Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Molenweg Baak

9

mei

Molenweg
Baak

Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 mei 2018
13 dagen vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 13 dagen, 20 uur en 47 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het perceel grond gelegen aan de Molenweg te Baak

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Steenderen sectie W nummer 842, groot dertien are en vijfennegentig centiare (13 a en 95 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 9 mei 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de hoogst geboden inzetsom voor rekening van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 5 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Blijkens het Kadaster is het registergoed is belast met een privaatrechtelijke belemmering als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente Bronckhorst en is een herinrichtingsrente ad EUR 67,18 op het registergoed van toepassing (eindjaar 2019).

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt zes procent (6%) over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor zover de levering van het Registergoed op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a onder 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 toch belast blijkt te zijn met eenentwintig procent (21%) omzetbelasting, de percelen grond nog niet eerder in gebruik zijn genomen en de koper op de veiling een ondernemer is, dan wordt de eventuele omzetbelasting op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24 BA lid 1 letter d uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 verlegd naar de koper die derhalve met omzetbelasting moet rekenen. Als de koper op de veiling geen ondernemer is, krijgt hij bovenop de geboden koopprijs omzetbelasting in rekening gebracht. De omzetbelasting wordt geacht nooit in het bod te zijn begrepen en wordt daarboven in rekening gebracht.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (één procent (1%) van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium.
Koper is vanaf datum van gunning dan wel, in geval van een onderhandse executie op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf datum van goedkeuring door de rechter van de koopovereenkomst tot aan de betaaldatum een rente van drie procent (3%) verschuldigd over de koopsom.

In het taxatierapport van de woning heeft de taxateur melding gemaakt van het volgende: "De Bodematlas Provincie Gelderland meldt voor het object geen informatie omtrent eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging. De akte van levering vermeldt dat in het getaxeerde asbest is verwerkt. Dit kan echter betrekking hebben op de al reeds gesloopte opstallen die ten tijde van de levering op het perceel stonden. (…)
Om inzicht te krijgen in de huidige bodemgesteldheid wordt in overweging gegeven een vooronderzoek conform NEN 5725, eventueel gevolgd door een verkennend conform NEN 5740, uit te laten voeren."

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.