer 5.5.136 volgnummer 534/79 laatstelijk gewijzigd de dato vier juli negentienhonderd een en tachtig aangegeven gedeelten der nummers 16 en 17 van het verkochte ter grootte van circa zeshonderd vierkante meter totaal. Gelet op het hiervoor sub 13 bepaalde en in aanmerking nemende, - dat op N.V. Nederlandse Spoorwegen, voornoemd, hierna ook genoemd: NS, als eigenaar van het viaduct nabij kilometer elfduizend tweehonderd zestig van de spoorweg de wettelijke verplichting rust dit viaduct zodanig te gebruiken, te doen gebruiken, te onderhouden en te vernieuwen dat de spoorweg steeds veilig kan worden bereden;
- dat het daartoe noodzakelijk is dat het onderhoud cum annexis te allen tijde onbelemmerd kan geschieden en dat te allen tijde maatregelen kunnen worden getroffen op dat de veiligheid van het spoorwegverkeer ook overigens gewaarborgd zij;
- dat de directie van N.V. Nederlandse Spoorwegen, voornoemd, voor en namens de minister van Verkeer en Waterstaat geacht wordt vergunning te hebben verleend op grond van artikel 15. van het Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van vijf en twintig januari negentienhonderd zeven en zeventig, S 152, respectievelijk ontheffing te hebben verleend op grond van artikel 39 van de Spoorwegwet van het in artikel 36 van die wet bepaalde, aan de gemeente casu quo koper voor het hebben van inrichtingen tot de uitoefening van een bedrijf onder het spoorwegviaduct nabij kilometer elf duizend tweehonderd zestig respectievelijk binnen de in de artikelen 36 en 40 van de Spoorwegwet genoemde afstand tot de spoorweg, is koper verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. ten aanzien van de vergunde werken:
1. Aan het spoorwegviaduct nabij kilometer elfduizend tweehonderd zestig van de Zoetermeerlijn cum annexis de trappen en tussensteunpunten mogen geen andere objecten dan de hierna genoemde bevestigend worden zonder schriftelijke toestemming van NS, die hieraan voorwaarden kan verbinden. Wel mogen – in overleg met en ten genoegen van NS – wanden en plafonds aan het dek en bekleding van de tussensteunpunten worden aangebracht.
2. Onder het spoorwegviaduct of in de onmiddellijke omgeving daarvan mogen niet gelegd worden leidingen voor het transport van ontplofbare stoffen, brandbare vloeistoffen onder een hogere overdruk dan vijf atmosfeer of opslag plaatsvinden van gasflessen, acetyleen, enzovoort. Koper zal een kopie aan NS verstrekken van de hinderwetvergunning voor welke installatie dan ook.
3. Koper is verplicht de door de NS aan te wijzen personen op een in overleg vast te stellen tijdstip toe te laten tot de inrichting ter inspectie, beproeving of herstel van de NS-outillage.
4. Overlast en schade, welke koper mocht lijden als gevolg van het feit dat de inrichtingen onder het spoorwegviaduct aanwezig zijn en steunpunten daarvan zich in de inrichtingen bevinden, en welke in verband daarmede redelijkerwijs niet of niet dan tegen onevenredig hoge kosten te verhelpen zijn, moeten door koper worden aanvaard, zonder dat hij deswege aanspraak op vergoeding heeft.
5. Koper is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van NS lichtreclame, antennes of andere soortgelijke objecten, die naar het oordeel van NS gevaar voor de veiligheid van het spoorwegverkeer opleveren, op of aan de inrichting te hebben of aan te brengen die boven het dek van het spoorwegviaduct uitgaan. Aan zodanige toestemming kunnen door NS voorwaarden worden verbonden.
6. Op verlangen van NS is koper verplicht zich op kosten van koper, ten genoegen van NS te dekken tegen het risico van brandschade aan de inrichtingen.
7. Koper verplicht zich de constructie van het spoorwegviaduct in geen enkel opzicht aan te tasten; het aanbrengen van de onder 1 bedoelde constructies wordt niet als een aantasting aangemerkt.
b. ten aanzien van de werken waarvoor ontheffing is verleend is koper verplicht een kopie aan NS te verstrekken van de hinderwetvergunning voor de werken. De onder a.1. tot en met a.7. en b. gestelde voorwaarden moeten bij alle vervreemdingen in eigendom of zakelijk genotsrecht van de gronden onder het spoorwegviaduct worden opgelegd, ten behoeve van NS worden bedongen en aangenomen en in elke verdere akte van vervreemding woordelijk worden opgenomen, zulks op verbeurte door de koper respectievelijk iedere opvolgende eigenaar die verzuimt te voldoen aan het in deze voorwaarden gestelde van een boete ten behoeve van NS van eenhonderd gulden (f 100,--) voor elke dag, welke de koper respectievelijk iedere opvolgende eigenaar in gebreke blijft.
14. Deze verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing indien koper zou besluiten tot herbouw op het verkochte na het tenietgaan van de bestaande of geprojecteerde bebouwing, zonder deze herbouw echter gehouden te zijn.
15. Tenzij de gemeente heeft toegestaan dat hiervan wordt afgeweken, moeten bij elke vervreemding van het verkochte casu quo bij elke vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, deze voorwaarden aan een opvolger in eigendom of zakelijk genotsrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van de gemeente worden aangenomen, onder verbeurte van een door het enkele feit van overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde boete gelijk aan de koopsom van het bij deze verkochte.
16.a. De koper en zijn rechtverkrijgende(n) moet(en) gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen met toebehoren voor openbare doeleinden, opstakels in de vorm van straatpotjes, brandkranen, afsluiters, apparatuur in de vorm van lichtmasten en/of kasten en eventuele aanwijspaaltjes, alsmede voorzieningen ten behoeve van de gemeentelijk centrale antenne-inrichting op, in, aan of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders van de gemeente, door de gemeente wordt hersteld of vergoed.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de koper casu quo met zijn rechtverkrijgende(n) overlegd. De koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n) is (zijn) verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan.
b. Wanneer de in lid a. genoemde voorzieningen ondergronds zijn aangebracht, mag (mogen) de koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n) ter plaatse geen zware diepwortelende gewassen planten en geen bouwwerken of constructies dieper dan veertig centimeter onder het maaiveld in de grond aanbrengen.
c. Burgemeester en wethouders van de gemeente brengen de koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n) van het inbrengen van de in lid b benoemde ondergrondse voorzieningen tijdig op de hoogte.
17.a. De koper is verplicht, de te bouwen woningen te doen aansluiten op de gemeentelijke centrale antenne-inrichting waartoe, alvorens met de bouw een aanvang wordt gemaakt, contact dient te worden opgenomen met de hoofddirecteur van gemeentebedrijven.
b. De kosten van de aansluitingen op de gemeentelijke centrale antenneinrichting, alsmede de kosten van aansluiting op de centrale riolering – gescheiden stelsel- komen voor rekening van de koper.
18. Enzovoorts.
21.a. Bij overtreding van het bepaalde of niet nakoming van het gestelde in de artikelen 3, 12, 16 leden a en b en 17, lid a dezer voorwaarden zal koper ten gunste van de gemeente een boete verbeuren van eenduizend gulden (f 1.000,00) per week of gedeelte daarvan tot het tijdstip, waarop gevolg is gegeven aan de in evenvermelde artikelen opgelegde verplichtingen, of zolang de weigering voortduurt, onverminderd het recht van de gemeente om nakoming van de overeenkomst te eisen, danwel herstel, verandering of verwijdering te eisen van hetgeen in afwijking van deze verkoopvoorwaarden is geschied.
b. de boete is dadelijk opeisbaar, niet voor vermindering vatbaar en wordt verbeurd door het enkele feit der niet nakoming, overtreding of weigering, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
c. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal wanneer aan de eis van de gemeente binnen de in een daartoe strekkende aanschrijving gestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste nakoming danwel herstelling, verandering of verwijdering, door of vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de overtreden of diens rechtverkrijgenden waartoe diens erf en gebouw(en) door door de gemeente aan te wijzen personen zullen kunnen worden betreden.
De eigenaar zal voor elke week of gedeelte daarvan, dat hij weigerachtig is toegang tot zijn erf en gebouw(en) te verlenen aan de gemeente door dat enkele feit een dadelijk opeisbare, niet voor vermindering vatbare boete verbeuren van eenduizend gulden (f 1.000,00);
b. voor wat betreft het gedeelte van het Registergoed als sub 3.4 , 3.5 en 3.7 bedoeld de op vijf oktober negentienhonderdtweeëntachtig voor voornoemde notaris Van Nierop verleden akte, van vestiging recht van opstal, waarvan een afschrift op acht oktober negentienhonderd tweeëntachtig in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen te 's Gravenhage, in register Hypotheken 4, deel 6208, nummer 82, is ingeschreven, luidende: In verband hiermede verklaarde de comparant sub 1, handelend als gemeld, voor en namens het fonds om niet te vestigen en te verlenen aan NS, voor en namens welke de comparant sub 2, handelend als gemeld, verklaarde om niet aan te nemen:
het zakelijk recht van opstal voor onbepaalde tijd - uit te oefenen op de voor de eigenaar minst bezwarende wijze – tot het in eigendom hebben van een spoorwegviaduct cum annexis, voor zover dit zich bevindt boven op gemelde tekening aangegeven gedeelten der nummers 16 en 17 ter grootte van circa zeshonderd vierkante meter totaal, deel uitmakende van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C nummers 2914 en 2948, zoals deze perceelsgedeelten – ter plaatse kennelijk aangeduid en afgepaald, – na uitmeting vanwege de landmeetkundige dienst van het kadaster ten name van het fonds als eigenares en ten name van NS als houder van het zakelijk recht van opstal zal worden gesteld onder de bepaling, dat het bepaalde in de artikelen 762 en 766 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is, en onder oplegging door het fonds aan NS en aanneming door het fonds ten behoeve van de gemeente Zoetermeer van de voorwaarden van de artikelen 1 tot en met 21, vermeld in gemelde akte van transport, als ketting(boete)bedingen in de zin van die voorwaarden.”
2. een akte van levering op dertien juli negentienhonderdnegenennegentig verleden voor genoemde notaris Van Reedt Dortland, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers destijds te Zoetermeer, in Register Hypotheken 4, op vijftien juli negentienhonderd negenennegentig, in deel 15810 nummer 14, waarin, voor zover hier van belang, het volgende woordelijk is vermeld:
“BIJZONDERE BEDINGEN
1.1. Koper is ermee bekend dat verkoper eigenaar is van andere woningen gelegen in het complex Buytenwegh de Leyens.
In verband hiermee verbindt koper zich om, gedurende een periode van drie jaar na heden zich te onthouden van het aangaan van (een) nieuwe huurovereenkomst(en) (een overeenkomst, welke dezelfde strekking heeft, doch welke niet als huur overeenkomst te kwalificeren is, hier tevens onder begrepen) met betrekking tot (een) woning(en) waarvan de bestaande huurovereenkomst(en) expire(e)r(t)en.
Bovendien zal koper alleen dan tot verkoop van één of meer afzonderlijke woningen mogen overgaan indien dit geschiedt aan kopers die de betreffende woning uitsluitend voor eigen gebruik zullen gebruiken.
2. Met uitzondering van het geval van openbare verkoop ingevolge artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek mag koper gedurende een periode van twee jaren, ingaande op heden niet overgaan tot vervreemding in zijn geheel van het verkochte sub A. en/of het verkochte sub B. en/of het verkochte sub C. en/of het verkochte sub D. danwel het verkochte in zijn geheel of tot vestiging van een zakelijk recht of persoonlijk recht tot gebruik van het verkochte sub A. en/of het verkochte sub B. en/of het verkochte sub C. en/of het verkochte sub D. danwel het verkochte in zijn geheel.
3. Indien koper met zittende huurders contact zoekt voor aankoop van hun huurwoning dient dit op zodanige wijze te gebeuren dat de huurders te allen tijde schriftelijk zullen worden benaderd en dat de verkoopprijs, naar objectieve maatstaven gezien, redelijk zal zijn. Daarbij wordt huurders tevens schriftelijk medegedeeld dat de huurders niet verplicht zijn tot koop en dat, bij een eventueel niet-overgaan tot koop, de huurovereenkomst, welke kopers alsdan met huurder heeft, door koper wordt gerespecteerd en naar objectief redelijke maatstaven wordt nageleefd en voortgezet.
4. Mocht koper binnen drie jaar na heden:
- tot verkoop van één of meer woningen, deel uitmakend van het verkochte, overgaan anders dan aan een koper die de woning voor eigen gebruik gebruikt; en/of
- bij leegstand van een woning overgaan tot het sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot die woning (een overeenkomst welke niet voldoet aan de vereisten van huur, doch met vergelijkbare strekking hier onder begrepen);
dan verbeurt koper een boete van één duizend gulden (f 1.000,00) voor iedere dag dat de verboden toestand voortduurt, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van het koopcontract.
5. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 11.2 van het koopcontract verbeurt koper een boete van tien procent (10%) van de met de betreffende koper overeengekomen koopprijs door het enkele feit van overtreding en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het in artikel 12. van het koopcontract bepaalde.”
3. een akte van levering op zevenentwintig december tweeduizend, verleden voor mr. P.J.M. van Riet, destijds notaris gevestigd te Zoetermeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers destijds te Zoetermeer, in Register Hypotheken 4, op achtentwintig december tweeduizend, in deel 17042 nummer 43, waarin woordelijk staat vermeld:
“KLEURENSCHEMA/HUURBEPALINGEN
kwalitatieve verplichtingen
In gemelde koopovereenkomst heeft de verkoper bedongen dat in de leveringsakte een verplichting zal worden opgenomen om te dulden, als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek, dat:
1. gedurende de periode dat Saveam C.V. (verkoper) eigenaar is van een of meerdere registergoederen zoals vermeld in gemelde titel van aankomst, de koper gehouden is het huidige kleurenschema van het buitenschilderwerk van het verkochte te handhaven;
2. gedurende een periode van drie jaar, ingaande dertien juli negentienhonderdnegenennegentig, de koper gehouden is de woning voor eigen gebruik te gaan gebruiken en de woning niet te verhuren (of een overeenkomst aan te gaan welke eenzelfde strekking heeft, doch niet als huurovereenkomst is te kwalificeren).
Deze kwalitatieve verplichtingen zullen rusten op het verkochte en van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens gebonden zal/zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik van het verkochte zal/zullen verkrijgen.
Bij overtreding van de hiervoor onder 1. omschreven kwalitatieve verplichting is een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan verkoper, welke boete gelijk is aan tien procent (10%) van de waarde zoals vastgesteld volgens de Wet Onroerende Zaakbelasting voor het desbetreffende jaar.
Bij overtreding van de hiervoor onder 2. omschreven kwalitatieve verplichting is een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan verkoper van éénduizend gulden (ƒ1.000,00) voor iedere dag dat de verboden toestand voortduurt alsmede een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete welke gelijk is aan tien procent (10%) van de koopsom.
De comparanten, die onder 1 genoemd handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande dat de koper door deze bepalingen in deze akte op te nemen ten aanzien van het verkochte en ten behoeve van de verkoper twee kwalitatieve verbintenissen van de inhoud zoals aangegeven verlenen.
Tevens verklaarde koper zich te verbinden tot stipte nakoming van de daaruit voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens de verkoper op verbeurte van gemelde boeten.
De comparante onder 1 genoemd, handelend als gemeld, verklaarde de hiervoor door de koper op zich genomen verbintenissen en boetebepalingen aan te nemen.”
4. gemelde akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten op negen juli negentienhonderd negenennegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. H.A.C.M. van Iersel, destijds notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers destijds te Zoetermeer, in Register Hypotheken 4, op twaalf juli negentienhonderd negenennegentig, in deel 15802 nummer 18, waarin woordelijk staat vermeld:
“TE VESTIGEN ERFDIENSTBAARHEDEN
Onder de opschortende voorwaarde dat één van (of) beide appartementen met de indexnummers 1 en 2 aan derden in eigendom worden overgedragen, wordt om niet gevestigd de navolgende erfdienstbaarheden:
ten behoeve van het appartementsrecht met indexnummer 1 en ten laste van het appartementsrecht met indexnummer 2, wordt gevestigd de erfdienstbaarheden:
a. tot het hebben, houden en onderhouden van ventilatiekanalen langs de gevelvan appartementsrecht met indexnummer 2; en
b. tot het hebben, houden en onderhouden van naamborden, reclameaanduidingen, lichtbalken, uithangborden, luifels en dergelijke aan de gevel van het appartementsrecht met indexnummer 2 tot en met de eerste verdieping alsmede aan de onderkant van de direct daarboven gelegen laag en/of op het dak van appartementsrecht met indexnummer 2. Aan de uitoefening van dit recht kunnen op generlei wijze voorwaarden van financiële aard worden verbonden.”
Koper doet ten aanzien van aan verkoper onbekende en in de openbare registers ingeschreven erfdienstbaarheden afstand van zijn recht tot opheffing, als bedoeld in artikel 7:20 van het Burgerlijk Wetboek, welke afstand verkoper aanvaardt."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank verleend.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
Vaststellingsbesluit.PDF pdf-document
Regels wonen.pdf pdf-document
ondersplitsing.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.