Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Nunspeetlaan 225 's-Gravenhage

6

jun

Nunspeetlaan 225
2573 GB 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 6 juni 2018
15 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 15 dagen, 1 uur en 10 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 15 uur en 40 minuten mogelijk

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding
5867-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het een/derde (1/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een parterrewoning met twee afzonderlijke bovenwoningen, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend Nunspeetlaan 223, 225, 227 te 2573 GB 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, nummer 3282, groot 1 are en negenenzestig centiaren (1 a. en 69ca.); en,
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste etage met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2573 GB 's-Gravenhage, Nunspeetlaan 225.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding 5867-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het een/derde (1/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een parterrewoning met twee afzonderlijke bovenwoningen, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend Nunspeetlaan 223, 225, 227 te 2573 GB 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, nummer 3282, groot 1 are en negenenzestig centiaren (1 a. en 69ca.); en, b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste etage met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2573 GB 's-Gravenhage, Nunspeetlaan 225.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 6 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 3 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Ontleend
aan: 10019 datum in werking 12-09-2017 (Gegevens conform de gemeentelijke
beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 's-Gravenhage.
Alle beschikbare relevante documenten zullen worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond, dan wel (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 3 juli 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

In de akte van splitsing is annex I van het modelreglement van toepassing verklaard. Als gevolg
waarvan Verkoper een aangetekende brief heeft verstuurd aan de Vereniging van Eigenaren, inhoudende dat de koper een verklaring zal kunnen afleggen op grond waarvan de koper/of zijn rechtsopvolgers bevoegd zullen zijn - om in afwijking van het splitsingsreglement - het (privé-gedeelte verbonden aan het) Registergoed in gebruik te nemen en /of in gebruik af te staan, zonder dat hiervoor enige toestemming is vereist.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 22 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 juli 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. L.E.A. Langkamp.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Nunspeetlaan 225, 2573 GB te 's-Gravenhage

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam
t.a.v. mevr. mr. L.E.A. Langkamp
"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam