Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Henri Polakstraat 186 Dordrecht

31

okt

2018

Henri Polakstraat 186
3317 KS Dordrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 31 oktober 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, complexaanduiding 1776-A, appartementsindex 98, omvattende:
a. het eenduizend negenhonderd drie en negentig/tweehonderd vier en negentigduizend tweehonderd twee en dertigste (1993/294.232ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit flatgebouwen met toebehoren, plaatselijk bekend Van Karnebeekstraat 1 tot en met 79 (oneven), Van Karnebeekstraat 81 tot en met 159 (oneven), Henri Polakstraat 42 tot en met 120 (even), Henri Polakstraat 122 tot en met 200 (even), te Dordrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, nummers 1045 en 1046, groot een hectare (1ha) acht are (8a) en twee en zestig centiaren (62ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van woning met balkon op de tweede verdieping, alsmede een berging in het onderhuis, plaatselijk bekend te 3317 KS Dordrecht, Henri Polakstraat 186.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, complexaanduiding 1776-A, appartementsindex 98
Bezichtiging 24 oktober 2018 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 31 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 27 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van 26 oktober 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: € 3.239,72 + € 147,26 = € 3.386,98 (tot en met november 2018).
Bijdrage VvE per maand €147,26. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 16 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 november 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bagviewer.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
voorlopig Energielabel.pdf pdf-document
opgave fundering.pdf pdf-document
opgave VvE.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Splitsingsreglement 1973.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Dordrecht-M-1776-98.pdf pdf-document
verklaring wijziging huishoudelijk reglement.pdf pdf-document
opgave achterstanden VvE.pdf pdf-document
kostenoverzicht Henri Polakstraat 186 te Dordrecht.pdf pdf-document
opgave informatie bodem.pdf pdf-document
opgave WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.