Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Ter Wormstraat 10 Rotterdam

19

dec

2018

Ter Wormstraat 10
3077 PN Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 december 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

a. het erfpachtrecht waarvan de canon is afgekocht tot elf maart tweeduizend dertig, eindigende op elf maart tweeduizend negen en zeventig, van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die percelen grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Ter Wormstraat 10 te 3077 PN Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie F, nummer 2502 groot negenennegentig centiare (99 ca); alsmede
b. het onverdeeld één/negen en twintigste onverdeeld aandeel in het erfpachtrecht waarvan de canon is afgekocht tot elf maart tweeduizend dertig, eindigende op elf maart tweeduizend negen en zeventig van een perceel grond, bestemd tot achterpad, gelegen aan de Ter Wormstraat te Rotterdam (eigendom van de gemeente Rotterdam), kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie F, nummer 2504, geheel groot één are en zestig centiare (1 a en 60 ca).

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie F, nummer 2502 groot negenennegentig centiare (99 ca); alsmede kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie F, nummer 2504, geheel groot één are en zestig centiare (1 a en 60 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 december 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 15 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht sub a. en sub b. eindigt op 11 maart 2079. De erfpachtcanon is afgekocht tot 11
maart 2030. De erfpachtcanon bedroeg aan het begin van de afkoopperiode vierhonderd zesentachtig
euro en veertig cent (€ 486,40) per jaar te voldoen aan het begin van elk kwartaal.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 december 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 januari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001713, in behandeling bij mevrouw N. Hemradj.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 9383 nr 72 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 40098 nr 38 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bagviewer.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
kostenoverzicht .pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart IJsselmonde-F-2502.pdf pdf-document
Gemeente info erfpacht.pdf pdf-document
Gemeente info wkpb.pdf pdf-document
Vestiging oorspronkelijke erfpacht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.