Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Diepenbrockweg 270 Dordrecht

3

okt

2018

Diepenbrockweg 270
3314 CE Dordrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 3 oktober 2018
vanaf 13:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie K,
complexaanduiding 9408-A, appartementsindex 35, omvattende:
a. het tienduizend vijfhonderd/vierhonderd dertigduizendste (10.500/430.000ste)
aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex, omvattende
veertig etagewoningen met inpandige bergingen, negen inpandige autoboxen
(garages) en zestien uitpandige autoboxen (garages) met ondergrond, erf, tuin en
verder toebehoren, plaatselijk bekend te Dordrecht als Diepenbrockweg 202 tot en
met 280 (even nummers) respectievelijk Diepenbrockweg G1 tot en met G26, ten
tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Dordrecht, sectie K, nummer 8909, groot achtentwintig are en dertig centiare (28
are en 30 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste woonlaag
en de berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend
Diepenbrockweg 270 te 3314 CE Dordrecht.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie K, complexaanduiding 9408-A, appartementsindex 35
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 3 oktober 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 30 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.677,17.
Bijdrage VvE per maand € 156,46.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 oktober 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
bag-viewer-Diepenbrockweg 270 Dordrecht.pdf pdf-document
Bijlagen 479099.pdf pdf-document
Bijlagen 479102.pdf pdf-document
bijlagen 479104.pdf pdf-document
Bijlagen 479106.pdf pdf-document
Bijlagen 479108.pdf pdf-document
Bijlagen 479110.pdf pdf-document
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Diepenbrockweg 270 Dordrecht.pdf pdf-document
Bodemonderzoek exclusief bijlagen 479113.pdf pdf-document
energielabe voorlopig E.pdf pdf-document
RUIMTELIJKE PLANNEN.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Dordrecht-K-9408-35.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 21846 nr 25 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
180725 kostenoverzicht Diepenbrockweg 270 Dordrecht.pdf pdf-document
VVE info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.