Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Galjootstraat 27D Rotterdam

18

jul

2018

Galjootstraat 27D
3028 VK Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 18 juli 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, complexaanduiding 1950-A, appartementsindex 19, omvattende:
a. het drie/vierentachtigste (3/84e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Galjootstraat 17 tot en met 27 (oneven nummers) te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 1386, groot acht are en achttien centiare (8 a, 18 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van woning op de vierde verdieping met berging in de onderverdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Galjootstraat 27D te 3028 VK Rotterdam,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, complexaanduiding 1950-A, appartementsindex 19
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 18 juli 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 14 augustus 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. W van Buren

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken en de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur is vertrokken (met onbekende bestelling) en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 17 juli 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 augustus 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Viewer Galjootstraat 27-D Rotterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Galjootstraat 27D Rotterdam.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig) E.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Galjootstraat 27-D Rotterdam.pdf pdf-document
akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Galjootstraat 27D te Rotterdam.pdf pdf-document
splitsingsakte pdf-document
gegevens gemeente.pdf pdf-document
gegevens VVE Beheer.pdf pdf-document
Van VVE ontvangen opgave.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.