Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Atalantahof 11 Schiedam

3

okt

Atalantahof 11
3124 BA Schiedam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 3 oktober 2018
10 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Nog 10 dagen, 17 uur en 0 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het erfpachtsrecht, eindigende op eenendertig oktober tweeduizend eenennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van een jaarlijkse erfpachtscanon is afgekocht tot een november tweeduizend tweeënveertig, van een perceel grond – eigendom van de gemeente Schiedam - kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q, nummer 5270, groot een are en zevenentachtig centiare, met de rechten van erfpachter op de zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit de geschakelde twee-onder-een-kapwoning met inpandige garage, en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Atalantahof 11, 3124 BA Schiedam,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q, nummer 5270
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 3 oktober 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijz vw
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 31 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Schaap & Partners Advocaten en Notarissen

Telefoonnummer 010-2770403
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.R. Metheuver

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

JM/2018.000765
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN@
Betreft: Atalantahof 11, 3124 BA te Schiedam@

Heden, negenentwintig augustus tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, Mr Cornelis Sijger Kooi, notaris te Rotterdam:
ENZOVOORTS
./. Van het bestaan van vermelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, die aan deze akte worden gehecht (bijlagen).
De verschijnende persoon, handelend als vermeld, verklaart
OVERWEGENDE
Verkoopster wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op drie oktober tweeduizend achttien vanaf dertien uur dertig (13:30 uur) in het openbaar, waarbij opbod en afmijning in één zitting zullen geschieden, ten overstaan van mij, notaris of mijn waarnemer, het volgende registergoed, met inbegrip van de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zullen worden geveild ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
A. Registergoed
Het te veilen registergoed is:
-- het erfpachtrecht, eindigende op éénendertig oktober tweeduizend éénennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon is afgekocht tot één november tweeduizend tweeënveertig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Schiedam, kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie Q, nummer 5270, groot één are zevenentachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit een woonhuis met inpandige garage/berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Atalantahof 11, 3124 BA Schiedam (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
ENZOVOORTS
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor Mr J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Dienst voor het kadaster en de landelijke openbare registers op diezelfde dag in Register hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op drie oktober tweeduizend achttien om dertien uur dertig (13:30 uur) in het Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54 te (3011 RT) Rotterdam.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na de veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor vermelde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming / overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoopster heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat naar de mening van Verkoopster in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces-verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
2. Indien het Registergoed ten tijde van de Levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 van de AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 van de AVVE dient de koper uiterlijk vier oktober tweeduizend achttien om veertien uur (14:00 uur) bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b van de AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 van de AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 van de AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 van de AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5, woordelijk luidend:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het proces-verbaal van Inzet en/of Afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken Akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
1. De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
2. In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,=) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE.
3. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
4. Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 van de AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
5. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
6. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
7. Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
10. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van de AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de AVVE.
13. De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
15. Indien een Deelnemer niet via internet maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
16. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
(a) het Model van erfpachtsvoorwaarden 1992 voor uitgifte in erfpacht van grond voor woningbouw en andere niet-commerciële en niet-industriële doeleinden "behorende bij de "Verordening 1992 regelende de vestiging, beheer, wijziging en beëindiging door de gemeente Schiedam van zakelijke rechten c.a. en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende aangelegenheden", vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad de dato elf mei negentienhonderd tweeënnegentig en vastgelegd in een notariële akte op tweeëntwintig mei negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor genoemde notaris Kloosterman, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op diezelfde dag in Register hypotheken 4, deel 12124 nummer 8; en
(b) de bijzondere voorwaarden voorkomende in een akte houdende uitgifte in erfpacht op twee november negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor Mr B. van der Meide, destijds notaris te Schiedam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op drie november negentienhonderd tweeënnegentig in Register hypotheken 4, deel 12431 nummer 10,
welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden -voor zover toepasselijk- worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
De erfpachtcanon is afgekocht tot één november tweeduizend tweeënveertig, zodat thans geen canon verschuldigd is.
./. Blijkens een bericht van de gemeente Schiedam van zestien juli tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage), vervalt bij een executieveiling de verplichting (als hierna vermeld) tot toestemming van de gemeente Schiedam voor overdracht van het betreffende erfpachtrecht.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
A. de hiervoor vermelde akte tot levering (deel 54086 nummer 144), waarin woordelijk is vermeld:
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
A. Ten aanzien van de vigerende erfpachtvoorwaarden is van toepassing "het Model van erfpachtvoorwaarden 1992 voor uitgifte in erfpacht van grond voor woningbouw en andere niet-commerciële en niet- industriële doeleinden "behorende bij de "Verordening 1992 regelende de vestiging, beheer, wijziging en beëindiging door de gemeente Schiedam van zakelijke rechten cum annexis en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende aangelegenheden", vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad de dato elf mei negentienhonderdtweeënnegentig, ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam in Hypotheken 4 op tweeëntwintig mei negentienhonderdtweeënnegentig in deel 12124 nummer 8;
B. Ten aanzien van bijzondere bepalingen en bedingen wordt verwezen naar de akte houdende uitgifte in erfpacht verleden op twee november negentienhonderd twee en negentig (02-11-1992) verleden voor mr. B. van der Meide, notaris te Schiedam, bij afschrift ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op drie november negentienhonderd twee en negentig (03-11-1992) in Hypotheken 4, deel 12431, nummer 10, van welke voorwaarden en bepalingen een fotokopie aan deze akte zal worden vastgehecht en waarvan de inhoud geacht wordt woordelijk in deze akte te zijn opgenomen;
C. Ten aanzien van kwalitatieve bedingen, bijzondere erfpachtvoorwaarden en erfdienstbaarheden wordt ten deze eveneens verwezen naar voormelde akte houdende uitgifte in erfpacht een en ander woordelijk luidende als volgt:
afkoop canon
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de gemeente en de erfpachter zijn overeengekomen om de jaarlijks verschuldigde canon voor een periode van vijftig (50) jaar af te kopen.
Mitsdien is het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 4 van voornoemd Model van erfpachtvoorwaarden van toepassing.
erfdienstbaarheden
Ter uitvoering van het bepaalde in de in deze akte geconstateerde tussen de gemeente en de erfpachter gesloten overeenkomst worden bij dezen de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd.
kabels en leidingen
Onder de bebouwing worden door de naamloze vennootschap genaamd: Het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam N.V. kabels en leidingen aangebracht, welke in eigendom blijven bij Het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam N.V.
Ten behoeve van de aan het erfpachtterrein grenzende percelen bestemd tot openbare weg(en) in volle eigendom toebehorende aan de gemeente Schiedam en ten laste van het bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceel wordt bedongen dat de erfpachter dient te dulden, dat kabels, leidingen, versterkerkasten, laagspanningskasten en lichtmasten en dergelijke worden aangelegd, gehouden, onderhouden en vervangen in, op of boven de in erfpacht verkregen percelen.
Voor het plegen van onderhoud aan kabels, leidingen en dergelijke geldt, dat de erfpachter van het lijdende erf toestemming dient te verlenen aan de hiervoor aangezochte personen.
De erfpachter is verplicht de toegang naar de ruimte onder het gebouwde vrij te houden.
bijzondere erfpachtvoorwaarden
1. Het is de erfpachter niet toegestaan op het perceel grenzend aan een watergang of waterpartij, bouwwerken op te richten binnen een strook grond van drie (3) meter langs deze watergang of waterpartij, teneinde de eigenaar van het onderhavige perceel niet te belemmeren in het onderhoud van dit water. Op verzoek van de erfpachter kan de gemeente eventueel toestemming verlenen binnen deze strook grond van drie (3) meter bouwwerken op te richten.
2. Op eigen (erfpacht)terrein dien(t)(en) parkeerplaats(en) gerealiseerd en in stand gehouden te worden, de erfpachter verbindt zich voor zichzelf en zijn rechtsopvolgers deze parkeerplaats te onderhouden en te handhaven.
Voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, al dan niet door overmacht, voldoen aan voormelde bijzondere erfpachtvoorwaarden 1 en 2 wordt ten deze verwezen naar het in het vigerende Model van Voorwaarden opgenomen artikel 7, leden 2 tot en met 6.
3. De erfpachter verplicht zich jegens de gemeente Schiedam om bij de verkavelde doorlevering van het erfpachtrecht aan elk der uiteindelijke erfpachters, in de akte van levering de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen:
uitpad
Ten behoeve en ten laste van elk van de tot het onderhavige bouwcomplex behorende bouwpercelen zal bestaan de erfdienstbaarheid van uitpad zulks om te komen van en te gaan naar de openbare straat over het gemeenschappelijke uitpaden gelegen tussen en behorende tot de, op de eveneens aan deze akte gehechte en door de comparanten voor accoord getekende situatie-tekening, met de bouwnmmers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40 alsmede 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32, aangegeven percelen, zulks met een kinderwagen, kruiwagen en dergelijke en met aan de hand gevoerde rijwielen en/of bromfietsen en dergelijke, met uitsluiting van motorvoertuigen in de zin van de Verkeerswetgeving, alles op de minst bezwarende wijze.
Parkeren op of op andere wijze versperren van deze gemeenschappelijke uitpaden is niet toegestaan.
De kosten van aanleg van vorenbedoelde uitpaden, voor wat betreft de uitpaden welke zijn gelegen binnen de onderhavige percelen grond, zijn voor rekening van Bemog Projektgoedontwikkeling B.V.
De kosten van onderhoud van het uitpad gelegen tussen de bouwnummers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40 komen voor rekening van de uiteindelijke erfpachters van de percelen, bouwnummers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40, elk voor het een/zestiende gedeelte.
De kosten van onderhoud van het uitpad gelegen tussen de bouwnummers 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32 komen voor rekening van de uiteindelijke erfpachters van de percelen bouwnummers 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32, eveneens elk voor het een/zestiende gedeelte.
Het onderhoud dient periodiek te geschieden en wel op zodanige wijze, dat er voor de gebruikers geen onveilige situatie zal ontstaan.
De erfdienstbaarheid in vorenbedoelde zin wordt bij deze met betrekking tot het onderhavige erfpachtterrein en de overige percelen waarvan het betreffende gemeenschappelijke uitpad deel uitmaakt gevestigd en aanvaard.
Voormelde erfdienstbaarheid dient te worden gevestigd in elke akte van levering door Bemog Projektontwikkeling B.V. aan de uiteindelijke erfpachters, zulks op straffe van verbeurte aan de gemeente Schiedam van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van f. 100.000,00 (eenhonderdduizend gulden).
ENZOVOORTS
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen.; en
B. een akte van levering op vier november negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor genoemde notaris Van der Meide, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op vijf november negentienhonderd tweeënnegentig in Register hypotheken 4, deel 12435 nummer 22, waarin woordelijk is vermeld:
parkeren op eigen erf
Het is de koper bekend dat het parkeren op eigen erf zal omvatten een garageplaats en een terreinplaats.
erfdienstbaarheden
A. over en weer ten behoeve en ten laste van de aan elkaar grenzende percelen, op voormelde situatietekening aangegeven met de bouwnummers 1 tot en met 4, 5 tot en met 8, 9 tot en met 24 en 25 tot en met 40 worden overeenkomstig de thans bestaande situatie gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheden van:
Ia. Licht, inhoudende de bevoegdheid om aan en in de op het heersende erf te bouwen
opstallen balkons, ramen en lichten te hebben op kortere afstand van het lijdende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt.
b. Uitzicht, inhoudende het verbod voor de eigenaar van het lijdende erf om de voortuin, voor zover grenzende aan de openbare straat anders te gebruiken dan als siertuin en hierin een zodanige beplanting te hebben dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de voorgevel van de volgens het huidige bouwplan op het heersende erf te bouwen opstal wordt belemmerd.
c. Overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het lijdende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan, eventueel een op een naastgelegen perceel te bouwen opstal of de daarbij behorende schuur, gedeeltelijk op zijn perceel is gebouwd, casu quo daarboven uitsteekt, casu quo de versnijding van de funderingen of de bij deze opstal behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel zijn aangebracht.
II. Afvoer van regenwater en drop, overeenkomstig de aan te brengen goten, leidingen en putten en mede inhoudende de verplichting van het lijdende erf het overlopende water van de daken van de op de heersende erven gebouwde opstallen te ontvangen.
III. Afvoer van huishoudwater en faecaliën, zal geschieden overeenkomstig de aan te brengen putten en leidingen naar het gemeenteriool; onderhoud: gelijkelijk voor de betrokken percelen.
B. uitpad
Ten behoeve en ten laste van elk van de tot het onderhavige bouwcomplex behorende bouwpercelen zal bestaan de erfdienstbaarheid van uitpad zulks om te komen van en te gaan naar de openbare straat over de gemeenschappelijke uitpaden gelegen tussen en behorende tot de, op de eveneens aan deze akte gehechte en door de comparanten voor accoord getekende situatie-tekening, met de bouwnummers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40 alsmede 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32, aangegeven percelen, zulks met een kinderwagen, kruiwagen en dergelijke en met aan de hand gevoerde rijwielen en/of bromfietsen en dergelijke, met uitsluiting van motorvoertuigen in de zin van de Verkeerswetgeving, alles op de minst bezwarende wijze.
Parkeren op of op andere wijze versperren van deze gemeenschappelijke uitpaden is niet toegestaan.
De kosten van aanleg van vorenbedoelde uitpaden, voor wat betreft de uitpaden welke zijn gelegen binnen de onderhavige percelen grond, zijn voor rekening van Bemog Projektontwikkeling B.V.
De kosten van onderhoud van het uitpad gelegen tussen de bouwnummers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40 komen voor rekening van de uiteindelijke erfpachters van de percelen, bouwnummers 9 tot en met 16 en 33 tot en met 40, elk voor het een/zestiende gedeelte.
De kosten van onderhoud van het uitpad gelegen tussen de bouwnummers 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32 komen voor rekening van de uiteindelijke erfpachters van de percelen bouwnummers 17 tot en met 24 en 25 tot en met 32, eveneens elk voor het een/zestiende gedeelte.
Het onderhoud dient periodiek te geschieden en wel op zodanige wijze, dat er voor de gebruikers geen onveilige situatie zal ontstaan.
De erfdienstbaarheid in vorenbedoelde zin wordt bij deze met betrekking tot het onderhavige erfpachtsterrein en de overige percelen waarvan het betreffende gemeenschappelijke uitpad deel uitmaakt gevestigd en aanvaard.
Vermelde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers is vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
./. Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Schiedam de dato zes juli tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Spaland" van de gemeente Schiedam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van Bodemloket de dato vijf juli tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed - behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte - geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 20. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte
ENZOVOORTS.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.