Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Dalsteindreef 458 Amsterdam

22

aug

2018

Dalsteindreef 458
1102 XA Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 augustus 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1932-A, appartementsindex 271, welk appartementsrecht:
a. uitmakende het zevenendertig/zevenentwintigduizend vierhonderd zestiende (37/27.416e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A nummer 1639, groot één hectare zes are en dertien centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Amsterdam als Dantestraat 4 tot en met 46, 50 tot en met 200, 204 tot en met 208 en 216 tot en met 290 (even nummers) Daniël Defoelaan 3 tot en met 241 en 245 tot en met 287 (oneven nummers), Dostojevskisingel 217 tot en met 333 (oneven nummers) en Dalsteindreef 352 tot en met 402 en 406 tot en met 468 (even nummers),
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Dalsteindreef 458, 1102 XA Amsterdam;
2. het een/derde onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1932-A, appartementsindex 703, welk appartementsrecht:
a. uitmakende het vijf/zevenentwintigduizend vierhonderd zestiende (5/27.416e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap,
b. het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond van het gebouw, plaatselijk niet nader aangeduid

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. gemeente Weesperkarspel, sectie A, complexaanduiding 1932-A, appartementsindex 271; 2. gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1932-A, appartementsindex 703
Bezichtiging 6 augustus 2018 16:00 – 17:00
21 augustus 2018 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 augustus 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 september 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is voortdurend.
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met dertig november 2034. Als tijdstip waarop het tijdvak voor de erfpacht zal zijn verlopen, wordt aangenomen dertig november tweeduizend vierendertig, waarna de erfpacht zal worden herzien conform de procedure, zoals is vastgelegd in artikel 11 van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, zodat op één december tweeduizend vierendertig een nieuw tijdvak aanvang zal nemen, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 8 augustus 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.068,06.
Bijdrage VvE € 50,86

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.

Foto's
Downloads
energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bodemloket.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittreksel kadastrale kaart.pdf pdf-document
brondocument 55043-99-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
brondocument 63911-22-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
Algemene Bepalingen 2000.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
WKPB info.pdf pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.