Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Astronautenlaan 102 Helmond

30

okt

Astronautenlaan 102
5702 GP Helmond

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 30 oktober 2018
13 dagen vanaf 13:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Broeckx-Praasterink Makelaars

Mierloseweg 3
5707 AA Helmond
Noord-Brabant

Xavier Broeckx

helmond@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl/

Veilinglocatie

NVV


Nog 13 dagen, 8 uur en 25 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Astronautenlaan 102, 5702 GP Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie B, nummer 5292, groot een are en drieëndertig centiare

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie B, nummer 5292
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV


dinsdag 30 oktober 2018 vanaf 13:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 27 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op dertig oktober tweeduizend achttien vanaf dertien uur (13.00 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk eenendertig oktober tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Astronautenlaan 102 te Helmond/61800604" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
A. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen terzake van het verkochte wordt hierna verwezen naar gemelde titel van aankomst van de verkoper, waarin woordelijk staat vermeld:
"BEPALINGEN
Voormelde overeenkomsten van verkoop en koop en levering zijn, onder meer, gesloten onder de Algemene Voorwaarden en Bepalingen voor de verkoop en levering van woningen door woningbouwvereniging De Hoop aan individuele kopers, vastgesteld bij akte op drie mei negentienhonderd zes en negentig verleden voor notaris mr. A.J. Verhoeven te Helmond, ingeschreven ten Kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven, zes mei daaraanvolgende in register hypotheken 4 deel 12145 nummer 8.
Koper verklaarde een exemplaar van gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn en akkoord te gaan en welke bepalingen geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.
Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zal aan deze akte worden gehecht.
De comparanten verklaarden voorts:
VESTIGING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende bijzondere verplichtingen terzake van het verkochte wordt verwezen naar voor-melde Algemene Voorwaarden en Bepalingen.
Voorts verklaarde verkoper alle in voormelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen opgenomen en ten behoeve van hem bedongen verplichtingen (aansluiting gemeenteriool, deelname onderhoudwerkzaamheden en herstel daken, verplichting tot zelfbewoning, aanbiedingsverplichting, conformiteit uiterlijk aanzicht, conformiteit kleurschakering, gebruik opstal, kettingbeding) – voor zover deze niet zijn vervallen – aan koper op te leggen, welke verplichtingen – voorzover niet vervallen zijnde – koper op verbeurte van de gestelde boeten, verklaarde op zich te nemen en getrouwelijk te zullen naleven, hetgeen de comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde aan te nemen voor de verkoper.
KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
In verband met voormelde koopovereenkomst worden thans nog gevestigd de kwalitatieve verplichtingen als opgenomen in artikel 12 a tot en met e van gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen en welke woordelijk luiden alsvolgt:
""12. De verkoper streeft naar uniformiteit in het complex woningen, waarvan het verkochte deel uitmaakt. De verkoper tracht deze uniformiteit te handhaven casu quo te bereiken door:
- het op peil houden van de buurt;
- het op peil houden van de kwaliteit van de woningen.
De verkoper acht het dan ook noodzakelijk de hierna sub a. tot en met e. te noemen verplichtingen aan de koper op te leggen:
a. De koper zal zich ten genoegen van de verkoper moeten onthouden van alle handelingen, die aan de eenheid en het uiterlijk aanzien van het complex woningen waarin het gekochte is gelegen, afbreuk zouden doen.
b. De koper verbindt zich jegens de verkoper om het door hem gekochte in goede staat van onderhoud te houden casu quo te brengen en hij zal te allen tijden zijn medewerking moeten verlenen aan de verkoper, indien deze de noodzaak daarvan inziet om, al dan niet met subsidie van de Overheid, veranderingen aan te brengen, onderhouds- casu quo restauratiewerkzaamheden te verrichten, te renoveren en wegruimingen te doen, een en ander voor zijn rekening.
Indien zulks zich voordoet, zal de koper gehouden zijn aan de verkoper medewerking te verlenen om deze werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren en is hij verplicht aan het door hem gekochte dezelfde voorzieningen te treffen of te doen treffen dan wel door de verkoper te laten uitvoeren, een en ander voor zijn rekening. Dit alles naar redelijkheid en billijkheid.
c. Koper is voor wat betreft het verfwerk buitenshuis, gehouden om de gekochte opstallen in dezelfde kleurformatie te schilderen als de verkoper voor de overige woningen van het complex vaststelt.
Dit geldt voor zover en zolang de verkoper in het complex nog woningen in eigendom heeft, waarvoor een bepaalde kleurformatie geldt.
d. Verkoper heeft de reparatie van houtrot in de kozijnen van de te verkopen woningen en het buitenschilderweerk in uitvoering genomen.
De koper verbindt zich jegens de verkoper tot deelname aan de door verkoper in verband hiermee uit te (doen) voeren werkzaamheden, voorzover deze met betrekking tot het gekochte nog niet zijn uitgevoerd, ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst een en ander overeenkomstig de planning van de werkzaamheden door verkoper. De aan bedoelde werkzaamheden verbonden kosten zijn in gemelde koopprijs begrepen. Na uitvoering van de bedoelde werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden in de jaren 1996 en 1997, zal geen verrekening van meer of minder werk danwel meer of minder kosten terzake tussen verkoper en koper plaatsvinden.
e. Voorzover tot het verkochte platte daken behoren, is koper verplicht in geval van een defekt aan deze daken, deze zo spoedig mogelijk te (laten) repareren. Schade tengevolge van een defekt aan een plat dak van koper, aan belendende woningen/bouwwerken, komt voor rekening van de koper."
"Deze verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichting, in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, rusten op het registergoed en van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel (zullen) verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald, dat diegenen mede gebonden zijn, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Koper verklaart voormelde kwalitatieve verplichtingen aan te nemen."
"Indien de hiervoor genoemde verplichtingen niet als kwalitatieve verplichting gelden in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek zullen zij gelden als kettingbedingen en verplicht koper zich jegens de verkoper, die dit aanvaardt, voorzover het betreft de verplichtingen voortvloeiende uit gemeld artikel 12 van de Algemene Voorwaarden en Bepalingen, alsmede de onderhavige verplichtingen en het beding van artikel 13 (boetebeding) van de Algemene Voorwaarden en Bepalingen, bij levering van het geheel of gedeelte van het verkochte, alsmede bij verlening van een beperkt genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in de akte van levering casu quo akte van vestiging van dat recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete.
KETTINGBEDING
Daarvoor wordt ten deze verwezen naar de verplichtingen als opgenomen in de artikelen 10 (aansluiting gemeenteriool), 14 (verbodsbepaling) en 15 (verplichting tot opleggen als kettingbeding) en het beding van artikel 16 (boetebeding) van gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen.
De comparant sub 1 verklaarde namens en ten behoeve van verkoper de verplichtingen voortvloeiende uit gemelde artikelen bij deze op te leggen aan de koper, die bij deze verklaarde deze op zich te nemen en te zullen nakomen op verbeurte van de daarvoor in gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen gemelde boeten, welke acceptatie de comparant sub 1 verklaarde voor en namens de verkoper aan te nemen.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Ter uitvoering van voormelde koopovereenkomst worden nog de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd:
Voor zoveel nodig en mogelijk worden bij deze nog gevestigd en aangenomen over en weer ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van het/de bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte(n) van het perceel kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie B nummer 5098 en het kadastrale perceel gemeente Helmond, sectie B nummer 5096 waarop het complex van woningen, waartoe het verkochte behoort, zich bevindt, de erfdienstbaarheden als omschreven in artikel 9 van gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen en welke woordelijk luiden alsvolgt:
""9.a. In de leveringsakte zullen voor zover van toepassing de navolgende erfdienstbaarheden worden gevestigd:
Ten behoeve en ten laste van het verkochte perceel of perceelsgedeelte enerzijds en ten laste en ten behoeve van de aan de verkoper verblijvende kadastrale percelen of perceelsgedeelten, waarop het complex van woningen, waartoe de verkochte onroerende zaak behoort, zich bevindt anderzijds, worden over en weer, voorzover zulks niet eerder is geschied, al zodanige erfdienstbaarheden gevestigd, waardoor de toestand waarin die percelen of perceelsgedeelten en de daarop staande opstallen zich op de datum van leveringsakte ten opzichte van elkaar bevinden gehandhaafd blijft, speciaal wat betreft afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën, riolering of anderszinds, eventuele inbalking, inankering, overbouw en toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder echter niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Deze erfdienstbaarheden zullen evenwel geacht worden niet te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing, of verandering van aard of bestemming der heersende erven.
Van alle voormelde installaties en werken komen de onderhoudskosten voor rekening van de eigenaren van de betreffende heersende en dienende erven, elk voor een gelijk deel.
b. In de akte van levering zullen de bestaande buurpadregelingen met betrekking tot de huispercelen:
- Adonislaan 37;
- Astronautenlaan 202 tot en met 218 (even nummers);
- Uranuslaan 1 tot en met 9;
- Marslaan 31 tot en met 39 (oneven nummers);
Worden opgenomen."
"Soortgelijke erfdienstbaarheden werden reeds eerder gevestigd bij akten van levering van woningen uit het complex waartoe het onderhavige verkochte deel uitmaakt.
GEMENE MUREN/ERFAFSCHEIDINGEN
De muren, heggen en andere door verkoper tussen aaneengebouwde woningen en/of bergingen en/of garages, ook onderling aangebrachte afscheidingen lopende de scheidingslijn derhalve in de lengte-richting door het hart dezer afscheidingen, zijn gemeenschappelijke eigendom en mandelig in de zin van artikel 5:62 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten van onderhoud, reiniging of vernieuwing met betrekking tot voormelde afscheidingen, muren of heggen zijn voor rekening van de betreffende eigenaren en/of bewoners casu quo huurders."
B. Koper verklaarde van vorenbedoelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen een exemplaar te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn en akkoord te gaan en welke bepalingen geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.
Een exemplaar van gemelde Algemene Voorwaarden en Bepalingen zal aan deze akte worden gehecht.
C. Voor zover in de hiervoor in de genoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden, de stichting: STICHTING "WOONPARTNERS", statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5701 NR Helmond, Kasteel Traverse 1, Postadres: Postbus 6006, 5700 ES aangenomen.
BIJZONDERE BEPALING
In verband met de contractsovername tussen Woningbouwvereniging De Hoop en Stichting Woonpartners bij akten de dato zes juli negentienhonderd negen en negentig mede voor mr. H.J.M.G. Brants, notaris te Helmond verleden verklaren partijen ermee bekend te zijn dat overal waar in de van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden en Bepalingen en/of in deze akte vermelde Bepalingen staat vermeld:
Woningbouwvereniging "De Hoop" hiervoor gelezen dient te worden casu quo bedoeld wordt: Stichting "Woonpartners".
Koper verplicht zich om bij toekomstige eigendomsoverdrachten en/of vestiging van beperkte genotsrechten de hiervoor onder A aangehaalde bepalingen alsmede het gehele onderhavige artikel bijwege van kettingbeding op te leggen ten behoeve van genoemde Stichting Woonpartners."
Een kopie van gemelde "Algemene Voorwaarden en Bepalingen( deel 12145 nummer 8) is aan deze akte gehecht (bijlage).
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake een besluit op basis van de Wet Bodembescherming (Evaluatieverslag deelsanering Astronaulenlaan 80, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twintig januari tweeduizend zestien afkomstig uit stuk 353, waarvan een kopie aan deze is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Helmond de dato eenendertig juli tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het vigerende bestemmingsplan, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato drieëntwintig juli tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.