Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Danackers 1 Emmen

18

jul

2018

Danackers 1
7824 PM Emmen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 18 juli 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Start-Box Makelaars

Marktplein 150 B
Emmen
Drenthe

Arvid Lange

emmen@start-box.nl
start-box.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Danackers 1, te 7824 PM Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 13916, groot een are en vijftig centiare (1 a, 50 ca);
2. een perceel grond, gelegen nabij de Danackers 1, te 7824 PE Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 14508, groot zevenentwintig centiare (27 ca).
zijnde gemeld kadastraal perceel sectie F nummer 14508 belast een zakelijk recht van opstal krachtens de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek, eerder gevestigd als zakelijke rechten of gedogingsverplichtingen als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), gevestigd te 's-Gravenhage, gevestigd krachtens inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig oktober tweeduizendveertien in register Hypotheken 4 deel 65061 nummer 152,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 1.kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 13916, groot een are en vijftig centiare (1 a, 50 ca); 2.kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 14508, groot zevenentwintig centiare (27 ca).
Bezichtiging 3 juli 2018 10:00 – 12:00
18 juli 2018 10:00 – 12:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 18 juli 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 14 augustus 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. W van Buren

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken en de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteuren staat.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 augustus 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Viewer Danackers 1 Emmen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Danackers 1 Emmen.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig) D.pdf pdf-document
Kadastrale kaart EMMEN_F_13916_14508.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Danackers 1 Emmen.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Danackers 1 te Emmen.pdf pdf-document
gegevens gemeente Emmen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.