Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Thijssestraat 201 's-Gravenhage

23

mei

2018

Thijssestraat 201
2521 ZG 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 23 mei 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC, complexaanduiding 2833-A, appartementsindex 110, omvattende:
a. het tien/tweeduizend driehonderd twee en dertigste (10/2.232ee) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente
's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen uitmakende een gebouw bestaande uit tweehonderd één woningen en twee parkeergarages, gelegen aan de Thijssestraat te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC, nummer 2830, groot één hectare vijf are en zes en twintig centiare (01.05.26 ha); en
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Thijssestraat 201, 2521 ZG 's-Gravenhage

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC, complexaanduiding 2833-A, appartementsindex 110, omvattende: a. het tien/tweeduizend driehonderd twee en dertigste (10/2.232ee) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen uitmakende een gebouw bestaande uit tweehonderd één woningen en twee parkeergarages, gelegen aan de Thijssestraat te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC, nummer 2830, groot één hectare vijf are en zes en twintig centiare (01.05.26 ha); en b. het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Thijssestraat 201, 2521 ZG 's-Gravenhage
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 23 mei 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De erfpachtcanon is voor de gehele duur van het recht afgekocht.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtcanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 19 juni 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.638,60.
Bijdrage VvE per maand € 117,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 8 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek,
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (1).pdf pdf-document
Bodemloketrapport (2).pdf pdf-document
Bodemloketrapport (3).pdf pdf-document
Bodemloketrapport (4).pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen.pdf pdf-document
Splitsingsakte en tekening.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Thijssestraat 201 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
kostenoverzicht Thijssestraat 201 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Van de gemeente 's-Gravenhage ontvangen wkpb informatie.pdf pdf-document
Van de VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.