Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Hollandsch Diep 33  Zaandam

19

jul

2018

Hollandsch Diep 33
1509 XA Zaandam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 19 juli 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B, complexaanduiding 2322-A, appartementsindex 18, omvattende:
a. het drieëntwintig/honderdste(23/100e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit vijf flatgebouwen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep 7 tot en met 149 (oneven nummers) te Zaandam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B, nummer 2255, groot vijfendertig are en éénentwintig centiare (35 a, 21 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep 33 te 1509 XA Zaandam; en
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B,
complexaanduiding 2322-A, appartementsindex 11, omvattende:
a. het elf/honderdste (11/100e) aandeel in de hierboven onder 1.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep ongenummerd te Zaandam;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B, complexaanduiding 2322-A, appartementsindex 18, omvattende: a. het drieëntwintig/honderdste(23/100e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit vijf flatgebouwen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep 7 tot en met 149 (oneven nummers) te Zaandam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B, nummer 2255, groot vijfendertig are en éénentwintig centiare (35 a, 21 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep 33 te 1509 XA Zaandam; en 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie B, complexaanduiding 2322-A, appartementsindex 11, omvattende: a. het elf/honderdste (11/100e) aandeel in de hierboven onder 1.a. omschreven gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hollandsch Diep ongenummerd te Zaandam;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

donderdag 19 juli 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 15 augustus 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken en de AVVI 2015.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden op 30 juli 2018. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 15 augustus 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: €2.992,80.
Bijdrage VvE per maand: € 149,64. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 augustus 2018.

Foto's
Downloads
akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Hollands Diep 33 te Zaandam.pdf pdf-document
Akte van splitsing.pdf pdf-document
BAG Vieuwer Hollandsch Diep 33 Zaandam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Hollandsch Diep 33 Zaandam.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig) B.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen Hollandsch Diep 33 Zaandam.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
notulen.pdf pdf-document
jaarrekening 2017.pdf pdf-document
Grootboekrek 1300 deb.pdf pdf-document
machtiging vve.pdf pdf-document
Begroting.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Achterstand VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.