Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Germanenlaan 190 Apeldoorn

22

aug

2018

Germanenlaan 190
7312 JD Apeldoorn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 augustus 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Schieven Keizer Garantiemakelaars

De Lindehove 9
8161 EA Epe
Gelderland

Richard Nijhof

r.nijhof@schievenkeizer.nl
www.schievenkeizer.garantiemakelaars.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V, complexaanduiding 3783-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat:
a. het vier en vijftig/tweeduizend eenhonderd zestiende (54/2.116e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met onder en bijbehorende grond, gelegen aan de Germanenlaan 166 tot en met 212 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V nummer 3780, groot vier en twintig are zes en dertig centiare(24.36 are)
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Germanenlaan 190 te 7312 JD Apeldoorn;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V, complexaanduiding 3783-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat: a. het vier en vijftig/tweeduizend eenhonderd zestiende (54/2.116e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met onder en bijbehorende grond, gelegen aan de Germanenlaan 166 tot en met 212 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V nummer 3780, groot vier en twintig are zes en dertig centiare(24.36 are) b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Germanenlaan 190 te 7312 JD Apeldoorn;
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 augustus 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 september 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administatief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 13 augustus 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE per juli 2018 nihil.
Bijdrage VvE per maand € 37,98.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.

Foto's
Downloads
(voorlopig) energielabel.pdf pdf-document
informatie Bodemloket.pdf pdf-document
van gemeente Apeldoorn ontvangen informatie.pdf pdf-document
van VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart APELDOORN V 3783 A3.pdf pdf-document
180705 kostenoverzicht veiling Germanenlaan 190 te Apeldoorn.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.