Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Plein 1944 56 Nijmegen

12

dec

2018

Plein 1944 56
6511 JE Nijmegen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 12 december 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te 6511 JE Nijmegen, Plein 1944 56 (volgens de splitsingsakte bekend als Doddendaal 56 te Nijmegen)

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie C, complexaanduiding 7948-A, appartementsindex 32, omvattende: het twintig/één duizend vijfhonderd zestigste (20/1560e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een complex, omvattende elf (11) winkels en zes en dertig (36) flatwoningen, kelder-, magazijn- en kantoorruimten, binnenterrein, ondergrond en al hetgeen daartoe verder behoort, plaatselijk bekend te Nijmegen als: - Doddendaal nummers 2 tot en met 18 (even); - Plein 1944 nummers 51 tot en met 7; - Houtstraat nummers 1 tot en met 33 (oneven), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie C nummer 7238, groot twintig aren vijfennegentig centiaren
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 december 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Alsmede AVVI 2015.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 3 december 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op
14 dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 8 januari 2019.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 773,29.
Bijdrage VvE per maand € 119,87.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 januari 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob

Foto's
Downloads
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Splitsingstekening.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Plein 1944 56 te Nijmegen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
kostenoverzicht Plein 1944 56 te Nijmegen.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
van VVE ontvangen opgave.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.