Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Koolmees 48 Hoorn

18

jun

2018

Koolmees 48
1628 AT Hoorn

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 18 juni 2018
vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

MooiHuys Makelaars Taxateurs

Grote Oost 41
1621 BR Hoorn
Noord-Holland

Mertijn Voortman

info@mooihuys.nl
www.mooihuys.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het eeuwigdurend recht van erfpacht van de grond met de daarop aanwezige woning en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Koolmees 48, 1628 AT Hoorn (Noord-Holland), kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 4232, groot een are drieëntwintig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 4232
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 16 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Alsema Van Duin

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn

Telefoonnummer 0229-584040
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N Lagerweij-van Duin

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op achttien juni tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk negentien juni tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele verschuldigde omzetbelasting. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing de Algemene Erfpachtwaarden Koopstart, vastgesteld bij akte op vijftien juni tweeduizend tien verleden voor S.N.C.M. Alsema-van Duin, (destijds) notaris te Purmerend, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijftien juni tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 58430, nummer 78, en
welke Algemene Voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken. Een kopie van gemelde Algemene Erfpachtwaarden Koopstart zal aan akte worden gehecht.
De afkoopsom voor de erfpachtcanon was in de aankoopprijs begrepen zodat geen canon verschuldigd is.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"B. ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN KOOPSTART
1. De onderhavige vestiging erfpacht is geschied onder de bepalingen en bedingen van de Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart, welke zijn vastgesteld bij akte op vijftien juni tweeduizend tien voor S.N.C.M. Alsema-van Duin, notaris te Purmerend, verleden, bij afschrift ingeschreven in de registers van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers op vijftien juni tweeduizend tien, in register hypotheken 4 deel 58430 nummer 78.
De bepalingen van deze Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.
De koper verklaarde een exemplaar van gemelde Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en deze te zullen naleven.
Krachtens voormelde Algemene Erfpachtvoorwaarden is de bestemming van het verkochte: woonruimte.
2. De Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart zijn door de stichting: Stichting IntermarisHoeksteen, statutair gevestigd te Hoorn, een instelling als bedoeld in artikel 70 lid 1 van de Woningwet, in het leven geroepen.
3. Koper is bekend met het feit dat koper bij zijn vervreemding van het verkochte de erfpacht aan de verkoper (of diens rechtsopvolger(s)) moet aanbieden en dat de verkoper het recht heeft de erfpacht te kopen.
In het geval de verkoper van zijn terugkooprecht gebruik maakt zal (kort gezegd) de terugkoopprijs op grond van een taxatie worden vastgesteld, waarbij voor de bepaling van de terugkoopprijs van belang is dat de oorspronkelijk verleende korting en een deel van de (positieve/negatieve) waarde-ontwikkeling van het verkochte aan de verkoper zullen toekomen en daarmee in mindering komen op de alsdan getaxeerde waarde. De waarde van eventueel zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) wordt niet verrekend. In het geval de verkoper niet van zijn terugkooprecht gebruik maakt zal (kortgezegd) de afrekening door de koper met verkoper dienen plaats te vinden, waarbij het totaal (gesaldeerde) bedrag van de korting en een deel van de (positieve/negatieve) waarde-ontwikkeling van het verkochte aan de verkoper dient te worden terugbetaald. De waarde van eventueel zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) wordt niet verrekend. Voor de exacte uitwerking van een en ander wordt te dezen verwezen naar bedoelde voorwaarden.
4. De afkoopsom voor de erfpachtcanon is in de aankoopprijs van de erfpacht begrepen; de koper is nimmer een andere canon verschuldigd.
5. Koper verklaart in te stemmen met deze aldus vastgestelde waarde in het economisch verkeer van het verkochte zoals nader geregeld in de hiervoor genoemde Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart.
6. Beperking bevoegdheid tot hypotheekverlening
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van artikel 22 van de Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart op grond van welke bepaling de vestiging van hypotheekrechten op de erfpacht wordt beperkt, welke bepaling woordelijk luidt als volgt:
"Beperking bevoegdheid tot hypotheekverlening
Artikel 22.
1. Beperking vestiging hypotheekrechten/voorwaarde Nationale Hypotheekgarantie
De verkrijger mag de erfpacht zonder toestemming van IntermarisHoeksteen bezwaren, echter onder de voorwaarde dat voor de desbetreffende geldlening(en) Nationale Hypotheekgarantie door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is verstrekt, met:
een eerste hypothecaire inschrijving, waarvan het bedrag van de inschrijving maximaal bedraagt:
A. bij een bestaande woning:
de TaxWb;
B. bij een nieuwbouwwoning:
het totale bedrag van de koop-/aanneemsom exclusief het bedrag van het meer- of minderwerk.
2. Voorafgaande toestemming van IntermarisHoeksteen
Voor alle overige hypothecaire bezwaringen is de voorafgaande toestemming van IntermarisHoeksteen vereist.
De verkrijger zal aan de notaris die belast zal zijn met de eventuele vestiging van het hypotheekrecht op de erfpacht opdracht geven/toestemming verlenen om vóór het passeren van de hypotheekakte IntermarisHoeksteen in te lichten als het bedrag van de hypothecaire inschrijving hoger is dan toegestaan. In dat geval zal de verkrijger het inschrijvingsbedrag moeten (laten) verlagen, tenzij de toestemming als bedoeld in lid 2 is verkregen."
7. Voorts is in de Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart het navolgende woordelijk vermeld:
"Kettingbeding, boetebeding en kwalitatieve verplichting
Artikel 25.
Voor de toepassing van de Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart geldt het volgende:
1. Definities
In dit artikel wordt verstaan onder
a. rechtsopvolger 1: degene(n) die als opvolgende erfpachter(s) en/of beperkt genotsgerechtigde(n) tot het registergoed of een gedeelte daarvan krachtens algemene of bijzondere titel is/zijn gerechtigd;
b. de verplichting: de hierna onder 2. en 3. genoemde verplichtingen, zowel tezamen als elk afzonderlijk.
2. Inhoud verplichting
De verkrijger verbindt zich jegens IntermarisHoeksteen alle bepalingen en verplichtingen van deze Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart, te weten het bepaalde in de artikelen 1 tot en 25, na te leven en als eigen verplichtingen te voldoen.
3. Boete niet-nakoming van verplichting
Indien de verkrijger of rechtsopvolger 1 een verplichting niet nakomt, verbeurt de verkrijger of rechtsopvolger 1 door het enkele feit van overtreding ten behoeve van IntermarisHoeksteen een, door de rechter voor matiging vatbare, direct opeisbare boete ter hoogte van eenhonderd procent (100%) van de waarde van het registergoed op het moment van overtreding of niet-nakoming, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of vergoeding van eventueel meer geleden schaden, kosten en rente te vorderen.
4. Kettingbeding
a. Oplegverplichting
Voor zover een bepaling van deze Algemene erfpachtvoorwaarden Koopstart geen goederenrechtelijke werking heeft, is de verkrijger verplicht en verbindt zich jegens IntermarisHoeksteen, die hierbij aanvaardt, het bepaalde in dit gehele artikel en de artikelen waarnaar in dit artikel wordt verwezen bij vervreemding aan de betreffende rechtsopvolger 1 als na te komen verplichting(en) van de betreffende rechtsopvolger 1 jegens IntermarisHoeksteen op te leggen en in verband daarmee het in dit gehele artikel bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks evenwel uitdrukkelijk onverminderd het feit dat bij vervreemding het bepaalde in de artikelen 15 en volgende dienen te worden nageleefd.
Rechtsopvolger 1 is verplicht daarbij namens en ten behoeve van IntermarisHoeksteen het beding aan te nemen.
b. Derdenbeding
De verkrijger verbindt zich voorts jegens IntermarisHoeksteen tot het bedingen bij wijze van derdenbeding (kettingbeding) van de betreffende rechtsopvolger 1 dat de betreffende rechtsopvolger 1 het hiervoor onder 4.a en het onderhavige 4.b bepaalde bij elke opvolgende vervreemding zal opleggen aan de volgende rechtsopvolger 1 zulks op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.a is bepaald, zulks evenwel uitdrukkelijk onverminderd het feit dat bij vervreemding het bepaalde in de artikelen 15 en volgende dienen te worden nageleefd. Rechtsopvolger 1 is verplicht daarbij namens en ten behoeve van IntermarisHoeksteen het beding aan te nemen.
c. Boete op verbreking van de ketting
Indien de verkrijger of rechtsopvolger 1 de hiervoor onder 4.a en/of 4.b genoemde verplichting(en) niet nakomt verbeurt de verkrijger of rechtsopvolger 1 door het enkele feit van overtreding ten behoeve van IntermarisHoeksteen een, door de rechter voor matiging vatbare, direct opeisbare boete ter hoogte van tweehonderd procent (200%) van de waarde van het registergoed op het moment van overtreding of nietnakoming, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of vergoeding van eventueel meer geleden schaden, kosten en rente te vorderen.
5. Kwalitatieve verplichting
Voor zover de verplichting een dulden of niet-doen inhoudt en niet reeds een goederenrechtelijke werking heeft, is deze verplichting een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat door opname van deze verplichting in de onderhavige notariële akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte in de Openbare registers, deze verplichting zal overgaan op degenen die de erfpacht onder bijzondere titel verkrijgen en mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed verkrijgen.
6. Overgang en overdraagbaarheid van actiefziide van de verbintenis
a. De uit dit artikel en de artikelen waarnaar in dit artikel eventueel wordt verwezen ten behoeve van IntermarisHoeksteen voortvloeiende rechten gaan op zijn rechtsopvolgers onder algemene titel over.
b. De uit dit artikel en de artikelen waarnaar in dit artikel wordt verwezen ten behoeve van IntermarisHoeksteen voortvloeiende rechten zijn overdraagbaar."
Voor zoveel nodig worden bij deze gevestigd/opgelegd en aangenomen de in het hiervoor aangehaalde artikel 25 van de Algemene Erfpachtvoorwaarden Koopstart omschreven kwalitatieve verplichting en kettingbeding.
C. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN, ERFDIENSTBAARHE-DEN EN KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN UIT VOORGAANDE AKTEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bijzondere bepalingen wordt verwezen naar:
1. een Algemene Akte (hierna genoemd Algemene Akte-1), op acht mei negentienhonderd tachtig, verleden voor N.J. van Duin, destijds notaris te Hoorn, bij afschrift ingeschreven in de registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers destijds te Alkmaar op acht mei negentienhonderd tachtig in register hypotheken 4 deel 4085 nummer 50. De koper heeft een kopie van de Algemene Akte ontvangen.
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Akte legt de verkoper aan de koper de in die akte in de artikelen 4 tot en met 7 en 9 opgenomen bepalingen op.
Volgens verkoper is de bouw als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Akte voltooid, waardoor het bepaalde in artikel 3, de verwijzing in artikel 9 lid 2 naar artikel 9 lid 4 en artikel 9 lid 4 van de Algemene Akte zijn vervallen.
Het in artikel 8 van de Algemene Akte opgenomen, zogenaamd "anti-speculatiebeding", is komen te vervallen, in verband met het verstrijken van de in die akte genoemde termijn van vijf (5) jaar, waardoor het bepaalde in artikel 8, de verwijzing in artikel 7 lid 2 naar artikel 8, de verwijzing in artikel 9 lid 2 naar artikel 9 lid 5 en artikel 9 lid 5, van de Algemene Akte zijn vervallen.
2. een Algemene Akte (hierna te noemen: de Algemene Akte-2), op tweeëntwintig augustus tweeduizend twee, voor genoemde notaris Gerretsen, verleden, bij afschrift ingeschreven in de registers van voormelde Dienst voor het kadaster op drieëntwintig augustus tweeduizend twee in register hypotheken 4 deel 11052 nummer 34.
De koper verbindt zich tot naleving van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde bepalingen, welke verbintenis de verschenen persoon sub 1, thans handelend als zaakwaarnemer van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Hoorn, met adres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, voor en namens die gemeente aanneemt.
D. KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot kwalitatieve verplichtingen wordt hierbij verwezen naar de Algemene Akte-2, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
"Voorts worden in de akten van levering aan de verschillende kopers en aan de Stichting de hierna omschreven bepalingen als kwalitatieve verplichtingen zoals bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek opgelegd. Deze bepalingen blijven rusten op het verkochte en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder algemene of bijzondere titel zal of zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Met ‘eigenaar’ wordt hierna in de omschrijving van de kwalitatieve verplichtingen ondermeer de koper bedoeld.
De kwalitatieve verplichtingen, waartoe de verschillende kopers en de Stichting zich zullen verbinden, zijn de volgende:
A. voorzover het eigenaren van de woningen betreft die aan elkaar grenzen:
1. Licht, inhoudende de verplichting van de eigenaar van elke afzonderlijke woning om te dulden, dat aan en in de daaraan grenzende woningen volgens de bestaande bebouwing, voorzieningen aanwezig zijn op kortere afstand van de erfgrens dan volgens de wet is toegestaan.
2. Overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van elke woning om te dulden:
dat de naastgelegen woning(en) gedeeltelijk op zijn perceel is/zijn gebouwd of hierboven uitsteekt/uitsteken, of dat de versnijdingen van de funderingen in zijn perceel zijn gelegen of dat de bij de aangrenzende woning(en) behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel zijn aangebracht;
3. Inbalking en inankering, inhoudende de verplichting van de eigenaar van elke afzonderlijke woning om te dulden, dat in verband met de bestaande bebouwing ten behoeve van de aangrenzende woning(en) inbalking en inankering plaatsvindt.
B. voorzover het de eigenaren van de woningen betreft welke onder een kap zijn gebouwd casu quo aan elkaar grenzen:
4. Afvoer van regenwater en drop en afvoer van grondwater, inhoudende de verplichting van de eigenaar van elk afzonderlijk woning om te dulden, dat het overlopende water van de aangrenzende woning(en) overeenkomstig de aangebrachte daken, goten, leidingen en putten (weg)loopt en dat het grondwater (weg)loopt via de bestaande drainageleidingen en putjes
C. Voorzover het de eigenaren van de woningen betreft welke onder één kap zijn gebouwd:
5. Gevelverbinding, inhoudende de verplichting van de eigenaar van elke afzonderlijke woning tot het zoveel mogelijk instandhouden casu quo het niet doen verwijderen of veranderen van de bestaande voor-, zij- of achtergevelverbinding;
6. Kleurenschema. inhoudende het verbod voor de eigenaar van elke afzonderlijke woning om de gevelonderdelen, niet zijnde kozijnen, ramen, deuren en goten van de woningen in een ander kleurenschema te schilderen dan het oorspronkelijke, tenzij de eigenaren van alle betreffende woningen tezamen een nieuw kleurenschema overeenkomen en dit kleurenschema door de welstandscommissie schriftelijk is goedgekeurd. De legeskosten verschuldigd voor het verkrijgen van deze goedkeuring zijn voor rekening van de aanvragers."
Verkoper en koper verklaren bovenvermelde kwalitatieve verplichtingen op bovenstaande wijze en met bovenstaande gevolgen bij deze vast te leggen en te aanvaarden."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Hoorn de dato vijftien maart tweeduizend achttien, in welk schrijven de gemeente Hoorn stelt dat betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht.
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Hoorn de dato vijftien maart tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kersenboogerd van de gemeente Hoorn, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vijf maart tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
(d) de Bodemrapportage van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de dato zestien maart tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
(e) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woonruimte.
Artikel 19. Aanvaarding "As is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan Kersenboogerd Artikel 18 Wonen.PDF pdf-document
bestemmingsrapport parapluplan.PDF pdf-document
bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Bodemrapportage_Koolmees_48_te_Hoorn.PDF pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart HOORN L 4232.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 4085 nr 50 reeks ALKMAAR.PDF pdf-document
Brondocument_Hyp4_11052_34.PDF pdf-document
Brondocument_Hyp4_58430_78.PDF pdf-document
DEF. Kostenoverzicht Koolmees 48 te Hoorn.PDF pdf-document
beschikking huurbeding 4-6-2018.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.