Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Lorentzplein 2-12 (diverse nummers) Schiedam

25

okt

2018

Lorentzplein 2-12 (diverse nummers)
3112 KS Schiedam

Woonhuis + Bedrijfsruimte + Overig + Beleggingsobject

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag donderdag 25 oktober 2018
vanaf 10:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Object

het gebouw, bestaande uit één (1) bedrijfsruimte en zestien (16) woningen, met ondergrond, erf en verder toebehoren, volgens de verkrijgingstitel plaatselijk bekend Lorentzplein 2AB, 6, 8AB, 10AB en 12AB te Schiedam, doch volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en feitelijk plaatselijk bekend Lorentzplein 2A, 2B-1, 2B-2, 2B-3, 2B-4, 6B-1, 6B-2, 6B-3, 8A-1, 8A-2, 8B, 10A, 10B-1, 10B-2, 12A-1, 12A-2 en 12B te 3112 KS Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 5889, groot vijf aren en twintig centiaren (00.05.20 ha), alsmede het recht van overbouw over een gedeelte van het trottoir, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 3478, welk laatst genoemde perceel eigendom is van de gemeente Schiedam.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte + Overig + Beleggingsobject
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 5889, groot vijf aren en twintig centiaren (00.05.20 ha)
Bezichtiging 16 oktober 2018 13:00 – 15:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 25 oktober 2018 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie 1%, voor rekening van KOPER
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 30 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V.

Weena 592
Central Plaza, Tower A
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 10 - 2240 900
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.

Bijzondere voorwaarden

Ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 5889, is een erfdienstbaarheid gevestigd, inhoudende het recht van overbouw over een gedeelte van het trottoir, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 3478, welk laatst genoemde perceel eigendom is van de gemeente Schiedam.
Terzake van deze erfdienstbaarheid wordt - in afwijking van de akte waarbij dit recht werd gevestigd - thans geen vergoeding (meer) aan de gemeente Schiedam betaald.

Het Registergoed is (gedeeltelijk) verhuurd, conform de op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerde huurovereenkomsten en verdere gegevens.
Het Registergoed wordt (gedeeltelijk) in verhuurde staat verkocht. Het Registergoed wordt geleverd in de staat waarin het Registergoed zich ten tijde van de levering bevindt. Verkoper staat er (in verband met eventuele latere opzeggingen) niet voor in dat de huursituatie ten tijde van de levering hetzelfde is als de huursituatie ten tijde van publicatie, veiling en gunning. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomsten gestand te doen.
De beschikbare huurgegevens zijn op de websites < www.bog-auctions.com > en
< www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.
Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van huren, eventuele servicekosten en waarborgsommen.

Verdere informatie met betrekking tot het te veilen registergoed is te raadplegen op de websites
< www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl >.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om op zestien oktober tweeduizend achttien (16-10-2018) van dertien uur (13.00 uur) tot vijftien uur (15.00 uur) het Registergoed te bezichtigen.

Voor zover verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt:
- voor wat betreft de bedrijfsruimte (zijnde 11,35%): 6%; en
- voor wat betreft de woningen (zijnde 88,65%): 2%.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, bezichtigingkosten, 1% inzetpremie (over het hoogste bod bij de inzet), overdrachtsbelasting, publicatiekosten, royementskosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten), niet zijnde de gebruikerslasten, over de lopende termijnen.

Koper is vanaf datum van gunning tot aan de datum van het passeren van de akte van levering rente van drie procent (3%) verschuldigd over de Koopsom.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.

Alle bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen lopen het risico te worden afgewezen.

De Koper dient binnen drie (3) dagen na de gunning een waarborgsom te storten casu quo een bankgarantie te stellen ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 november 2018.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2286 nr 111 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2312 nr 126 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
AVVIVV 2013.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021482 Lorentzplein 2A - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021483 Lorentzplein 2B1 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021484 Lorentzplein 2B3 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021485 Lorentzplein 2B4 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021486 Lorentzplein 2B2 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021487 Lorentzplein 6B3 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021488 Lorentzplein 6B2 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021489 Lorentzplein 6B1 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021490 Lorentzplein 8A2 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021491 Lorentzplein 8A1 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021492 Lorentzplein 8B - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021493 Lorentzplein 10A - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021494 Lorentzplein 10B1 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021495 Lorentzplein 10B2 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021496 Lorentzplein 12A1 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021497 Lorentzplein 12A2 - Schiedam.pdf pdf-document
bag-viewer-0606010000021498 Lorentzplein 12B - Schiedam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Lorentzplein te Schiedam d.d. 19 juni 2018.pdf pdf-document
Huuroverzicht Lorentzplein 2-12 te Schiedam.pdf pdf-document
Inzage DCMR Lorentzplein te Schiedam d.d. 19 juni 2018.pdf pdf-document
Kadastrale kaart Lorentzplein te Schiedam.pdf pdf-document
Overzicht door huurders gestorte waarborgsommen Lorentzplein 2-12 te Schiedam.pdf pdf-document
Van gemeente Schiedam ontvangen bodeminformatie.pdf pdf-document
Van gemeente Schiedam ontvangen informatie.pdf pdf-document
Akte van levering Lorentzplein te Schiedam_def.pdf pdf-document
KOOPOVEREENKOMST Lorentzplein te Schiedam_def.pdf pdf-document
Veilingadvertentie Lorentzplein te Schiedam_def.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Lorentzplein 2-12 (diverse nummers) te Schiedam.pdf pdf-document
Van gemeente Schiedam ontvangen mbt gereedmelding dossier handhaving.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 12b.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 12a2.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 12a1.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 10b2.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 10b1.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 10a.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 8b.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 8a2.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 8a1.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 6b3.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 6b2.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 6b1.pdf pdf-document
20180701 Huurverhoging juli 2018 Lorentzplein 2a.pdf pdf-document
20170817 Huurovk Lorentzplein 12b-.pdf pdf-document
20170714 Huurovk Lorentzplein 6b1-.pdf pdf-document
20170401 Huurovk Lorentzplein 12a1-.pdf pdf-document
20170217 Huurovk Lorentzplein 10a-.pdf pdf-document
20160815 Huurovk Lorentzplein 6b3-.pdf pdf-document
20160815 Borg Lorentzplein 6b3.pdf pdf-document
20160311 Huurovk Lorentzplein 8a2.PDF pdf-document
20160310 Huurovk Lorentzplein 12a2.pdf pdf-document
20160104 Huurovk Lorentzplein 10b2-.pdf pdf-document
20140804 Huurovk Lorentzplein 10b1.pdf pdf-document
20140710 Huurovk Lorentzplein 6b2-.pdf pdf-document
20010117 Huurovk Lorentzplein 8a1-.pdf pdf-document
19880913 Huurovk Lorentzplein 2a.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Lorentzplein te Schiedam_v4.pdf pdf-document
20180817 Huurovereenkomst Lorentzplein 2B4 geanonimiseerd.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.