Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Nuijeneind 24 -248 Bakel

19

sep

2018

Nuijeneind 24 -248
5761 RG Bakel

Woonhuis + Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 september 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Broeckx-Praasterink Makelaars

Mierloseweg 3
5707 AA Helmond
Noord-Brabant

Xavier Broeckx

helmond@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl/

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

a. de vrijstaande bungalow, met ondergrond en verdere toebehoren, gelegen in het recreatiepark "De Kanthoeve", plaatselijk bekend Nuijeneind 24 - T248, 5761 RG Bakel, kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze, sectie K, nummer 1082, groot twee are en twintig centiare (2 a en 20 ca),
b. alsmede het een/driehonderdvijftigste (1/350e) onverdeeld aandeel in de volgende mandelige zaken: de tot het Recreatiepark "De Kanthoeve" behorende speelplaats, containerplaats, postvakken, recreatievijver, centrale bergplaats, pomphuis en installatie, nutsvoorzieningen, de centrale antennemast, de tot gemeld park behorende wegen, paden met slagboom en toegangsbeveiliging, de (voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijnde) parkeerplaats, het transformatorgebouw en hekwerken, tezamen kadastraal bekend Gemeente Bakel en Milheeze, sectie K nummer 1135, groot eenenveertig are en tachtig centiare (41 a en 80 ca), en sectie K nummer 1317, groot drieënvijftig are en negentig centiare (53 a en 90 ca) en sectie K nummer 1318, groot een hectare achttien are en tachtig centiare (1 ha, 18 a en 80 ca);
perceel a is belast met twee zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3,
onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V; en
perceel b is belast met een zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3,
onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Recreatie
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze, sectie K, nummer 1082
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 september 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 16 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Na te melden bepalingen inzake het Recreatiepark "De Kanthoeve" zijn doorgehaald, aangezien het hier geen Vereniging van Eigenaars als bedoeld in Boek 5 BW betreft. Het wordt aan koper overgelaten of koper deze bepalingen wenst te accepteren. Accepteren van deze bepalingen kan van belang zijn voor koper om optimaal gebruik te kunnen maken van het Registergoed. Het al dan niet accepteren van deze bepalingen kan nimmer tot gevolg hebben dat koper zich kan onttrekken aan zijn verplichte bijdragen aan een correct park management op het recreatiepark.

Bijdrage parkkosten en parklasten per maand: € 80,00.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Het registergoed heeft de bestemming recreatie. Permanente bewoning is niet mogelijk.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 713, in behandeling bij mw. Nisha Hemradj.

Foto's
Downloads
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
BAG Nuijeneind 24 T248 Bakel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Nuijeneind 24 T248.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Nuijeneind 24 T248 Bakel bouwvergunning van 27 oktober 1998 voor verbouwen berging.pdf pdf-document
Nuijeneind 24 T248 Bakel tekening behorende bij bouwvergunning van 27 oktober 1998 voor vernieuwen vergroten van berging.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Bakel en Milheeze-K-1082.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
180711 kostenoverzicht Nuijeneind 24 Bakel.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Info parkbijdrage.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.