Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Blekerij 52 Maastricht

25

apr

Blekerij 52
6212 XW Maastricht

Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 april 2018
4 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het kantoorpand met erf en ondergrond, plaatselijk bekend Blekerij 52 te (6212 XW) Maastricht.

Objectgegevens

Soort object Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie E, nummer 3266, groot zes are zestig centiare (6.60a)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


woensdag 25 april 2018 vanaf 13:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

AKD N.V. - Eindhoven

Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven

Mevr. D.B. Joosten

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Het kantoorpand met erf en ondergrond, plaatselijk bekend Blekerij 52 te (6212 XW) Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie E, nummer 3266, groot zes are zestig centiare (6.60a) (het ‘Registergoed’),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, welk Registergoed is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 met monumentnummer 506622.

te houden op 25 april 2018 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur via de website www.bog-auctions.com, t.o.v. mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven of diens waarnemer.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (‘AVVI 2015’), opgenomen in een notariële akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam en ingeschreven bij de Openbare Registers op eenendertig december tweeduizend veertien in Register Hypotheken 4 in deel 65530 nummer 153, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De Veiling
Artikel 4.
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag op vijfentwintig april tweeduizend achttien vanaf dertien uur en dertig minuten (13:30u), via de website www.bog-auctions.com.
De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Indien niet wordt gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom.
Het Bod
Artikel 5.
Lid 7 van artikel 5 van de AVVI 2015 komt te luiden als volgt:
‘De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.’
Inzetpremie
Artikel 7.
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij Koper in rekening gebracht.
In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7 AVVI 2015 heeft de Inzetter echter uitsluitend recht op de inzetpremie indien door Verkoper wordt gegund als bedoeld in artikel 9 AVVI 2015.
Indien de Inzetter tevens de Koper is, heeft de Inzetter geen recht op de
inzetpremie.
Bieden voor een ander
Artikel 8.
Een Bieder heeft het recht te verklaren dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Artikel 9.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Aan de Koper worden extra eisen gesteld ten aanzien van de informatieverschaffing ten aanzien van de Koper en over de financieringswijze van het Registergoed. Koper dient deze informatie één dag na de veiling aan te leveren bij de Veilingnotaris. Door het uitbrengen van een bod op het Registergoed stemt de Koper in met deze informatieverschaffing. De te verschaffen informatie is opgenomen in het document
‘Guideline AML requirements’ dat is te raadplegen op de Website www.bog-auctions.com.
Belasting en kosten.
Artikel 10.
10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van Koper de volgende kosten:
- de verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie;
- de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder;
- de kosten verschuldigd aan de gemeente Maastricht voor het opvragen van informatie terzake het Registergoed;
- de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl;
- de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de veiling (dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing, Platformnotaris en gebruik van zaal en computers);
- de leges verschuldigd aan de rechtbank in verband met het verzoek ingevolge artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en het verzoek ingevolge artikel 3:273 van het Burgerlijk Wetboek;
- de kosten van ontruiming.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website www.bog-auctions.com.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.
Verkoper is niet aansprakelijke voor verrekening van lasten, belastingen, huren en (eventuele) waarborgsommen.
10.2 Het honorarium en de verschotten verband houdende met een Akte de Command komen voor rekening van de Koper en zijn niet inbegrepen in de specificatie van de veilingkosten.
10.3 De kosten die niet voor rekening van de Koper zijn, worden voldaan uit de Koopsom.
10.4 Voorzover aan de Verkoper bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd naar het tarief van zes procent (6%).
Tijdstip van betaling
Artikel 11.
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 te luiden als volgt:
De Koper dient:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na de Veiling te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
b. de hiervoor in artikel 10.1 vermelde kosten uiterlijk drie (3) werkdagen na de Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening;
c. de Koopsom en de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk op zes juni tweeduizend achttien voor twaalf uur (12:00 uur) in de middag op de Kwaliteitsrekening, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks toebehoort.
Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard aan de Veilingnotaris dat het bedoelde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijnen hoeft te worden gestort.
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
Artikel 16
1. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat de volgende aantekeningen in de Openbare Registers staan vermeld:
- “BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 10291/42 reeks ROERMOND d.d. 6-2-1997”
- “BESLUIT OP BASIS VAN MOMUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 2570/1 reeks MAASTRICHT d.d. 30-6-1966”.
Vorenstaande laat onverlet dat er publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
2. Milieu
De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening en risico van Koper.
3. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
4. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan Koper. Verkoper beschikt niet over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken ter zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
5. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de Openbare Registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in de Openbare Registers.
Aflevering
Artikel 20
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed uiterlijk zes (6) weken na de veiling plaats.
Gebruik
Artikel 22
In overeenstemming met en/of in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende:
a. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed (gedeeltelijk) verhuurd.
Het Registergoed wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
b. De Verkoper zal inzage geven in de huurovereenkomsten voor zover deze in bezit zijn. De Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomsten volledig en/of regelmatig worden nagekomen.
c. Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.
d. Het is Verkoper niet bekend of een eventueel door de huurder(s) gestelde bankgarantie(s) overdraagbaar is/zijn.
e. De eventuele servicekosten en lopende huurtermijnen zullen tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend.
OMSCHRIJVING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de Aankomsttitel, waarin staat vermeld:
“OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, wordt verwezen naar een akte van levering op een juli negentienhonderd tachtig verleden voor de destijds te Eindhoven gevestigde notaris J.J.C. Marks, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst in Register 4 op dezelfde dag in deel 4470 nummer 71, waarin woordelijk staat vermeld:
“b. Over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze akte overgedragen gedeelte en het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Maastricht, sectie E, nummer 2577, worden bij deze gevestigd en aangenomen: alzodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die perceelsgedeelten zich thans bevinden ten opzichte van elkaar en zich –na voltooiing van alle daarop, in de aan partijen zonder nadere omschrijving voldoende bekende fase III, te stichten opstallen- ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaaft, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon-, en/of draadomroepaansluitingen, afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën –door rioleringswerkzaamheden of anderszins- eventuele versnijding van funderingen, inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door verbouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven. Voorzover de opstallen gesticht of te stichten op het bij deze akte overgedragen perceelsgedeelte en de bellendende perceelsgedeelten aan elkaar grenzen, zal de desbetreffende scheidingsmuur een gemene muur zijn in de zin van de artikelen 681 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.’’.
Voorts wordt verwezen naar een akte van levering op vijftien maart negentienhonderd zevenenzeventig voor de destijds te Maastricht gevestigde notaris J.H.L. Kerckhoffs verleden, bij afschrift ingeschreven ten toenmalige kantore voor de dienst van het kadaster en de openbare registers te Maastricht daags daarna in deel 3634 nummer 16, waarin woordelijk staat vermeld:
“12.a. Ten laste van het verkochte als lijdend erf, en ten behoeve van de aan de gemeente in eigendom verblijvende gedeelten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sektie E, nummer 2504, als heersende erven, wordt bij deze gevestigd een erfdienstbaarheid, inhoudende het recht tot hebben, inspekteren, onderhouden, herstellen en zonodig vernieuwen of bijleggen van kabels en leidingen, zoals op de hierbij behorende situatietekening aangegeven;
a. op de stroken grond waarin de kabels en de leidingen zijn gelegen mogen geen verhardingen, bomen of diepwortelende beplantingen worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente;
b. koopster is verplicht de kabels en leidingen op haar kosten door de Gemeente te laten omleggen, indienen en voorzover de afstand tussen de op te richten bebouwing en de aanwezige kabels en leidingen kleiner zou worden dan één meter, met uitzondering van de hogedrukgasleiding, waarvoor een minimum afstand geldt van drie en een halve meter;
c. de wijze en het tijdstip, waarop deze omlegging zal geschieden, staat uitsluitend ter beoordeling van de Gemeente;
d. Indien omlegging van de kabels en leidingen noodzakelijk mocht blijken, mag met de bebouwing ter plaatse eerst na voltooiing van de omleggingwerkzaamheden begonnen worden;
e. Indien koopster het bepaalde in dit artikel sub b tot en met f bedoeld, niet nakomt of handelt in strijd daarmee, zal zij daarvoor van rechtswege ingebreke zijn en verbeurt zij ten behoeve van de Gemeente een onmiddellijk opeisbare niet voor korting of schuldvergelijking varbare boete van eenhonderdvijftigduizend gulden (f 150.000,--) onverminderd alle overige rechten, rechtsvorderingen en rechtsmiddelen welke de Gemeente tegenover koopster mocht kunnen doen geldend maken en onverminderd haar verplichting om alsnog aan de gestelde verplichtingen ten opzicht van de Gemeente te voldoen.’’.
Het hiervoor vermelde kadastrale perceel sectie E nummer 2504 is nadien opgegaan in het kadastrale perceel sectie E nummer 2535, van welk laatste perceel één centiare is opgegaan in het bij akte op een juli negentienhonderdtachtig voor de destijds te Eindhoven gevestigde notaris J.J.C. Marks verleden, overgedragen gedeelte van het perceel sectie E nummer 2577. Voorst wordt ten deze verwezen naar de akte van levering op heden voor mij notaris verleden, waarin over en weer ten behoeve en ten laste van het bij voormelde akte verkochte gedeelte (Blekerij 50) en ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte (Blekerij 52) zijn gevestigd:
‘‘ al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die perceelsgedeelten zich thans bevinden ten opzichte van elkaar, blijft gehandhaaft, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon –en of draadomroepaansluitingen, afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerkzaamheden of anderszins – eventuele versnijding van funderingen, inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door verbouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.’’.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze te vestigen en te aanvaarden:
A. ten laste van het bij deze verkochte als lijdend erf, en ten behoeve van het aan verkoper in eigendom resterende gedeelte van voorschreven kadastrale perceel gemeente Maastricht, sectie E nummer 3131 gedeeltelijk als heersend erf:
1. de erfdienstbaarheid van vluchtweg, teneinde in geval van nood via de uitgang aan de zuidzijde van het gebouw staande en gelegen op het heersend erf, de openbare weg (Blekerij) te bereiken; en
2. de erfdienstbaarheid van toegang en overpad teneinde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te kunnen verrichten aan het gebouw staande en gelegen op het heersend erf.
B. over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte gedeelte en het aan verkoper in eigendom resterende gedeelte van het kadastraal perceel gemeente Maastricht, sectie E nummer 3131 al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die perceelsgedeelten zich thans bevinden ten opzichte van elkaar, blijft gehandhaaft, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon –en of draadomroepaansluitingen, afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën – door rioleringswerkzaamheden of anderszins – eventuele versnijding van funderingen, inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door verbouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.”

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.