Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Hengelolaan 1134 's-Gravenhage

28

nov

2018

Hengelolaan 1134
2544 GP 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 1719-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. het één zestiende (1/16e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende met eenendertig december tweeduizend dertig, in eigendom toebehorend aan de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde het gebouw plaatselijk bekend te
's-Gravenhage, aan de Hengelolaan 1104 tot en met 1138 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nummers 1706 en 1709, tezamen groot dertien are en negenendertig centiare (13 a 39 ca ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hengelolaan 1134 te 2544 GP 's-Gravenhage.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 1719-A, appartementsindex 5, omvattende: a. het één zestiende (1/16e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende met eenendertig december tweeduizend dertig, in eigendom toebehorend aan de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde het gebouw plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, aan de Hengelolaan 1104 tot en met 1138 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nummers 1706 en 1709, tezamen groot dertien are en negenendertig centiare (13 a 39 ca ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hengelolaan 1134 te 2544 GP 's-Gravenhage.
Bezichtiging 10 november 2018 11:00 – 12:00
24 november 2018 11:00 – 12:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 24 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met eenendertig december tweeduizend dertig.
De erfpachtcanon bedraagt per kalenderjaar zevenenvijftig euro en zesentachtig cent (€ 57,86), welke canon in twee gelijke termijnen, halfjaarlijks moet worden voldaan binnen 1 week na afloop van het kalender halfjaar.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
De gemeente Den Haag heeft bericht dat de koper een heruitgifte van de erfpacht kan aanvragen en heeft daarbij bijgaande link met informatie verstrekt: https://www.denhaag.nl/nl/belastingen/woonlasten/erfpachtcontract-loopt-af-binnen-15-jaar.htm
De gemeente Den Haag berichtte daarbij dat de afkoopsom van de erfpacht niet bekend is.
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen en het is mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 19 november 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op één maand na betekening van deze beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom, vermeerderd met de gekapitaliseerde waarde van het erfpachtrecht, vermeerder met (eventuele) achterstand bij de Vereniging van Eigenaars over het lopende en voorafgaande boekjaar en verminderd met het aandeel van het appartementsrecht in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars, en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.520,00
Bijdrage VvE per maand € 105,00
Achterstand erfpachtcanon € 97,86

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
energielabel voorlopig E.pdf pdf-document
bag-viewer-Hengelolaan 1134 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Hengelolaan 1134 's-Gravenhage.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Hengelolaan 1134 's-Gravenhage.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart 's-Gravenhage-AW-1719-5.pdf pdf-document
ERFPACHTAKTE met gele markering voor bijzondere bepalingen Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3336 nr 19 reeks S_GRAVENHAGE.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
VvE info.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht Hengelolaan 1134 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.