Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Bredaseweg 183 - 189 (oneven nummers) Etten-Leur

25

okt

2018

Bredaseweg 183 - 189 (oneven nummers)
4872 LA Etten-Leur

Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag donderdag 25 oktober 2018
vanaf 11:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Object

a. het kantoorpand (gebouw "D") met ondergrond, erf, tuin, vijfentwintig parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen op het bedrijventerrein "Parcstaete", plaatselijk bekend Bredaseweg 183 - 189 (oneven nummers) te 4872 LA Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie E, nummers:
- 6053, groot acht are en eenenzestig centiaren (00.08.61 ha);
- 6055, groot twee are en zevenenzeventig centiaren (00.02.77 ha);
- 6056, groot negenenzestig centiaren (00.00.69 ha);
- 6057, groot vierenzeventig centiaren (00.00.74 ha);
b. het één/vijfde (1/5e) onverdeeld aandeel in een perceel grond, in gebruik als weg, gelegen op het bedrijventerrein "Parcstaete" te Etten-Leur, nabij de Bredaseweg, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie E, nummer 6497, groot veertien are en één centiare (00.14.01 ha),
hierna tezamen aan te duiden als: het "Registergoed".

Objectgegevens

Soort object Kantoorruimte
Kadastrale gegevens A. kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie E, nummers: - 6053, groot acht are en eenenzestig centiaren (00.08.61 ha); - 6055, groot twee are en zevenenzeventig centiaren (00.02.77 ha); - 6056, groot negenenzestig centiaren (00.00.69 ha); - 6057, groot vierenzeventig centiaren (00.00.74 ha); b. kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie E, nummer 6497, groot veertien are en één centiare (00.14.01 ha).
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 25 oktober 2018 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie 1%, voor rekening van KOPER
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 30 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V.

Weena 592
Central Plaza, Tower A
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 10 - 2240 900
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de website www.veilingnotaris.nl gepubliceerd.

Bijzondere voorwaarden

De genoemde kadastrale percelen zijn belast met:
- een opstalrecht nutsvoorzieningen, ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, ontleend aan de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda op zestien november tweeduizend één, in register Hypotheken 4, deel 13346, nummer 30; en
- een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Brabant Water N.V. (destijds Naamloze Vennootschap Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant"), gevestigd te 's-Hertogenbosch, ontleend aan de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda op eenentwintig november tweeduizend één, in register Hypotheken 4, deel 13352, nummer 30.

Het Registergoed is verhuurd. Het Registergoed wordt in verhuurde staat verkocht. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomst gestand te doen.
De beschikbare huurgegevens kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar:
< verkoop@kbm-molenburg.nl >.

Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van huren, eventuele servicekosten en waarborgsommen.

Verdere informatie met betrekking tot de te veilen registergoederen is te raadplegen op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl >.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om - in overleg met de Verkoper - het Registergoed te bezichtigen. Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor een bezichtiging kenbaar maken door een e-mail te sturen naar < verkoop@kbm-molenburg.nl >.

Voor zover verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, bezichtigingkosten, 1% inzetpremie (over het hoogste bod bij de inzet), 6% overdrachtsbelasting, publicatiekosten, royementskosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

Tussen verkoper en koper vindt verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten), niet zijnde de gebruikerslasten, over de lopende termijnen.

Koper is vanaf datum van gunning tot aan de datum van het passeren van de akte van levering rente van drie procent (3%) verschuldigd over de Koopsom.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op de websites < www.bog-auctions.com > en < www.veilingnotaris.nl > gepubliceerd.

Alle bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen lopen het risico te worden afgewezen.

De Koper dient binnen drie (3) dagen na de gunning een waarborgsom te storten casu quo een bankgarantie te stellen ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 november 2018.

Foto's
Downloads
Alg Vw vestiging opstalrechten PNEM_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 8942 nr 46 reeks BREDA.pdf pdf-document
Algemene Voorwaarden opstalrecht Brabant Water N.V._Afschrift openbaar register Hyp4 dl 9799 nr 50 reeks BREDA.pdf pdf-document
BAG Bredaseweg 183 te Etten-Leur.pdf pdf-document
BAG Bredaseweg 185 te Etten-Leur.pdf pdf-document
BAG Bredaseweg 187 te Etten-Leur.pdf pdf-document
BAG Bredaseweg 189 te Etten-Leur.pdf pdf-document
Bestemming Bredaseweg 183-189 te Etten-Leur.pdf pdf-document
Bestemmingplan Het Hooghuis_plankaart.pdf pdf-document
Bestemmingsplan Het Hooghuis.pdf pdf-document
Bodemloketrapport d.d. 20 juni 2018 NB077701951.pdf pdf-document
Bodemloketrapport d.d. 22 juni 2018 NB077701875.pdf pdf-document
KADASTRALE KAART.pdf pdf-document
Ontvangen mail Bodeminfo Etten-Leur.pdf pdf-document
Ontvangen mail gemeente Etten-Leur.pdf pdf-document
OPSTALRECHT BRABANT WATER N.V._Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13352 nr 30 reeks BREDA.pdf pdf-document
OPSTALRECHT ENEXIS NETBEHEER N.V._Afschrift openbaar register Hyp4 dl 13346 nr 30 reeks BREDA.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_19980317 Verkennend bodemonderzoek.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_20011010 Bouwvergunning Etten-Leur.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_20011022 Verkennend Asbest- en Bodemonderzoek.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_20020111 Technische omschrijving en tekeningen.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_20020125 Tekeningen Bredaseweg 185.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_20171201 Kadastrale Kaart Bredaseweg 185 Etten-Leur.pdf pdf-document
Van verkoper ontvangen_rapport Bodemloket d.d. 20171214.pdf pdf-document
AVVIVV 2013.pdf pdf-document
Akte van levering Bredaseweg 183 -189 (oneven nummers) te Etten-Leur_def.pdf pdf-document
KOOPOVEREENKOMST Bredaseweg te Etten-Leur_def.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Bredaseweg te Etten-Leur.pdf pdf-document
Veilingadvertentie Bredaseweg te Etten-Leur_def.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Bredaseweg te Etten-Leur_v2.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.