Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Bos- en Lommerplantsoen 89M Amsterdam

3

dec

2018

Bos- en Lommerplantsoen 89M
1055 AA Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 3 december 2018
vanaf 16:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139, omvattende:
a. het negenentwintig tienduizend zeshonderd achtentachtigste (29/10688e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijliggende grond en verder toebehoren, plaatselijk niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3724, groot zeventien are en tachtig centiaren (17 a 80 ca);
belast met:
- een zelfstandig recht van opstal voor een Koelinstallatie met bijbehorende
leidingen en werken, gevestigd bij akte vestiging opstalrechten op drie
februari tweeduizend twaalf voor mr. M.G. Brummelhuis, notaris te
Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op drie
februari tweeduizend twaalf in deel 61103 nummer 193;
- een zelfstandig recht van opstal voor een Stadsverwarmingsinstallatie met
bijbehorende leidingen en werken, gevestigd bij vorenbedoelde akte
vestiging opstalrechten (deel 61103 nummer 193);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 89 M;
2. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350, omvattende:
a. het zes tienduizend zeshonderd achtentachtigste (6/10688e) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, nabij het Bos en Lommerplantsoen;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139; 2. kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 3 december 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 31 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. R.J.M. van Heeswijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
- de canon bedraagt vijfhonderd éénentachtig euro en negen cent (€ 581,09) en dient in
halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te worden voldaan op één juni en één december van
elk jaar.
- Herziening van de canon geschiedt per één december tweeduizend achttien.
- Eventuele achterstallige erfpachtcanon op grond van artikel 5:92 Burgerlijk Wetboek komt voor
rekening van koper;
- Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon ad € 2.959,21 per 8 november 2018.
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 433,24
Bijdrage VvE per maand € 108,31 Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij V. Sibbes.

Foto's
Downloads
ab2000 erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
bag-viewer-Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam.pdf pdf-document
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Bos en Lommerplantsoen 89M Amsterdam.pdf pdf-document
energielabel B.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Bos en Lommerplantsoen 89 M te Amsterdam.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
VVE info.pdf pdf-document
opgave erfpacht.pdf pdf-document
kostenoverzicht Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.