Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Tsjerkepaed 16 Noardburgum

8

mei

2018

 

Tsjerkepaed 16
9257 WH Noardburgum

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 8 mei 2018
uitgesteld datum onbekend
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

eetcafé "'t Roodhert"

Schoolstraat 3
9251 EA Burgum

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met erf, tuin en bijgebouwen gelegen te 9257 WH Noardburgum, Tsjerkepaed 16, kadastraal bekend gemeente BERGUM, sectie A, nummers 2495 en 3646 respectievelijk ter grootte van zeventien are en zestig centiare (17 a 60 ca) en drie are en vijfenvijftig centiare (3 a 55 ca);

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente BERGUM, sectie A, nummers 2495 en 3646
Bezichtiging 5 april 2018 15:00 – 17:00
10 april 2018 15:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

eetcafé "'t Roodhert"

Schoolstraat 3
9251 EA Burgum

dinsdag 8 mei 2018 vanaf 14:00

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
OZB € 526,75 € 0,-
Rioolrecht € 61,80 € 0,-
Waterschapslasten € 160,78 € 0,-
  € 749,33 € 0,-

Notariskantoor

Notariskantoor mr. T.A. Dantuma - Burgum

Lageweg 20
9251jw Burgum

Dhr. J. van der Meulen

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:
1. Wijzigingen/aanvullingen op de AVVE:
In afwijking/aanvulling op de AVVE geldt het volgende, waarbij de verwijzing geschiedt naar de artikelen van de AVVE tenzij anders vermeld:
Artikel 1 (registergoed)
het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met erf, tuin en bijgebouwen gelegen te 9257 WH Noardburgum, Tsjerkepaed 16, kadastraal bekend gemeente BERGUM, sectie A, nummers 2495 en 3646 respectievelijk ter grootte van zeventien are en zestig centiare (17 a 60 ca) en drie are en vijfenvijftig centiare (3 a 55 ca);
Artikel 2 (organisatie van de veiling)
- de bijzondere veilingvoorwaarden worden heden bekend gemaakt via de website. Aan de wettelijke vereisten van publicatie is voldaan, zoals hiervoor onder E. is vermeld;
- het betreft een zaalveiling.
Artikel 3 (wijze van veilen):
Lid 1 van artikel 3 wordt vervangen door:
"1. De verkoop vindt plaats in twee fasen:
" -de eerste, de inzet, bij opbod;
" -de tweede, de afslag, bij afmijning.
" Dit gebeurt na elkaar in één zitting met een tussenruimte van dertig minuten. De inzet en aansluitend de afslag zullen plaats vinden op dinsdag vier en twintig april tweeduizend achttien om veertien uur in eetcafé 't Roodhert, Schoolstraat 3, 9251 EA Burgum."
Artikel 7 (inzetpremie):
De inzetpremie - hierna te noemen: “plok” - bedraagt:
een procent (1 %) van de inzetsom, exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Artikel 8 (gunning, beraad, niet gunning en afgelasting):
In aanvulling op artikel 8 maakt verkoper, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE. Indien verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
Artikel 9 (belasting en kosten):
Ter voldoening aan de verplichting van lid 3 van dit artikel, verklaart verkoper bij deze dat terzake de levering geen omzetbelasting verschuldigd is. Terzake de levering is door koper in de veiling wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 10 (tijdstip van betaling):
In afwijking van artikel 10 lid 1 sub c AVVE dient de Koopprijs te worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de veiling. De Koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van Koper komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op vier en twintig mei tweeduizend achttien, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de Notaris die de Veiling heeft gehouden, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Notaris die de veiling heeft gehouden, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort. Indien Verkoper daartoe zijn medewerking verleent, kan gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopprijs op een later tijdstip dan hierna vermeld plaatshebben, zodat de Notariële verklaring van betaling op een later tijdstip wordt getekend. Elk risico verbonden aan zodanig door de Verkoper verleend uitstel komt voor rekening van Koper, hoe onvoorzien dit risico ook moge zijn. Ingeval wel een of meer andere hypotheken (die niet ten behoeve van Verkoper op het Registergoed rusten) en/of beslagen op het Registergoed of op de Koopprijs zijn gelegd, kan de uitbetaling van hetgeen aan Verkoper toekomt uit de netto-opbrengst meestal eerst plaatsvinden nadat door de Notaris een verklaring is overlegd als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek én de Notaris deze verklaring heeft laten voorzien van de in dat wetsartikel bedoelde aantekening door de voorzieningenrechter dat uitbetaling aan Verkoper kan plaatsvinden van hetgeen Verkoper toekomt onder de eerste in rang en alle in rang aansluitende door het Registergoed gezekerde vorderingen. Betaling van de Koopprijs en kosten mag daarom niet geschieden voordat:
- hetzij blijkt dat deze verklaring in casu niet nodig is om aan Verkoper de netto-opbrengst uit te betalen;
- hetzij de Notaris de goedgekeurde verklaring heeft ontvangen van de voorzieningenrechter;
- hetzij vast komt te staan dat de voorzieningenrechter geen verklaring terzake zal afgeven.
Wordt wel eerder betaald, dan zal de Notaris niet gehouden zijn om over te gaan tot het ondertekenen van de Notariële verklaring van betaling en/of tot het inschrijven van de Notariële verklaring van betaling.
2. Bijzondere lasten en beperkingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van de AVVE, zijn verkoper geen bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard bekend.

Foto's
Downloads
Brochure veiling.pdf pdf-document
AVVE 2017 - Algemene Veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2017.pdf pdf-document
exemplaar bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.