Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Smissenhaag 80 Maastricht

25

okt

Smissenhaag 80
6228 HH Maastricht

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 oktober 2018
8 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Nog 8 dagen, 5 uur en 37 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

(1) het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Smissenhaag 80, 6228 HH Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie P, nummer 6786, groot een are vierenveertig centiare;
(2) het een/vijftiende onverdeeld aandeel in het mandelige eigendom van een voetpad, ter verstrekking van een achterin- en uitgang ten behoeve van de aan dat voetpad gelegen woningen, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie P nummer 6565, groot twee are vijfentwintig centiare;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie P, nummer 6786; en kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie P nummer 6565,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 22 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen

Akerstraat 138
6417 BR Heerlen

Telefoonnummer 045-5609870 Faxnummer 045-5711550
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. C.A.T.J. Smeets-van der Linden

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op vijfentwintig
oktober tweeduizend achttien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Golden Tulip
Jagershorst Leende te Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom
uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van
koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed
over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de
levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere
veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na
te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het
Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het
Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij
Rechthebbende.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van
de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het
Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond
van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal
tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en
557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid
geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in
voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed
voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de
koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is
afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n
overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk
luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de
Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze
huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor
rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder
gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de
eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te
vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten
tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst
gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte
als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als
bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter
van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het
huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is
afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl
en/of .
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als
volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5
Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de
uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid
geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het
aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed
voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot
gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8
AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad
de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder
als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de
eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn
verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zesentwintig oktober
tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter
grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper
uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van
de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring
te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te
vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen
niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens
de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een
geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het
financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële
middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook
voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in
artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een
ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij
geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de
notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het
risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en
voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij,
notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op
inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald
aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de
koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één
bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk
gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4
dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe
door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof
hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt
de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het
hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de
command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder,
ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen
rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn
aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem
plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid
laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde
kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en
internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de
veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een
daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via
welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te
vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een
natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en
controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven
telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de
registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen,
ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl
wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens
persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens
identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie
heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en
tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op
Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals
beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt
een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met
een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en
geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de
AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via
internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve
ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een
Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De
hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het
bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de
hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook
worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de
veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat
de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer
al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is
nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via
internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van
storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de
veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of
gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele
vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en
risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de
inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat
via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de
afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan
afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van
een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke
rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een
bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de
notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele
telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens
registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere
verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch
bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch
overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door
de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod
heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij
heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits
die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd
te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of
personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de
Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het
recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft
uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2
AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval
de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap
in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij
geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een
en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens
de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap
als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die
ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de
notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de
inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal
van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht;
en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te)
vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als
zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten
bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling
van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem
vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid
10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst,
wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door
de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter
betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan
kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door
het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de
afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden
geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de
veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een
wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag
dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen
bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen
verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN
EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen welke met betrekking tot
het verkochte zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16
boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede die erfdienstbaarheden die niet zijn
ingeschreven, maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaring en/of
bestemming zijn ontstaan.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
1. het bepaalde in voormelde aankomsttitel deel 12257 nummer 38,
woordelijk luidende als volgt:
"5. Doorverkoop.
a. Indien koper het verkochte of een gedeelte van het verkochte aan derde(n)
wenst te verkopen / vervreemden is koper jegens verkoper niet verplicht vooraf
een bodemonderzoek te laten verrichten met betrekking tot het alsdan
verkochte, tenzij sprake is van een vermoeden bij (een van) partijen van
mogelijke verontreiniging met betrekking tot dat betreffende (doorverkochte)
registergoed.
Indien levering van het betreffende registergoed zal plaatsvinden en
vorenbedoeld bodemonderzoek niet is uitgevoerd, verklaren partijen nader te
zijn overeengekomen dat alle risico's en kosten van eventuele verontreiniging
in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd geheel voor rekening komen van
koper en dient koper van haar betreffende koper bij de akte van levering te
bedingen dat verkoper (de gemeente Maastricht) nimmer door die koper of
diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel aansprakelijk kan
worden gesteld voor verontreiniging in welke vorm dan ook en hoe ook
genaamd.
Bedoeld beding ten behoeve van de gemeente Maastricht dient te worden
geëffectueerd bij kwalitatieve verbintenis alsmede bij kettingbeding, op
verbeurte van een boete ter grootte van de door koper van diens koper te
ontvangen tegenprestatie te vermeerderen met een bedrag ter grootte van
eenhonderdduizend gulden (f. 100.000,--) bij niet nakoming van die
verplichting.
b. Indien koper voorafgaande aan bedoelde doorverkoop / levering van het
verkochte of een gedeelte daarvan wel mocht besluiten een verkennend
bodemonderzoek te laten uitvoeren met betrekking tot het alsdan verkochte
komen partijen bij deze overeen dat alsdan, na gebleken verontreiniging die
alsdan conform de landelijke urgentiesystematiek beoordeeld wordt als
"urgent", zulks gemeten naar de op dat moment geldende maatstaven en
landelijke inzichten dienaangaande, die risico- en kostenregeling tussen
partijen zal gelden zoals hiervoor in de laatste zin van lid 4 van dit artikel
omschreven.
Indien koper evenwel overgaat tot levering van het verkochte of een gedeelte
daarvan voordat sanering heeft plaatsgevonden, dient koper alsdan de hiervoor
onder 5.a. omschreven vrijwaring ten behoeve van de gemeente Maastricht
van die derde te bedingen, onverminderd hetgeen tussen partijen hiervoor
onder 5.b. is overeengekomen.
6. Begrip.
Onder "vervreemding" danwel "levering" in dit artikel wordt verstaan: de
overdracht in eigendom en de vestiging / verlening van een zakelijk / beperkt
(genots)recht onder bijzondere titel.
Kwalitatieve bedingen.
De koper neemt ten behoeve van de N.V. Nutsbedrijven Maastricht, gevestigd
te Maastricht, Maagdendries 12 en/of de tak van dienst van de gemeente en/of
rechtspersoon die de zorg en verantwoordelijkheid draagt voor openbare
nutsvoorzieningen op zich een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel
6:252 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van het verkochte, welke
kwalitatieve verplichting omvat:
a. het gedogen van het aanleggen, hebben, houden, onderhouden en
verwijderen van installaties en leidingen met de daarmede in verband staande
beveiligingswerken en het onderhouden en instandhouden van voormelde
werken, herstel en vernieuwing daaronder begrepen, in, aan, boven of onder
het registergoed en de daarop gestichte of nog te stichten opstal;
b. indien geen trottoirs langs het registergoed zullen worden aangelegd en
tengevolge daarvan de te plaatsen lichtmast(en) en kabelverdeelkast(en) - voor
zover redelijkerwijs niet anders mogelijk - in- casu quo op het registergoed
zullen komen te staan, het gedogen van het aanleggen, hebben, onderhouden
en verwijderen van de te plaatsen lichtmasten en kabelverdeelkasten met de
daarmede in verband staande beveiligingswerken en het onderhouden en
instandhouden van voormelde werken, herstel en vernieuwing daaronder
begrepen, in, aan, boven of onder het registergoed en de daarop gestichte of
nog te stichten opstal;
c. om het betreffende nutsbedrijf de daarvoor nodige toegang tot het
registergoed te verlenen.
Voormelde kwalitatieve verplichting zal overgaan als kwalitatieve verplichting
op degene, die het bij deze akte gekochte onder bijzondere titel zullen
verkrijgen, mede gebonden zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende(n)
een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Toezegging opstalrecht / erfdienstbaarheid.
De koper is verplicht - indien door de N.V. Nutsbedrijven Maastricht en/of de
tak van dienst van de gemeente en/of die rechtspersoon die de zorg en
verantwoordelijkheid draagt voor openbare nutsvoorzieningen op of in het
verkochte terrein ten behoeve van de op het verkochte gerealiseerde
bebouwing leiding of opstallen moeten worden aangelegd of opgericht - op
eerste verzoek van dit nutsbedrijf:
1. voor de opstallen aan dit nutsbedrijf een opstalrecht te verlenen; en
2. voor het hebben, houden en onderhouden van de leidingen cum annexis een
erfdienstbaarheid ten laste van het verkochte te vestigen;
3. deze voorzieningen mogen slechts betrekking hebben op voorzieningen, die
onderdeel uitmaken van de distributiefase en niet van de transportfase;
4. deze beperkte rechten mogen voorts niet de bestemming verhinderen die
koper aan het registergoed als voormeld heeft willen geven noch het gebruik
daarvan dusdanig beperken dat dit in redelijkheid en billijkheid van koper niet is
te vergen;
5. aan de koper wordt op diens verzoek door het betreffende nutsbedrijf een
tekening verstrekt, waarop de ligging en de aard van die voorzieningen op het
registergoed schetsmatig zijn aangegeven;
6. het betreffende nutsbedrijf is verplicht na uitvoering van werkzaamheden aan
nutsvoorzieningen, voorzover in het registergoed gelegen, de vóór die
uitvoering bestaande toestand zoveel als redelijkerwijs mogelijk is onverwijld te
herstellen.
Bij akte van vervreemding dienen aan de opvolgende eigenaar dezelfde
verplichtingen ten opzichte van de N.V. Nutsbedrijven Maastricht en/of de tak
van dienst van de gemeente en/of die rechtspersoon die de zorg en
verantwoordelijkheid draagt voor openbare nutsvoorzieningen te worden
opgelegd als de koper of zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene of
bijzondere titel bij deze overeenkomst zijn opgelegd.
Boete.
Bij niet naleving van alle hiervoor vermelde verplichtingen verbeurt de niet
nalevende partij jegens de gemeente een zonder ingebrekestelling direct
opeisbare boete ten belope van vijftig procent (50%) van de aan de gemeente
betaalde koopsom met een minimum van tienduizend gulden (f. 10.000,00)
onverminderd de bevoegdheid van de gemeente om nakoming te vorderen.
Kettingbeding.
Benevens voormelde kwalitatieve verplichtingen en benevens voormelde
toezegging en boetebepaling verbindt koper zich om jegens de gemeente
Maastricht om alle hiervoor vermelde verplichtingen eveneens bijwege van
kettingbeding bij de betreffende notariële akte op te leggen aan iedere
opvolgende eigenaar of zakelijke gerechtigde van een registergoed
deeluitmakende van het bij deze akte verkochte en alsdan voor en namens de
gemeente Maastricht te aanvaarden, zulks op verbeurte van een dadelijk eisen
vorderbare boete van vijftigduizend gulden (f. 50.000,--). "
Volledigheidshalve wordt vermeld dat N.V. Nutsbedrijven Maastricht
voornoemd, thans is genaamd: Aktivabedrijf Enexis Maastricht B.V.
2. Verkoper en koper zijn voorts het navolgende uitdrukkelijk
overeengekomen:
a. Gemeenschappelijke muren en/of andere (erf)afscheidingen tussen het
onderhavige verkochte en de eventueel belendende panden zullen gemeen
zijn in de zin van de wet, tenzij uit de wet of de situatie ter plaatse het
tegendeel blijkt.
b. Zolang verkoper eigenaar is van een woning waaraan het onderhavige
verkochte grenst met een gemeenschappelijk dak van berging, carport
en/of garage, zal het onderhoud en/of reparatie van de platte daken van
die aangrenzende bergingen, garages en/of carports geschieden door
tussenkomst van verkoper.
c. Voor zover op het onderhavige registergoed schoorstenen voor rook- en
gasafvoerkanalen aanwezig zijn ten behoeve van meerdere woningen, zijn
deze schoorstenen gemeen in de zin van de wet en dienen de eigenaren
van de daarbij betrokken woningen in gelijke delen bij te dragen in de
kosten van het onderhoud en reparatie van deze schoorstenen. De kosten
van het reinigen van de rook- en gasafvoerkanalen zijn voor rekening van
de gebruiker van het betreffende kanaal.
d. Voor zover het onderhavige registergoed met een of meerdere panden zijn
aangesloten op een gemeenschappelijke riolering, een-
gemeenschappelijke hemelwaterafvoer en/of gemeenschappelijke
goten, zijn deze gemeen in de zin van de wet en dienen de eigenaren van
de daarop aangesloten woningen in gelijke delen bij te dragen in de kosten
van het onderhoud, reparatie en eventuele vernieuwing van deze riolering,
hemelwaterafvoer en/of goten. Ingeval van verstopping van deze
gemeenschappelijke voorzieningen, zijn de kosten van het door een erkend
bedrijf uit te voeren ontstoppingswerkzaamheden voor rekening van de
eigenaren van de daarop aangesloten woningen, tenzij de veroorzaker van
de verstopping duidelijk aanwijsbaar is. In dat geval dient de veroorzaker
de kosten van ontstopping geheel te voldoen.
e. Zolang verkoper eigenaar is van een woning die grenst aan de onderhavige
verkochte woning, zal het onderhoud en/of de reparatie van de hiervoor
genoemde voorzieningen voorzover deze de aan die woning van verkoper
aangrenzende verkochte woning(en) betreft, worden gedaan door verkoper
op basis van onderhoudscriteria en prijzen die verkoper bij dit soort
woningen gebruikelijk hanteert. Verkoper zal de kosten van dit onderhoud
en/of die reparatie pro rato in rekening brengen aan de eigenaar van de
aangrenzende woning, waartoe die aangrenzende voorziening behoort.
Verkoper zal de onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden tijdig
aankondigen. Geschillen omtrent de noodzaak van deze werkzaamheden
casu quo omtrent de kosten, die met deze werkzaamheden zijn gemoeid,
kunnen door de kopende partij aan het oordeel van de Kantonrechter te
Maastricht worden onderworpen. Die uitspraak van de Kantonrechter is
bindend voor partijen.
Koper neemt op zich jegens de eigenaren van de buurpanden de
kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk
Wetboek om:
a. de afvoer van regenwater en drop te gedogen ten behoeve van alle
naast en achter elkaar gelegen opstallen langs de goten, putten en
leidingen van de aan elkaar grenzende opstallen, zoals thans gebouwd en
aanwezig;
b. voorzover nodig te gedogen de toestanden die in strijd met het
burenrecht mochten zijn ontstaan door uitvoering van het bouwplan
conform de oorspronkelijke bouwtekeningen (betreffende paden,
erfafscheidingen, erfgrenzen begroeiingen en dergelijke);
c. de woning niet te gebruiken voor bedrijf, kamerverhuur, pension en
dergelijke, noch als coffeeshop, smartshop en dergelijke.
Kwalitatieve verplichting/kettingbeding
Alle vorengemelde verplichtingen gelden als kwalitatieve verplichtingen als
bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zullen
dientengevolge overgaan op al degenen die (een gedeelte van) het
registergoed zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zullen zijn
degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van (een gedeelte
van) het registergoed zullen verkrijgen.
Koper is voorts verplicht vorengemelde verplichtingen/bedingen na te komen,
alsmede bij verkoop of vervreemding van het verkochte en bij elke verlening
van een zakelijk genotsrecht op het verkochte, het in vorengemelde bepalingen
bepaalde bij wijze van kettingbeding aan de opvolgende eigenaar of zakelijk
gerechtigde op te leggen en te bedingen ten behoeve van verkoper. Bij niet
nakoming van deze verplichtingen, alsmede van de verplichting om het aan
eenopvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen, verbeurt de
koper of de opvolgende eigenaar, danwel de zakelijk gerechtigde die deze
verplichtingen overtreedt, ten behoeve van de verkoper een boete ten bedrage
van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
Stroken grond gemeente Maastricht
Koper verklaart voorts bekend te zijn met het feit dat in de wijk, waar de
onderwerpelijke woning deel van uitmaakt, diverse bewoners groenstroken en
parkeerstroken - welke in eigendom toebehoren aan de gemeente Maastricht -
zonder recht of titel in gebruik hebben. Deze bewoners kunnen aan dit gebruik
geen rechten ontlenen jegens verkoper. De eigendom of enig gebruiksrecht ten
aanzien van deze stroken is in de onderwerpelijke overdracht dan ook
uitdrukkelijk niet begrepen.
Voorzover in de onderwerpelijke overdracht een strook/stroken grond is/zijn
begrepen welke op grond van de huidige feitelijke situatie - al dan niet
gedeeltelijk - in gebruik is/zijn als (openbare) parkeerplaats of voetpad, dient
koper dit gebruik door derden te gedogen.
Voetpaden
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om nu en in de toekomst,
wijzigingen in de situatie van bestaande voetpaden te brengen voor zover
eventuele bebouwing en dergelijke daartoe aanleiding geven.
3. Mandeligheid/Erfdienstbaarheid
In de akte van levering, verleden op drieëntwintig maart twee duizend een voor
mr. R.A. Thissen, notaris te Maastricht, ingeschreven op zesentwintig maart
twee duizend een in de openbaar register van het kadaster te Roermond in
register 4, deel 12597 nummer 28 is met betrekking tot de paden casu quo
brandgangen tussen en achter het complex woningen, waartoe het
onderhavige verkochte behoort, een mandeligheid gevestigd, woordelijk
luidend als volgt:
"MANDELIGE EIGENDOM
Artikel 7
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze dat verkoper en
koper, na inschrijving van onderhavige akte in de daartoe bestemde registers
van het kadaster en de openbare registers te Roermond, tezamen voormeld
buurpad, als hiervoor onder het verkochte omschreven, in onverdeelde
eigendom hebben en zij verklaarden bij deze voor en namens verkoper en
koper, hierna ook te noemen: de deelgenoten te willen overgaan tot
bestemming van gemeld buurpad als mandelige eigendom.
GEMEENSCHAP
1. De deelgenoten zijn tezamen, koper voor het onverdeeld een vijftiende
aandeel en verkoper voor het onverdeeld veertien/vijftiende aandeel
eigenaar van het buurpad, kadastraal bekend Gemeente Maastricht, sectie
P nummer 5485 ter grootte zoals na uitmeting door Dienst voor het
kadaster en de Openbare Registers te Roermond zal blijken, welk
perceelsgedeelte ter plaatse duidelijk is afgebakend middels de huidige
bestaande erfafscheiding.
BESTEMMING TOT GEMEENSCHAPPELIJK NUT
2. De deelgenoten bestemmen voormelde zaak bij deze tot
gemeenschappelijk nut van de woningen gelegen aan de Smissenhaag 58,
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 en 86.
BEPALINGEN EN BEDINGEN
3. Voor deze mandeligheid gelden de navolgende bepalingen en bedingen:
a. Iedere mede-eigenaar heeft het recht van mede- gebruik van het
buurpad.
b. Het buurpad is bestemd om te gaan naar dan wel te komen van de
openbare weg naar de achterzijde van iedere woningen gelegen aan
het buurpad.
c. Het onderhoud van het mandelige buurpad komt ten laste van de
eigenaren van de hiervoor genoemde woningen, ieder voor een gelijk
deel.
d. De mede-eigenaren mogen het buurpad gebruiken als pad om te voet,
met een fiets, kruiwagen of ander klein voertuig te komen en te gaan
van en naar hun woning en de openbare weg. Gemotoriseerde
voertuigen mogen slechts met afgezette motor aan de hand worden
meegevoerd en een hond uitsluitend aan de lijn.
e. Het bepaalde in de artikelen 5:60 tot en met 5:69 van het Burgerlijk
Wetboek is zoveel mogelijk op deze mandeligheid van toepassing.
f. Voorzover dit buurpad langs de privé-eigendommen gelegen is, loopt
de eigendomsgrens aan de voet van de muur of afscheiding, die geheel
eigendom is van de eigenaar van de betreffende kavel.
erfdienstbaarheid ten behoeve van mandelige eigendom
artikel 7A
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden bij deze te vestigen ten
behoeve van voormeld mandelig buurpad als heersend erf en ten laste van het
bij verkoper in eigendom resterende gedeelte van het perceel gemeente
Maastricht sectie P nummer 5485, zoals met streeparcering is aangegeven op
een aan deze akte te hechten situatietekening, als dienend erf, de
erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor de eigenaren/gebruikers van het
mandelige buurpad, om te gaan naar dan wel te komen van de openbare weg
naar het buurpad te voet, met een fiets, kruiwagen of ander klein voertuig.
Gemotoriseerde voertuigen mogen slechts met afgezette motor aan de hand
worden meegevoerd en een hond uitsluitend aan de lijn."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en
ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen,
worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering
worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende
bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden
aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster
verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve
niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor
alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien
hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te
verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2
van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten
aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in
voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen
drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde
openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed /
bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Maastricht de dato tien september tweeduizend
achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan De Heeg – Eyldergaard -
Vroendaal van de gemeente Maastricht, waarvan een kopie aan deze akte is
gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato drie juli tweeduizend achttien, waarvan
een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is,
where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische,
milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich
bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed –
behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen
garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake
juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege
blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die
lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn
ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk
Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die
erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in
vorengenoemde openbare registers.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.