Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Plein 1940 huisnummer 1 Middelburg

25

apr

2018

Plein 1940 huisnummer 1
4331 LG Middelburg

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 april 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L complexaanduiding 4269-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het een/achtste (1/8ste) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met ondergrond en verder toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing plaatselijk bekend Markt 71 en 73 en Plein 1940 1 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nummer 143, groot drie aren en eenennegentig centiaren (3 a, 91 ca); en
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 4331 LG te Middelburg, Plein 1940 nummer 1.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L complexaanduiding 4269-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het een/achtste (1/8ste) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met ondergrond en verder toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing plaatselijk bekend Markt 71 en 73 en Plein 1940 1 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nummer 143, groot drie aren en eenennegentig centiaren (3 a, 91 ca); en b. het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 4331 LG te Middelburg, Plein 1940 nummer 1.
Bezichtiging 9 april 2018 11:00 – 12:00
24 april 2018 10:00 – 11:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 25 april 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 22 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: door Verkoper is het ontruimingsbeding succesvol ingeroepen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 7 februari 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op één (1) maand na betekening van deze beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 750,00.
Bijdrage VvE per maand 75,00

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 mei 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek
e-mail: f.m.heinsbroek@vhnv.nl

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Plein 1940 1 Middelburg.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Plein 1940 1 Middelburg.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Plein 1940 1 Middelburg.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel Plein 1940 1 Middelburg.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Splitsingsakte Afschrift openbaar register Hyp4 dl 5630 nr 18 reeks MIDDELBURG.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_MIDDELBURG_L_4269_31-10-2017_12-15-22.pdf pdf-document
Van VvE verkregen opgaaf achterstand en hoogte reservefonds.pdf pdf-document
kostenoverzicht - Plein 1940 1 te Middelburg.pdf pdf-document
van de gemeente Middelburg ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.