Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Steenwijklaan 250 Den Haag

28

nov

2018

Steenwijklaan 250
2541 RS Den Haag

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2782-A, appartementsindex 21, omvattende:
a. het éénennegentig/tweeduizend éénhonderd negenenzeventigste (91/2179e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van drie percelen grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten daarop van de erfpachter op de zich op die percelen grond bevindende opstallen, zijnde flatgebouw met aan- en toebehoren , plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, Steenwijklaan 226 tot en met 278 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nummers 741, 1669 en 1670, tezamen groot veertien are achtentwintig centiare (14 a 28 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de derde verdieping, een berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Steenwijklaan 250 te 2541 RS 's-Gravenhage.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2782-A, appartementsindex 21
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 24 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is voortdurend. Bloot eigendom ligt bij de gemeente Den Haag.
De erfpachtcanon is afgekocht voor de gehele duur van het erfpachtsrecht.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de hunnen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van 19 november 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten; en
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 712, in behandeling bij mevrouw mr. Shaila Tang Ali.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Steenwijklaan 250 te Den Haag .pdf pdf-document
Bodemloketrapport Steenwijklaan 250 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
energielabel voorlopig E.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Steenwijklaan 250 te 's-ravenhage.pdf pdf-document
brix-dso-brochure-erfpacht.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
heruitgifte in erfpacht.pdf pdf-document
kopie akte splitsing erfpachtsrecht.pdf pdf-document
kopie akte van splitsing en tekening.pdf pdf-document
Splitsingsreglement 1992.pdf pdf-document
opgave VvE.pdf pdf-document
opgave achterstanden VvE.pdf pdf-document
verklaring gemeente afwezigheid WKPB.pdf pdf-document
opgave erfpacht.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
uitleg achterstanden 2017 en 2018 VVE.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Steenwijklaan 250 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.