Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Nicolaas Anslijnstraat 134 Amsterdam

28

nov

2018

Nicolaas Anslijnstraat 134
1068 WV Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie E, complexaanduiding 3751-A, appartementsindex 134, omvattende:
a. het vijfduizend tweehonderd negenentwintig miljoenste (5229/1000000) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht van een perceel grond (in eigendom toebehorend aan gemeente Amsterdam) met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot de zich op die grond bevindende opstallen van een flatgebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam als Nicolaas Anslijnstraat 1 tot en met 197 (doorlopende nummering, met uitzondering van de nummers 8, 11, 13 en 190) en Meer en Vaart 310 tot en met 318 benevens 326 tot en met 330 (even nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie E, nummer 3292, groot achttien aren dertien centiaren (18 a en 13 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning gelegen op de derde en vierde verdieping alsmede de bijbehorende afzonderlijke berging gelegen op de tussenverdieping, plaatselijk bekend Nicolaas Anslijnstraat 134 te 1068 WV Amsterdam.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie E, complexaanduiding 3751-A, appartementsindex 134, omvattende: a. het vijfduizend tweehonderd negenentwintig miljoenste (5229/1000000) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht van een perceel grond (in eigendom toebehorend aan gemeente Amsterdam) met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot de zich op die grond bevindende opstallen van een flatgebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam als Nicolaas Anslijnstraat 1 tot en met 197 (doorlopende nummering, met uitzondering van de nummers 8, 11, 13 en 190) en Meer en Vaart 310 tot en met 318 benevens 326 tot en met 330 (even nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie E, nummer 3292, groot achttien aren dertien centiaren (18 a en 13 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning gelegen op de derde en vierde verdieping alsmede de bijbehorende afzonderlijke berging gelegen op de tussenverdieping, plaatselijk bekend Nicolaas Anslijnstraat 134 te 1068 WV Amsterdam.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 24 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is voortdurend. De erfpachtcanon bedraagt op jaarbasis
De erfpachtcanon kan voor het eerst worden herzien op eenendertig juli tweeduizend zevenendertig.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur , en het is mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.481,96.
Bijdrage VvE per kwartaal € 709,85.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij F.M. Heinsbroek

Foto's
Downloads
energielabel voorlipig E.pdf pdf-document
bag-viewer-Nicolaas Anslijnstraat 134 te Amsterdam.pdf pdf-document
Bodemloket Nicolaas Anslijnstraat 134 Amsterdam.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Nicolaas Anslijnstraat 134 Amsterdam.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
VvE info.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
erfpachtgegevens.pdf pdf-document
kostenoverzicht Nicolaas Anslijnstaat 134 Amsterdam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.