Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Dwarskaai 2F Middelburg

6

jun

2018

Dwarskaai 2F
4331 GP Middelburg

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 6 juni 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, complexaanduiding 4373-A,
appartementsindex 6, omvattende:
a. het een honderd vijf/zes honderdste (105/600e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande
uit een gebouw met toebehoren, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend 4331 GP Middelburg, Dwarskaai 2, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nummer 4356, groot 5 aren en zevenendertig centiaren (5 a. en 37 ca.); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van woonruimte, gelegen op de tweede verdieping en bijbehorende berging in de kelder, plaatselijk bekend 4331 GP Middelburg, Dwarskaai 2-F.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, complexaanduiding 4373-A, appartementsindex 6, omvattende: a. het een honderd vijf/zes honderdste (105/600e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met toebehoren, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend 4331 GP Middelburg, Dwarskaai 2, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nummer 4356, groot 5 aren en zevenendertig centiaren (5 a. en 37 ca.); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van woonruimte, gelegen op de tweede verdieping en bijbehorende berging in de kelder, plaatselijk bekend 4331 GP Middelburg, Dwarskaai 2-F.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 6 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 3 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Ten aanzien van het Registergoed bestaat blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van
het Kadaster en de Openbare Registers een aanschrijving in het kader van de
Gemeentewet met nummer WKPB0002 en de omschrijving "beschermd monument".

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Het onroerend goed wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft plaatsgevonden op 11 juni 2018. De beschikking is nog niet ontvangen. Er zal daarom onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter waaruit blijkt dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 3 juli 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: geen achterstand.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 22 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 juli 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. L.E.A. Langkamp.

Foto's
Downloads
Afschrift vaststelling veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_MIDDELBURG_L_4373_15-01-2018_11-59-10.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
ruimtelijkeplannen.pdf pdf-document
splitsingsakte Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6174 nr 9 reeks MIDDELBURG (splitsingsakte).pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Gemeente mail ontvangen informatie (monument).pdf pdf-document
Gemeente ontvangen informatie (monument).pdf pdf-document
Huurder ontvangen huurcontract.pdf pdf-document
Verklaring bestuur VVE.pdf pdf-document
Verslag van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren - 6 april 2018 - concept revs CKo.pdf pdf-document
NIEUWE INFORMATIE VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.