Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Park Forum 152-154 Eindhoven

18

okt

Park Forum 152-154
5657 HA Eindhoven

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 18 oktober 2018
morgen vanaf 15:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Zelfstandige veiling


Nog 1 dag, 16 uur en 6 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

de bedrijfswoning met bedrijfshal, erf, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Park Forum 152 en 154 te 5657 HA Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, nummer 2701, groot tien are en vijf centiare (het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor nadere informatie omtrent het registergoed en bezichtigingen kunt u contact opnemen met makelaarskantoor Van Engelen De Wilde, de heer M. Prinssen, 040-2223777

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Strijp, G, nummer 2701, groot tien are en vijf centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 18 oktober 2018 vanaf 15:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 15 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling wordt/worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op achttien oktober tweeduizend achttien vanaf vijftien uur (15.00 uur) via de Website.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt deels aan de koper (voor zover betreft het aan het bedrijfsgedeelte in waarde toe te kennen percentage, zoals hieronder in artikel 10 vermeld) in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten, ten aanzien van het bedrijfsgedeelte (volgens mededeling van de taxateur ongeveer uitmakende zevenendertig procent (37%) van de waarde van het gehele registergoed):
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
Alsmede ten aanzien van het woongedeelte (volgens mededeling van de taxateur ongeveer uitmakende drieënzestig procent (63%) van de waarde van het gehele registergoed):
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woonhuis met ondergrond en aanhorigheden van twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake de verkrijging van de tot het Registergoed behorende bedrijfsgebouwen is zes procent (6) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsgebouwen meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Verkoopster te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800630/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Eindhoven is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Eindhoven de dato vierentwintig en vijfentwintig juli tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Park Forum Zuid 2018 van de gemeente Eindhoven, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"VOORWAARDEN
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voorts dat deze overeenkomst is aangegaan:
A. onder de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002, opgenomen in het gemeenteblad nummer 62 van tweeduizendtwee en welke voorwaarden partijen volledig kennen en waaraan zij zich zonder voorbehoud onderwerpen en van welke voorwaarden een copie aan deze akte is vastgehecht;
B. onder de volgende bijzondere voorwaarden:
1. a. het percentage als bedoeld in lid b van artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002 is vastgesteld op vier vijfenzeventig/honderdste procent (4,75 %) per jaar;
b. over de renten bedoeld in de leden b en c van artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002 is koper omzetbelasting verschuldigd volgens het geldend tarief.
2. a. Op het bouwterrein moet en mag alleen een bedrijfswoning met bedrijfsruimte worden gebouwd ten behoeve van de huisvesting van de comparant sub 2 en zijn onderneming Wimax Tuinhoutbouw & Montagebedrijf voornoemd, waarvoor een bouwvergunning is verleend op eenentwintig december tweeduizend negen, te weten: zaaknummer 09/2231.
b. Ter vervulling van artikel 9 lid a van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002 verplicht koper zich het terrein en de te stichten bebouwing niet anders te gebruiken dan overeenkomstig het in het verkoopbesluit omschreven gebruiksvoorschrift.
c. De verplichting in lid a van artikel 9 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002 alsmede de verplichting, bedoeld in lid b en c van artikel 9 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002, worden aangemerkt als verplichtingen bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Koper is verplicht zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, voor personeel en bezoekers en eigen bedrijfsvoering.
4. het verkochte mag gedurende een periode van twee jaar, gerekend vanaf de datum van gereedkomen van de bebouwing, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van het College van Burgemeester en Wethouders, niet anders worden gebruikt dan voor eigen bewoning door koper en voor de bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming, genaamd Wimax Tuinhoutbouw & Montagebedrijf, voornoemd. Eveneens is het koper verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van het College van Burgemeester en Wethouders, de op het verkochte te stichten bebouwing of een door de gemeente te bepalen gedeelte daarvan, op enigerlei andere wijze in gebruik te geven of te vervreemden met uitzondering van het hierna in lid 5 bepaalde;
Onder vervreemding wordt ten deze mede begrepen het vestigen van beperkte zakelijke rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel B.2.a en B.4 is koper gerechtigd een gedeelte van de te stichten bouwwerken, ter maximale grootte van vijfentwintig procent (25 %) van iedere functie, te verhuren aan een ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen huurder, welke handelt overeenkomstig de eisen welke door de gemeente zijn gesteld aan koper.
6. De op het verkochte op te richten woning mag niet anders worden gebruikt dan als bedrijfswoning. Bewoning anders dan door een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de voorschreven bestemming van het verkochte en de daarop te stichten bedrijfsgebouwen noodzakelijk is (eventueel samen met de tot zijn huishouding behorende personen), is derhalve niet toegestaan.
7. Het is koper niet toegestaan gedeelten van het perceel te verkopen. De woning met bedrijfspand wordt gezien als een economische eenheid en mogen niet separaat worden verkocht.
8. Koper is over deze transactie de wettelijke omzetbelasting verschuldigd.
Indien koper handelt in strijd met het bepaalde in de leden B.4, B.5, B.6 en B.7 dan is hij een direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbare boete verschuldigd aan de verkoper gelijk aan de koopsom van de grond ad tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) zonder vooraf in gebreke te zijn gesteld."
Enzovoorts.
"Parkeren
Artikel 7
1. De koper is verplicht op het verkochte een door de gemeente te bepalen aantal parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden.
2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde parkeerplaatsen mogen niet worden opgeheven of voor het parkeren van auto's onbruikbaar zijn.
3. De inrit (en/of uitrit) van het verkochte mag uitsluitend worden gesitueerd op een door de gemeente op te geven plaats waarbij de gemeente de (maximale) maat bepaalt. De kosten van de inrit komen voor rekening van de koper met dien verstande dat de gemeente een gedeelte van deze kosten voor haar eigen rekening kan nemen.
4. De parkeerplaatsen en de verdere inrichting van het verkochte dienen voltooid te zijn zesentwintig (26) maanden na de datum van de bouwvergunning.
5. De bebouwing en inrichting van het verkochte mogen niet leiden tot schade aan of groeibeperkingen van bomen staande op grond welke eigendom is van de gemeente en door de gemeente aan te geven bomen op het verkochte. Voorts dienen de bebouwing en inrichting te voldoen aan de door de gemeente opgegeven uitgangspunten.
Bijzondere voorwaarden Parkmanagement
Artikel 8
1. Koper verklaart lid te worden van de vereniging: Ondernemersvereniging Park Forum (Zuid) en bekend te zijn met de statuten van deze vereniging en zich te richten naar de statuten;
2. Koper verklaart een contract te sluiten met de beveiligingsdienst die door de Stichting Parkmanagement Park Forum wordt gecontracteerd. De koper verklaart de daarmee gepaard gaande kosten bij vooruitbetaling tot eenendertig december tweeduizend tien bij dezen te voldoen. De kosten bedragen dertig eurocent (€ 0,30) per centiare per jaar.
3. De koper dient eenmalig een opstartbedrag van vijfenzeventig eurocent (€ 0,75) per centiare te betalen voor parkmanagement aan de Stichting Parkmanagement Park Forum.
4. Voor beheer en onderhoud van de beukenhaag op het verkochte dient de koper jaarlijks een bedrag van drie euro en vijfentwintig eurocent (€ 3,25) per meter te betalen aan Stichting Parkmanagement Park Forum.
5. Voor het technisch onderhoud van de openbare wegen (frequenter herstraten en herasfalteren) wordt eenmalig een bedrag van een euro en vijfentwintig eurocent (€ 1,25) per centiare aan koper in rekening gebracht.
6. De kosten voor de parkmanager worden toegerekend op basis van een vergoeding per centiare per jaar. De kosten ad twintig eurocent (€ 0,20) per centiare per jaar dienen te worden betaald aan de Stichting Parkmanagement Park Forum.
7. De koper dient jaarlijks een bedrag van tien eurocent (€ 0,10) per centiare te betalen aan de Stichting Parkmanagement Park Forum voor de post onvoorzien.
8. De bewegwijzering bestaat uit terreinbebording en bedrijfsbebording. De initiële kosten voor terreinbebording komen voor rekening van de gemeente en bestaat uit een eenduidige en duidelijke bewegwijzering (1000-tal systeem) gecombineerd met een straatnaam op de kruispunten.
Bedrijfsbebording bestaat uit een bord van tachtig bij vijftig centimeter (80x50 cm) per bedrijf met daarop het eigen authentieke bedrijfsnummer, adres en logo van het bedrijf. Dit bord dient te worden aangebracht op een betonblok van een meter twintig centimeter (1,20 meter) hoog en veertig centimeter (40 cm) breed. Het betonblok wordt afgewerkt met de koperslaksplittegel en staat aangelijnd met de haag naast de inrit. Kosten toerekening vindt plaats voor onderhoud en actualisering op basis van een vast bedrag per kavel.
9. De kosten voor de eerste (verplichte) milieuscan komen voor rekening van de gemeente Eindhoven. De milieuscan bestaat uit twee onderdelen: een scan van het bedrijfspand (GPR) en een scan voor de procesgang binnen het bedrijf.
Bijzondere voorwaarden beeldkwaliteitsplan
Artikel 9
1. Het is koper niet toegestaan op de achtergrens te bouwen. Koper dient minimaal een (1) meter uit de achtergrens te blijven met de bebouwing;
2. Koper dient op het verkochte een bedrijfspand met een woning te realiseren;
3. Het is koper niet toegestaan meer dan een (1) kleurtoon en een (1) materiaal te gebruiken voor de te realiseren bedrijfsvolumes.
4. Het is koper niet toegestaan om een strook grond ter breedte van minimaal zes (6) meter, gelegen aan de westzijde van het verkochte, te bebouwen. Deze strook dient te worden gebruikt voor het parkeren en expediëren. Parkeren voor de rooilijn is niet toegestaan
5. Het is koper niet toegestaan om voor de erfafscheiding aan de achterkant van het trottoir en doorlopend tot aan de rooilijn aan de zijkanten van het verkochte, iets anders te gebruiken dan een beukenhaag van maximaal een meter twintig centimeter (1,20 m) hoog.
6. Het is koper niet toegestaan andere verharding te gebruiken voor het terrein gelegen tussen de achterkant van het trottoir en de rooilijn, dan een betontegel met de afmetingen van tweehonderd x tweehonderd x tachtig millimeter met een uitgewassen deklaag van Stella koperslaksplit met een facet/randafwerking van twee tot vier millimeter. De bestrating dient door te lopen in hetzelfde patroon als de trottoirs.
7. Indien koper een hekwerk wil plaatsen op het verkochte is het niet toegestaan een andere kleur dan zwart (RAL 9005) met gepoedercoate draadmatten (met een maaswijdte van vijftig x tweehonderd millimeter) te gebruiken. Het hekwerk mag maximaal twee (2) meter hoog zijn en dient op de rooilijn geplaatst te worden.
8. Het is koper niet toegestaan buiten spullen op te slaan of uitstekende luifels aan het te bouwen pand aan te brengen."
Enzovoorts.
"KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
In verband met het bepaalde in artikel 7, artikel 9 en artikel 10 is het koper niet toegestaan om de parkeerplaatsen niet aan te leggen of op te heffen, zal koper niet afwijken van hetgeen in artikel 9 en artikel 10 is bepaald.
De hiervoor omschreven verplichtingen tot dulden en niet-doen, zullen als een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek overgaan zowel op degenen die het goed onder algemene titel, als degenen die het onder bijzondere titel verkrijgen, terwijl mede-gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed krijgen.
Eveneens wordt door de gemeente aan koper als kwalitatieve verbintenis in de zin van voormeld artikel opgelegd, de verplichting als opgenomen in artikel 9 onder de letters b. en c. in de voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden 2002, welke verplichtingen woordelijk luiden als volgt:
"b. anders dan in geval van verkoop voor winkelbebouwing mag op het verkochte geen detailhandel worden uitgeoefend;
c. het is verboden op het verkochte een motorbrandstofleveringsinstallatie op te richten;"
Deze verplichting wordt zodanig aangegaan dat deze eveneens zal overgaan op al degenen die het verkochte zullen verkrijgen hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel en dat mede gebonden zullen zijn degenen die een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen.
De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde deze kwalitatieve verplichtingen aan te nemen.
KETTINGBEDING
Wanneer de koper of zijn rechtsopvolgers het verkochte of een deel daarvan in eigendom overdragen of een zakelijk genotsrecht op het verkochte of een deel daarvan vestigen, met uitzondering van het recht van hypotheek, zijn zij verplicht in de betreffende akte ten behoeve van de gemeente Eindhoven te bedingen dat de nieuwe verkrijger in eigendom of genot als eigen verbintenissen rechtstreeks tegenover de gemeente Eindhoven op zich neemt, alle verplichtingen welke voor de koper uit de hiervoor opgenomen bedingen en bepalingen genoemd onder het kopje "VOORWAARDEN" onder B. en het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van deze overeenkomst, en het hierna omschreven boetebeding, voortvloeien, en die bedingen ten behoeve van de gemeente Eindhoven, aan te nemen.
Indien de koper(s) of zijn/haar/hun rechtsopvolgers in de eigendom of het genot, een van de hiervoor vermelde bepalingen overtreden zullen zij door de enkele overtreding en zonder nadere sommatie, ingebreke zijn en verbeuren zij ten behoeve van de gemeente, voor elke overtreding een op de enkele overtreding gestelde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van de koopsom van het bij deze akte verkochte, onverminderd de bevoegdheid van de gemeente om in rechte verdergaande schadevergoeding en/of nakoming te vorderen en onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2002.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
Zo ten gebruike als ten laste van het verkochte, als voormeld deel uitmakende van het perceel gemeente Strijp sectie G nummer 1739, en zo ten gebruike als ten laste van de aan de verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld perceel sectie H nummer 1739, zijn casu quo worden over en weer, voor zoveel nodig zal zijn voor de bouw van de bedrijfswoningen en –ruimtes op deze perceelsgedeelten gevestigd en aangenomen alle zodanige erfdienstbaarheden als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie voortvloeiende uit de (te realiseren) bebouwing, waaronder eveneens te verstaan de inrichting van de heersende en dienende erven, die strijdigheid met het burenrecht opleveren, te handhaven."
16.7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoopster heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.