Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Castellumstraat 36 Alphen aan den Rijn

4

dec

2018

 

Castellumstraat 36
2405 CB Alphen aan den Rijn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 4 december 2018
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Choiz Alphen aan de Rijn

Thorbeckeplein 10
2406 CG Alphen aan de Rijn
Zuid-Holland

Jeordie Brouwer

jbrouwer@choiz.nl
www.choiz.nl

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

- het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de vierde verdieping, bergruimte op de vijfde verdieping en berging in de kelder, plaatselijk bekend Castellumstraat 36, 2405 CB Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B complexaanduiding 8879-A, indexnummer 152, uitmakende het eenendertig/eenduizendste onverdeeld aandeel (31/1.000e) in het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 7, uitmakende het vierhonderd vijfenveertigste (445/1.000e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 2, uitmakende het vierendertig/eenhonderdste (34/100e) onverdeeld aandeel in het "gebouw Palatijn" met toebehoren, gelegen aan de Castellumstraat 4 tot en met 42 (even nummers) en 56 tot en met 84 (even nummers), ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B nummer 8852, groot drieënzeventig are negenennegentig centiare, nummer 8856, groot zeven are, dertien centiare, nummer 8860, groot tweeëntwintig are eenenzeventig centiare, en nummer 8862, groot een are zesenzestig centiare
- alsmede het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de autoparkeerplaats, plaatselijk bekend als onderdeel van Raoul Wallenbergplein 45 te Alphen aan den Rijn, in "Parkeergarage Castellum", kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879 A, indexnummer 87, uitmakende het drieënnegentig/tienduizendste (93/10.000e) onverdeeld aandeel in het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 4, uitmakende het eenhonderd drieënzeventig/eenduizendste (173/1.000e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 1, uitmakende het tweeëntwintig/eenhonderdste (22/100e) onverdeeld aandeel in gebouw "Parkeergarage Castellum" met toebehoren, ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B nummer 8852, groot drieënzeventig are negenennegentig centiare, nummer 8856, groot zeven are, dertien centiare, nummer 8860, groot tweeëntwintig are eenenzeventig centiare, en nummer 8862, groot een are zesenzestig centiare;
(tezamen het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Jansen de Jong Makelaars in Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-245909

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B complexaanduiding 8879-A, indexnummer 152 en 87
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV


dinsdag 4 december 2018 vanaf 10:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 4 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

- het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de vierde verdieping, bergruimte op de vijfde verdieping en berging in de kelder, plaatselijk bekend Castellumstraat 36, 2405 CB Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B complexaanduiding 8879-A, indexnummer 152, uitmakende het eenendertig/eenduizendste onverdeeld aandeel (31/1.000e) in het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 7, uitmakende het vierhonderd vijfenveertigste (445/1.000e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 2, uitmakende het vierendertig/eenhonderdste (34/100e) onverdeeld aandeel in het "gebouw Palatijn" met toebehoren, gelegen aan de Castellumstraat 4 tot en met 42 (even nummers) en 56 tot en met 84 (even nummers), ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B nummer 8852, groot drieënzeventig are negenennegentig centiare, nummer 8856, groot zeven are, dertien centiare, nummer 8860, groot tweeëntwintig are eenenzeventig centiare, en nummer 8862, groot een are zesenzestig centiare
- alsmede het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de autoparkeerplaats, plaatselijk bekend als onderdeel van Raoul Wallenbergplein 45 te Alphen aan den Rijn, in "Parkeergarage Castellum", kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879 A, indexnummer 87, uitmakende het drieënnegentig/tienduizendste (93/10.000e) onverdeeld aandeel in het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 4, uitmakende het eenhonderd drieënzeventig/eenduizendste (173/1.000e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, complexaanduiding 8879, appartementsindex 1, uitmakende het tweeëntwintig/eenhonderdste (22/100e) onverdeeld aandeel in gebouw "Parkeergarage Castellum" met toebehoren, ten tijde van de (hoofd)splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B nummer 8852, groot drieënzeventig are negenennegentig centiare, nummer 8856, groot zeven are, dertien centiare, nummer 8860, groot tweeëntwintig are eenenzeventig centiare, en nummer 8862, groot een are zesenzestig centiare;
(tezamen het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vier december tweeduizend achttien vanaf tien uur dertig (10.30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd/in gebruik bij derden in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Op vijftien november tweeduizend achttien zal de zitting inzake het verlof tot inroeping van het huurbeding plaatsvinden.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vijf december tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800651/ECR" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed (kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer 8879 appartementsindex 152 en 87) is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Gebouwen Castellumstraat 2 tot en met 84 (even), Fossapad 1 en 3, Rijnplein 11 en 13 en Sint Jorisstraat 20 tot en met 32 (even) (Palatijn) en Sint Jorisstraat 11 tot en met 63 (oneven), Julianastraat 81 tot en met 133 (oneven) en Rijnplein 9 (Castellum) te Alphen aan den Rijn", gevestigd te Alphen aan den Rijn.
(i) Voorts is ten aanzien van de woning, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer 8879 appartementsindex 152 van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging Van Eigenaars Castellumstraat 2 tot en met 84 (even), Fossastraat 1 en 3, Rijnplein 11 en 13 en Sint Jorisstraat 20 tot en met 32 (even) te Alphen aan den Rijn ", gevestigd te Alphen aan den Rijn, alsmede het reglement van de vereniging "Vereniging van Eigenaars Woningen Castellumstraat 4 tot en met 42 (even) en 56 tot en met 84 (even) te Alphen aan den Rijn", gevestigd te Alphen aan den Rijn.
(ii) Voorts is ten aanzien van de autoparkeerplaats, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer 8879 appartementsindex 87 van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Winkelhart Hoge Zijde onderdeel van Raoul Wallenbergplein 45 te Alphen aan den Rijn, alsmede het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Parkeerplaatsen Bewoners in Parkeergarage Castellum Raoul Wallenbergplein 45 te Alphen aan den Rijn", gevestigd te Alphen aan den Rijn.
Tevens is van toepassing het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 9763 nummer 1.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten voor de woning (appartementsrecht A-152): eenhonderddrieëndertig euro en drieëntwintig eurocent (EUR 133,23) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een november tweeduizend achttien: tweehonderd zesenzestig euro en zesenveertig cent (EUR.266,46).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt per eenendertig december tweeduizend zeventien: tweeduizend achthonderd achtennegentig euro en zestig cent (EUR.2.898,60).
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten voor de autoparkeerplaats (appartementsrecht A-87): drieëndertig euro (EUR 33,00) per maand, en de mutatiekosten ten laste van nieuwe eigenaar bedragen veertig euro (EUR.40,00), exclusief BTW . De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per vier december tweeduizend achttien negenenzestig euro en twintig eurocent (EUR 69,20).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: eenduizend vierhonderd tweeënzestig euro en eenentwintig cent (EUR.1.462,21).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen onder meer verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN
Inleiding
De bij deze akte verkochte en geleverde appartementsrechten maken deel uit van het project Rijnplein gelegen in het stadshart van de gemeente Alphen aan den Rijn, omvattende de gebouwen Aventijn I & II, Palatijn, Palazzo, Castellum en de Castellum parkeergarage.
Wat betreft het gebouw Palatijn heeft de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna te noemen "de gemeente") de percelen grond hiervoor aangeduid als:
Registergoederen blok 5, Registergoed blok 6, Registergoed Sint Jorisstraat en blokken Opstallen Blokken 5 en 6 onder meer gesplitst in een appartementsrecht "Parkeergarage" en een appartementsrecht "gebouw Palatijn" (Hoofdsplitsing).
Het appartementsrecht "gebouw Palatijn" is door de gemeente onder meer ondergesplitst in een appartementsrecht woningen en een appartementsrecht commerciële ruimten (splitsing A).
Het appartementsrecht "Parkeergarage" is door de gemeente ondergesplitst in een appartementsrecht "parkeren algemeen" en een appartementsrecht "parkeren bewoners" (splitsing B).
Vervolgens heeft de gemeente het appartementsrecht "woningen" en het appartementsrecht "parkeren bewoners" overgedragen aan de verkoopster, die op haar beurt beide appartementsrechten heeft ondergesplitst in de afzonderlijke woningen (splitsing A.1) en parkeerplaatsen (splitsing B.1).
Splitsingsakten
Voorzover van belang wordt ten deze verwezen naar de volgende splitsingsakten:
Hoofdsplitsing: Registergoed blok 5, Registergoed blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat
Akte van splitsing op éénentwintig juli tweeduizend en drie verleden voor mr. H.L.A.M. Lohman, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, in deel 40168 nummer 7;
Ondersplitsingen woonruimten:
Splitsing A: (Onder)splitsing Registergoed Blok 5 (gebouw Palatijn)
Akte van splitsing op éénentwintig juli tweeduizend en drie verleden voor mr. H.L.A.M. Lohman, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, in deel 40168 nummer 33;
Splitsing A.1: (Onder)splitsing appartementsrechten woningen Blok 5 (woningen Palatijn)
Akte van splitsing op éénentwintig juli tweeduizend en drie verleden voor mr. M. van Groningen, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, in deel 40168 nummer 10. Mede in verband met een proces-verbaal van verbetering op twaalf augustus tweeduizend en drie verleden voor genoemde notaris Van Groningen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op veertien augustus tweeduizend en drie in deel 40179 nummer 127;
Ondersplitsingen parkeren:
Splitsing B: (Onder)splitsing appartementsrechten parkeergarage Castellum
Akte van splitsing op éénentwintig juli tweeduizend en drie verleden voor mr. H.L.A.M. Lohman, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, in deel 40168 nummer 8;
Splitsing B.1: (Onder)splitsing appartementsrechten bewoners parkeergarage Castellum
Akte van splitsing op éénentwintig juli tweeduizend en drie verleden voor mr. M. van Groningen, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, in deel 40168 nummer 5;"
enzovoorts.
"VOORWAARDEN EN BEDINGEN
1. De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden de overeenkomsten van verkoop, koop en levering voorts te zijn aangegaan onder de bepalingen (voor zover van toepassing) welke zijn vermeld in voormelde akten van splitsing.
De koper verklaarde van gemelde akten van splitsing als bedoeld onder A.1. en B.1., waarin bepalingen omtrent erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen uit eerdere akten van levering en splitsing, welke betrekking hebben op de bij deze akte overgedragen appartementsrechten zijn aangehaald, een kopie te hebben ontvangen, deze te hebben gelezen, en in de gelegenheid te zijn gesteld daarover eventueel bij hem gerezen vragen te stellen.
Nadien verklaarde de koper de inhoud van voormelde splitsingsakten volledig te kennen en te beschouwen als woordelijk in deze akte opgenomen.
De koper verplicht zich bij deze jegens verkoopster tot stipte nakoming van alle bepalingen en bedingen opgenomen in voormelde splitsingsakten.
2. Ten deze wordt voor genoemde bepalingen verwezen naar:
I. een akte van levering en vestiging erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen met betrekking tot het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van Gebouw Castellum ("Blok 6") en het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van "Parkeergedeelte A" op éénentwintig juli tweeduizend drie voor Mr. H.L.A.M. Lohman, notaris te Rotterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven op twee en twintig juli tweeduizend drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, deel 40168, nummer 16, waarin onder andere voorkomt, woordelijk luidende:
"Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen inzake verbondenheid tussen Parkeergarage A/B en Opstallen Stadhuis
Artikel 15
Ingang/uitgang; beheersvoorzieningen; meldinstallatie voor "CO/LPG" en brand; sprinklersysteem; telefooninstallatie; elektriciteitsinstallatie; verlichtingsinstallatie.
15.1. Ter uitvoering van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, lid 6, ter zake van de navolgende zaken verleent de Gemeente bij deze en aanvaarden de Gemeente en MAB bij deze ten laste van Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel en de gedeelten van Registergoed Blok 3 en Registergoed Blok 4 als met streeparcering en de omschrijving "Opstalrecht Tunnel" is aangegeven op Tekening Erfdienstbaarheden, tekeningnummer 0502-D-1, als dienend erf, en ten behoeve van (Parkeergarage A/B in) Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat, als heersend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de bevoegdheid voor de gerechtigde tot het heersend erf en de verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf te dulden dat:
1. de gerechtigde tot het heersend erf en de gebruikers van Parkeergarage A/B met auto's komen van en gaan naar de openbare straat, het Raoul Wallenbergplein, via de ingang/uitgang en de rijbanen van Parkeergarage Stadhuis en de Tunnel naar en van Parkeergarage A/B;
2. de beheersvoorzieningen van Parkeergarage A/B (onder andere de handmatige bediening van de verlichting van Parkeergarage A/B, de handmatige bediening van het ingangs- en uitgangscontrolesysteem van het bewonersparkeergedeelte van Parkeergarage A/B, de handmatige bediening van de liften van Parkeergarage A/B, de handmatige bediening van de afsluitvoorzieningen van de calamiteitenuitgang van Parkeergarage A/B en de monitoren van de surveillancecamera's van het bewonersparkeergedeelte en van het openbare parkeergedeelte van Parkeergarage A/B) worden bediend vanuit de beheerdersruimte van Parkeergarage Stadhuis en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in Parkeergarage Stadhuis en in de Tunnel;
3. de installatie voor de detectie en bestrijding van koolmonoxide/autogas (CO/LPG) van Parkeergarage A/B is aangesloten op de installatie voor de melding van koolmonoxide/autogas (CO/LPG) van Parkeergarage Stadhuis en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in Parkeergarage Stadhuis en in de Tunnel;
4. de installatie voor de detectie van brand van Parkeergarage A/B is aangesloten op de installatie voor de melding van brand van de Opstallen Stadhuis (van laatst vermelde installatie maakt deel uit het "brandweernevenpaneel" op de begane grond van de Opstallen Stadhuis) en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in de Opstallen Stadhuis en in de Tunnel;
5. het sprinklerbuizensysteem van Parkeergarage A/B is aangesloten op de installatie voor de watertoevoer van het sprinklerbuizensysteem van Parkeergarage Stadhuis (zonder dat het sprinklerbuizensysteem van Parkeergarage A/B en het sprinklerbuizensysteem van Parkeergarage Stadhuis een gesloten systeem vormen) en de installatie voor de melding van het inwerkingtreden van het sprinklerbuizensysteem van Parkeergarage A/B is aangesloten op de installatie voor de melding van het inwerkingtreden van het sprinklerbuizensysteem in de Opstallen Stadhuis en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in de Opstallen Stadhuis en in de Tunnel;
6. de telefooninstallaties in de liften van parkeergarage A/B zijn via de telefooninstallatie in Parkeergarage Stadhuis aangesloten op de telefooninstallatie in de beheerdersruimte van Parkeergarage Stadhuis en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in de Opstallen Stadhuis en in de Tunnel;
7. de installatie van de elektriciteit van Parkeergarage A/B is aangesloten op de trafovoorziening in de Opstallen Stadhuis en gedeeltelijk op het noodstroommaggregaat in de Opstallen Stadhuis en zich daartoe leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in de Opstallen Stadhuis en in de Tunnel;
8. de installatie van de verlichting van Parkeergarage A/B buiten de openingstijden van parkeergarage Stadhuis automatisch wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door middel van voorzieningen in Parkeergarage Stadhuis en de Tunnel en daartoe zich leidingen, voorzieningen en overige werken bevinden in de Opstallen Stadhuis en in de Tunnel.
15.2. De erfdienstbaarheid als bedoeld in het vorige lid is verleend en aanvaard onder de volgende bepalingen:
Vergoeding
1. De tegenprestatie voor de verlening van de erfdienstbaarheid is verwerkt in de koopprijs als bedoeld in artikel 4.
2. De gerechtigde tot het heersend erf is aan de eigenaar van het dienend erf jaarlijks een vergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan de door de gerechtigde tot het dienend erf in dat jaar in redelijkheid gemaakte kosten voor:
1. onderhoud (inclusief schoonhouden), herstel en vernieuwing van de Tunnel;
2. verzekering naar herbouwwaarde van de Tunnel.
De eigenaar van het dienend erf is op eerste verzoek van de eigenaar van het heersend erf verplicht de nodige bewijsstukken te overhandigen.
Duur
3. De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend.
Vrije ingang/uitgang
4. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de ingang/uitgang en de rijbanen als bedoeld in lid 1 onder 1 van dit artikel en de Tunnel vierentwintig uur per dag voor eigen rekening vrij te (doen) houden, met dien verstande dat:
1. een normaal gebruik van de ingang/uitgang en de rijbanen als bedoeld in lid 1 onder 1 van dit artikel is toegestaan;
2. een ingangs- en uitgangscontrolesysteem is toegestaan waarbij de gerechtigden tot dat gedeelte van het heersend erf dat wordt gevormd door de parkeerplaatsen voor bewoners in het Stadshart van Alphen aan den Rijn vierentwintig uur per dag kosteloos van dit controlesysteem gebruik kunnen maken.
Onderhoud, herstel en vernieuwing
5. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de ingang/uitgang en de rijbanen als bedoeld in lid 1 onder 1 van dit artikel en de Tunnel voor eigen rekening goed te onderhouden (inclusief schoonhouden) en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, onverminderd het bepaalde onder 2 van dit artikellid.
6. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken als bedoeld in lid 1 onder 2 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
7. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de installatie voor de melding van koolmonoxide/autogas (CO/LPG) als bedoeld in lid 1 onder 3 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van Parkeergarage A/B als bedoeld in lid 1 onder 3 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
8. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de installatie voor de melding van brand als bedoeld in lid 1 onder 4 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van parkeergarage A/B als bedoeld in lid 1 onder 4 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
9. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de installatie voor de watertoevoer van het sprinklerbuizensysteem als bedoeld in lid 1 onder 5 van dit artikel en de installatie van de melding van het inwerkingtreden van dit systeem aan te brengen in de Opstallen Stadhuis en deze goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen. De gerechtigde tot het heersend is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van Parkeergarage A/B in de Opstallen Stadhuis als bedoeld in lid 1 onder 5 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
10. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de telefooninstallaties in Parkeergarage Stadhuis en in de beheerdersruimte als bedoeld in lid 1 onder 6 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van Parkeergarage A/B als bedoeld in lid 1 onder 6 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
11. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de installatie voor de trafovoorziening en het noodstroomaggregaat als bedoeld in lid 1 onder 7 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van Parkeergarage A/B als bedoeld in lid 1 onder 7 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
12. De gerechtigde tot het heersend erf is verplicht de leidingen, voorzieningen en overige werken van Parkeergarage A/B als bedoeld in lid 1 onder 8 van dit artikel voor eigen rekening goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen, waartoe de gerechtigde tot het dienend erf de gerechtigde tot het heersend erf in staat zal stellen.
Ontruimingsinstallatie
15.3. Ter uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2, lid 6, ter zake van de navolgende zaken verleent en aanvaardt de Gemeente bij deze en aanvaarden en verlenen de Gemeente en MAB bij deze over en weer ten laste en ten behoeve van Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel, als dienend erf en heersend erf, en ten behoeve en ten laste van (Parkeergarage A/B in) Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat, als heersend erf en dienend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de bevoegdheid voor de gerechtigde tot het heersend erf en de verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf een installatie voor de ontruiming van de parkeergarage op het heersend erf verkrijgt en heeft, welke onderdeel uitmaakt van de installatie voor de ontruiming van de parkeergarage op het dienend erf.
De gerechtigde tot Registergoed Stadhuis is verplicht de bediening voor de installaties als bedoeld in de vorige zin aan te brengen in de Opstallen Stadhuis.
15.4. De erfdienstbaarheid als bedoeld in het vorige lid is verleend en aanvaard onder de volgende bepalingen:
Vergoeding
1. De tegenprestatie voor de verlening van de erfdienstbaarheid is verwerkt in de koopprijs als bedoeld in artikel 4.
2. De gerechtigde tot het heersend erf is aan de eigenaar van het dienend erf geen (andere) eenmalige dan wel periodieke vergoeding verschuldigd.
Duur
3. De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend.
Onderhoud, herstel en vernieuwing
4. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de installatie voor de ontruiming op het dienend erf aan te brengen en deze goed te onderhouden en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen.
5. De kosten van onderhoud, herstel en vernieuwing van de installatie voor de ontruiming op het heersend en dienend erf (inclusief de bediening daarvan) komen ten laste van de gerechtigden tot Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel, Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat gezamenlijk en wel in de navolgende verhouding:
a. de gerechtigden tot Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel gezamenlijk voor tweehonderd veertig / achthonderd tweeënvijftigste (240/852e) aandeel;
b. de gerechtigden tot Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat gezamenlijk voor zeshonderd twaalf/ achthonderd tweeënvijftigste (612/852e) aandeel.
6. In onderling overleg bepalen de gerechtigden tot Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel en Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat door wie en wanneer het onderhoud, het herstel en de vernieuwing wordt verricht.
Aansluiting Tunnel; calamiteitenuitgang
15.5. Ter uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2, lid 6, ter zake van de calamiteitenuitgang verlenen de Gemeente en MAB bij deze en aanvaardt de Gemeente bij deze ten laste van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat, als dienend erf, en ten behoeve van (Parkeergarage Stadhuis in) Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel, als heersend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de bevoegdheid voor de gerechtigde tot het heersend erf en de verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf te dulden dat:
1. de Tunnel bouwkundig aansluit op Parkeergarage A/B;
2. de gerechtigde tot het heersend erf en de gebruikers van Parkeergarage Stadhuis in geval val calamiteiten met auto's gaan naar de openbare straat, de Julianastraat, via de Tunnel en de rijbanen van Parkeergarage A/B, de calamiteitenuitgang van Parkeergarage A/B en het expeditiehof op Registergoed Blok 6. De calamiteitenuitgang en het expeditiehof zijn op Tekening Erfdienstbaarheden, tekeningnummer 0502-D-2, weergegeven.
15.6. De erfdienstbaarheid als bedoeld in het vorige lid is verleend en aanvaard onder de volgende bepalingen.
Vergoeding
1. De tegenprestatie voor de verlening van de erfdienstbaarheid is verwerkt in de koopprijs als bedoeld in artikel 4.
2. De gerechtigde tot het heersend erf is aan de eigenaar van het dienend erf geen (andere) eenmalige dan wel periodieke vergoeding verschuldigd.
Duur
3. De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend.
Vrije uitgang
4. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de rijbanen van Parkeergarage A/B, de calamiteitenuitgang van Parkeergarage A/B en het expeditiehof op Registergoed Blok 6 vierentwintig uur per dag voor eigen rekening vrij te (doen) houden, met dien verstande dat:
a. een normaal gebruik van de rijbanen van Parkeergarage A/B en van het expeditiehof op Registergoed Blok 6 is toegestaan;
b. een ingangs- en uitgangscontrolesysteem is toegestaan voor dat gedeelte van het dienend erf waarin zich de parkeerplaatsen voor bewoners in het Stadshart van Alphen aan den Rijn bevinden, mits dit controlesysteem vanuit de beheerdersruimte van Parkeergarage Stadhuis of ter plekke handmatig kan worden bediend;
c. afsluitvoorzieningen voor de calamiteitenuitgang van Parkeergarage A/B zijn toegestaan, mits deze afsluitvoorzieningen vanuit de beheerdersruimte van Parkeergarage Stadhuis handmatig kunnen worden bediend.
Onderhoud, herstel en vernieuwing
5. De gerechtigde tot het dienend erf is verplicht de rijbanen van Parkeergarage A/B, de calamiteitenuitgang van Parkeergarage A/B en het expeditiehof op Registergoed Blok 6 voor eigen rekening goed te onderhouden (inclusief schoonhouden) en waar nodig tijdig te herstellen en te vernieuwen.
Geen waarde erfdienstbaarheden
15.7. De Gemeente en MAB stellen de waarde van de erfdienstbaarheden als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel op nihil.
Kwalitatieve verplichtingen
15.8. De Gemeente en MAB komen bij deze overeen dat, voor zover de verplichtingen voor de Gemeente ter zake van Registergoed Stadhuis en/of Registergoed Tunnel uit hoofde van de leden 1 tot en met 6 van dit artikel en het ter zake bepaalde niet zijn aan te merken als verplichtingen uit erfdienstbaarheden, deze voor zover dat mogelijk is als kwalitatieve verplichtingen op Registergoed Stadhuis en/of Registergoed Tunnel zullen blijven rusten en van rechtswege zullen overgaan op degene die Registergoed Stadhuis en/of Registergoed Tunnel onder bijzondere titel zullen verkrijgen.
Mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van Registergoed Stadhuis en/of Registergoed Tunnel zullen verkrijgen.
15.9. De Gemeente en MAB komen bij deze overeen dat, voor zover de verplichtingen voor de Gemeente en MAB ter zake van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat uit hoofde van de leden 1 tot en met 6 van dit artikel en het ter zake bepaalde niet zijn aan te merken als verplichtingen uit erfdienstbaarheden, deze voor zover dat mogelijk is, als kwalitatieve verplichtingen op Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat zullen blijven rusten en van rechtswege zullen overgaan op degene die Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat zullen verkrijgen.
15.10. De kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden zijn verleend en aanvaard onder dezelfde bepalingen als de daarmee corresponderende erfdienstbaarheden.
Kettingbedingen
15.11. De in de vorige leden van dit artikel vermelde bepalingen, alsmede deze bepaling dienen bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van Registergoed Stadhuis en/of Registergoed Tunnel of een appartementsrecht waarin Registergoed Stadhuis is gesplitst, alsmede bij verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op Registergoed Stadhuis of een appartementsrecht waarin Registergoed Stadhuis is gesplitst of op Registergoed Tunnel, in de akte van vervreemding of van vestiging aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde te worden opgelegd, ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat te worden bedongen en aangenomen en woordelijk te worden opgenomen, zulks op verbeurte door de Gemeente dan wel iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen, van een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs (dan wel bij verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht van de overeengekomen waarde) ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat.
Het opleggen, bedingen en aannemen als in de vorige zin bedoeld geschiedt uitsluitend voor het geval dat de in de vorige leden van dit artikel vermelde bepalingen niet gelden als erfdienstbaarheid of kwalitatieve verplichting.
15.12. De in de leden 1 tot en met 10 van dit artikel vermelde bepalingen, alsmede deze bepaling dienen bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van of verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat of een appartementsrecht waarin Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat is gesplitst, in de akte van vervreemding of van vestiging aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde te worden opgelegd, ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel te worden bedongen en aangenomen en woordelijk te worden opgenomen, zulks op verbeurte door MAB, de Gemeente dan wel iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen, van een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs (dan wel bij verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht van de overeengekomen waarde) ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Stadhuis en Registergoed Tunnel.
Het opleggen, bedingen en aannemen als in de vorige zin bedoeld geschiedt uitsluitend voor het geval dat de in de leden 1 tot en met 10 van dit artikel vermelde bepalingen niet gelden als erfdienstbaarheid of kwalitatieve verplichting."
(enzovoorts).
"Te vestigen zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen
Artikel 17
17.1. De Gemeente en MAB verplichten zich jegens elkaar enerzijds als gezamenlijke eigenaars van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat en anderzijds (de Gemeente) als eigenaar van Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel, Registergoed Theater en van naastgelegen percelen openbare grond en waterbodem en als gerechtigde tot Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat en Opstalrecht CEV Systeem tot het, op eerste verzoek van de meest gerede partij, zo nodig over en weer vestigen of wijzigen van al die zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen als bij de oplevering van de Vastgoedprojecten, de Opstallen Stadhuis en/of het Theater redelijkerwijs noodzakelijk mochten blijken te zijn.
17.2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen kunnen mede omvatten het de gerechtigden tot bedoelde percelen toekomende recht om in en op de bedoelde percelen alle in verband met de Vastgoedprojecten, de Opstallen Stadhuis en/of het Theater noodzakelijke kabels en leidingen te verkrijgen en te houden.
17.3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel vermelde bepalingen, alsmede deze bepaling dienen bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van of verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel, Registergoed Theater, Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat of Opstalrecht CEV Systeem of een appartementsrecht waarin Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel, Registergoed Theater, Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat of Opstalrecht CEV Systeem is gesplitst, in de akte van vervreemding of van vestiging aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde te worden opgelegd, ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat of ieder appartementsrecht waarin Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat is gesplitst, te worden bedongen en aangenomen en woordelijk te worden opgenomen, zulks op verbeurte door de Gemeente dan wel iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen, van een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs (dan wel bij verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht van de overeengekomen waarde) ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat en van MAB.
17.4. De in de leden 1 en 2 van dit artikel vermelde bepalingen, alsmede deze bepaling dienen bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van of verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat of een appartementsrecht waarin Registergoed Blok 5, Registergoed Blok 6 en Registergoed Sint Jorisstraat is gesplitst, in de akte van vervreemding of van vestiging aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde te worden opgelegd, ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel en Registergoed Theater en de gerechtigde tot Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat en Opstalrecht CEV Systeem of ieder appartementsrecht waarin Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel, Registergoed Theater, Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat of Opstalrecht CEV Systeem is gesplitst, te worden bedongen en aangenomen en woordelijk te worden opgenomen, zulks op verbeurte door MAB, de Gemeente dan wel iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen, van een zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs (dan wel bij verlening van een beperkt zakelijk gebruiksrecht van de overeengekomen waarde) ten behoeve van de eigenaar van Registergoed Stadhuis, Registergoed Tunnel en Registergoed Theater en de gerechtigde tot Opstalrecht Openbare Loopsteiger, Opstalrecht Openbare Verlichting, Opstalrecht Sint Jorisstraat en Opstalrecht CEV Systeem en van de Gemeente.
Centraal Energie Voorzienings Systeem
Artikel 18
(enzovoorts)";
II. de akte van levering en vestiging erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen met betrekking tot het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimten in het Gebouw Palatijn ("Blok 5") en het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de wooruimten in het Gebouw Palatijn op éénentwintig juli tweeduizend drie voor Mr. H.L.A.M. Lohman, notaris te Rotterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven op twee en twintig juli tweeduizend drie ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer, in register Hypotheken 4, deel 40168, nummer 17, waarin onder andere voorkomt, woordelijk luidende:
"Bewoning
Artikel 15
15.1. Ten aanzien van de door MAB aan individuele woningkopers te verkopen woningen op Registergoed Blok 5 zal MAB de woningtoewijzingvoorwaarden van de Gemeente in acht nemen, indien en voor zover zulks niet in strijd is met de wet. Een exemplaar van deze toewijzingsvoorwaarden is gehecht aan de Realiseringsovereenkomst.
15.2. Bij elke woning op Registergoed Blok 5 die conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt aangeboden aan een gegadigde koper va neen woning, dient ten minste één (1) autoparkeerplaats van de parkeerplaatsen die deel uitmaken van Appartementsrecht Parkeergedeelte A te worden aangeboden.
15.3. MAB zal er voor zorgdragen dat in elke leveringsakte met een koper van een woning als bedoeld in lid 1 van dit artikel op Registergoed Blok 5 in elk geval wordt opgenomen:
a. dat de betreffende woningkoper de woning gedurende één (1) jaar na het gereedkomen van de betreffende woning zelf dient te bewonen; als datum van gereedkomen van de betreffende woning wordt beschouwd de datum waarop de aansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnet tot stand zijn gebracht;
b. dat, indien de betreffende woningkoper de verplichting als bedoeld onder a schendt, de betreffende woningkoper aan de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs van de betreffende woning verbeurt;
c. dat de betreffende woningkoper bevoegd is om de Gemeente te verzoeken ontheffing van de verplichtingen als bedoeld onder a en b te verlenen, indien onvoorziene omstandigheden een zodanige ontheffing rechtvaardigen.
15.4.1. Indien MAB met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 één of meer woningen op Registergoed Blok 5 overdraagt aan een derde die niet de uiteindelijke woningkoper is die de woning gedurende minimaal één (1) jaar zal bewonen, is MAB verplicht om het bepaalde in lid 3 van dit artikel ten behoeve van de Gemeente op te leggen aan de betreffende derde, onder gelijk beding als het bepaalde in het onderhavige lid juncto lid 3 van dit artikel, zodat dit beding een kettingbeding betreft, een en ander op straffe van een onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs van de betreffende woning.
15.4.2. MAB is niet verplicht om het bepaalde in lid 3 van dit artikel op te leggen aan de betreffende derde indien ten genoegen van de Gemeente is gebleken dat de betreffende derde/koper.
a. zich verbindt de betreffende woning(en) gedurende minimaal één (1) jaar na gereedkomen te verhuren aan huurders welke worden geselecteerd op de wijze als bepaald in de woningtoewijzingvoorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit artikel en daarbij ten gunste van de Gemeente (bij wege van derdenbeding) de inhoud van die voorwaarden in acht neemt, met dien verstande dat aldaar dan dient te worden gelezen voor "kandidaat-kopers" "kandidaat-huurders" en voor "verkoopprocedure" "verhuurprocedure" en voor "verkopend-makelaar" "verhurend makelaar".
b. zich verbindt om in de betreffende huurovereenkomsten te bepalen dat het de huurder gedurende het eerste jaar niet is toegestaan om het gehuurde onder te verhuren, en dat dit in de daaropvolgende jaren niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is toegestaan;
c. zich verbindt om bij elke woning op Registergoed Blok 5 die aan een gegadigde huurder wordt aangeboden, ten minste één (1) parkeerplaats binnen Parkeergedeelte A zoals gedefinieerd in de Realiseringsovereenkomst van Parkeergarage A/B aan te bieden; en
d. zich verbindt om, indien hij de gekochte woningen doorverkoopt en overdraagt aan één of meer opvolgende kopers, het bepaalde onder a, b en c van dit artikellid op te leggen aan de betreffende derde onder gelijk beding als bepaald in deze alinea (d), zodat dit beding een kettingbeding betreft, een en ander op straffe van een aan de Gemeente te betalen en onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs van de betreffende woning(en).
15.5. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel vervalt ten aanzien van een woning indien een periode van één (1) jaar na gereedkoming van de betreffende woning aan de eerste woningkoper respectievelijk woninghuurder is verstreken, dan wel indien voordat voormelde periode verstreken is de op lid 3 letter b van dit artikel gebaseerde boete is verbeurd en aan de Gemeente is voldaan.
15.6. Ter zake van elke woning op Registergoed Blok 5 die MAB aan een gegadigde koper wenst te verkopen en te leveren, dient MAB voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente te hebben verkregen. Indien de Gemeente aan MAB niet binnen vier (4) weken bericht dat zij haar toestemming onthoudt, wordt zodanige toestemming geacht te zijn verleend.
Indien MAB een woning op Registergoed Blok 5 aan een koper levert zonder dat de vereiste schriftelijke toestemming van de Gemeente is verkregen of zonder dat de vereiste toestemming geacht wordt te zijn verleend, verbeurt MAB zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddelli

Foto's
Downloads
20180809_bestemmingsrapport_castellumstraat_36_2405cb_alphen_aan_den_rijn_ - Copy.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ALPHEN AAN DEN RIJN B 8879 A152.PDF pdf-document
Vaststellingsbesluit.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
akte van ondersplitsing 40168 nr 5 (anoniem).PDF pdf-document
akte van ondersplitsing 40168 nr 7.pdf pdf-document
Akte van ondersplitsing40168 33.pdf pdf-document
akte van ondesplitsing 40168 nr 8 (anoniem).PDF pdf-document
akte van ondesplitsing 40168 nr 10 (anoniem).pdf pdf-document
akte van rectificatie 68896 nr 15 (anoniem).PDF pdf-document
akte van wijziging hoofdsplitsing deel 53136 nr 139 (anoniem).PDF pdf-document
akte van wijziging ondersplitsingen deel 53136 nr 140 (anoniem).PDF pdf-document
Informatie gemeente.pdf pdf-document
Pv 40179 nr 127 (anoniem).PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.