Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Van Riebeeckweg 71 Hilversum

22

aug

2018

Van Riebeeckweg 71
1212 EH Hilversum

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 augustus 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, welke appartementsrecht omvat:
a. het vijfentachtig/tweeduizend driehonderd dertigste (85/2.330ste), onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw aan de Van Riebeeckweg 55 tot en met 97 (oneven nummers) te Hilversum, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, nummer 5570, groot veertien are en tachtig centiare;
b. het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Van Riebeeckweg 71, 1212 EH Hilversum;

2. het appartementsrecht, welke appartementsrecht omvat:
a. het tien/tweeduizend driehonderd dertigste (10/2.330ste), onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap;
b. het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond van het hiervoor onder 1.a. genoemde gebouw;

3. het appartementsrecht, welke appartementsrecht omvat:
a. het vijf/tweeduizend driehonderd dertigste (5/2.330ste), onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap;
b. het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond van het hiervoor onder 1.a. genoemde gebouw.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, complexaanduiding 8144-A, appartement index 9; 2. kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, complexaanduiding 8144-A, appartement index 31; 3. kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, complexaanduiding 8144-A, appartement index 55.
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 augustus 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 september 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden op 29 augustus 2018. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.207,05 tot en met de maand augustus 2018.
Bijdrage VvE per maand € 102,71.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
kadastralekaarrt.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 57090 nr 61.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.