Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Nieuwehaven 197 Gouda

15

nov

2018

Nieuwehaven 197
2801 CW Gouda

Bedrijfsruimte + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 15 november 2018
vanaf 14:00
Afslag donderdag 15 november 2018
vanaf 10:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Dupree Makelaars

Westhaven 36
2801 PK Gouda
Zuid-Holland

Geert Dupree


www.dupreemakelaars.nl

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het bedrijfspand met werkplaats, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Nieuwehaven 197 te 2801 CW Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer 3855, groot vijf are drieënvijftig centiare, alsmede het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met toebehoren op de begane grond, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, complexaanduiding 3201-A, indexnummer 1, uitmakende het een/tweede onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met opstallen, gelegen te Gouda aan de Nieuwehaven 197 en 197a, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer 267, groot een are achttien centiare

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer 3855; en kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, complexaanduiding 3201-A, indexnummer 1,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions


Inzet donderdag 15 november 2018 vanaf 14:00
Afslag donderdag 15 november 2018 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 13 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op vijftien november tweeduizend achttien vanaf zeventien september tweeduizend veertien via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Nieuwehaven 197/61800338".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Gouda de dato vijfentwintig april tweeduizend achttien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoopster mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het Registergoed zijn:
a. een verkennend bodemonderzoek van MBS Moerdijk Bodemsanering B.V. de dato negen december tweeduizend zestien, welk onderzoek wordt gepubliceerd op de Website en op www.veilingnotaris.nl. en waarnaar wordt verwezen door Verkoopster;
b. een asbestinventarisatie rapport van AFRS Ingenieurs B.V. de dato zestien november tweeduizend zestien, welke rapport wordt gepubliceerd op de Website en op www.veilingnotaris.nl en waarnaar wordt verwezen door Verkoopster.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Gouda de dato vijfentwintig april tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad West van de gemeente Gouda, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato twintig april tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
4. hierna gemeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed sub b. is: bedrijfsruimte.
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, complexaanduiding 3201A, indexenummer 1,, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte van inbreng, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
De verkrijger onderwerpt zich nadrukkelijk aan hetgeen is bepaald in het reglement, inhoudende de rechten en verplichtingen van de eigenaren van de appartementsrechten door splitsing ontstaan uit het kadastrale perceel gemeente Gouda, sectie B nummer 267, zoals vastgesteld bij gemelde akte van splitsing (deel 8224 nummer 75).
De verkrijger verklaart dat hij een exemplaar van gemeld reglement en gemelde akte van splitsing heeft ontvangen en dat hij de daarin vermelde verplichtingen stipt en getrouwelijk zal naleven.
Voorzover in bovengenoemde reglement en bovengenoemde akte van splitsing verplichtingen voorkomen welke inbrenger verplicht is aan verkrijger op te leggen, legt hij die bij deze op hetgeen door verkrijger wordt aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door inbrenger voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
16.7 Splitsing
Op het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, complexaanduiding 3201A, indexenummer 1, is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Nieuwe Haven 197/197A", gevestigd te Gouda, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig november negentienhonderd drieëntachtig verleden voor mr. H.M. Sasse, (destijds) notaris te Arnhem, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op dertig december negentienhonderd drieëntachtig in register Hypotheken 4, in deel 8149 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zestien maart negentienhonderd vierentachtig verleden voor M. van Dorp, destijds notaris te Gouda, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op negentien maart negentienhonderd vierentachtig in register Hypotheken 4, in deel 8224, nummer 75.
Aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars is een opgave gevraagd van de (achterstallige) servicekosten en de hoogte van het reservefonds. De gevraagde verklaring is niet door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris ontvangen., aangezien het een slapende vereniging van eigenaren betreft.
Eventuele achterstallige servicekosten over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.
16.8 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende (n).
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart GOUDA B 3201 A1.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart GOUDA B 3855 - Copy.PDF pdf-document
bestemmingsrapport_nieuwehaven_187_2801cw_gouda - Copy.PDF pdf-document
bestemmingsrapport_nieuwehaven_197_a_2801cw_gouda - Copy.PDF pdf-document
Bodemloketrapport Nieuwehaven 187 - Copy.PDF pdf-document
Bodemloketrapport Nieuwehaven 197a - Copy.PDF pdf-document
info gemeente inzake Nieuwehaven 197 te Gouda - Copy.pdf pdf-document
aaaaaaaaaa2015.04.162.o13 (kostenraming bodemsanering.PDF pdf-document
Kostenoverzicht_Nieuwehaven197_Gouda.XLS Excel-document
Herziene Brochure Nieuwehaven 197 te Gouda 181018.PDF pdf-document
Geanonimiseerd rapport bodemsanering Nieuwehaven 197 te Gouda.PDF pdf-document
Geanonimiseerde asbestinventarisatie Nieuwehaven 197 te Gouda.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.