Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Klein Hitland 139  Nieuwerkerk aan den IJssel

24

apr

2018

Klein Hitland 139
2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel

Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 24 april 2018
vanaf 16:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

De veiling zal opnieuw starten vanaf 18.00 uur via de site van www.nationbalevastgoedveiling.nl

de recreatiewoning met ondergrond en verder aanbehoren, gelegen op "Parc de IJsselhoeve" te Nieuwerkerk aan den IJssel, plaatselijk bekend Klein Hitland 139, 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie E, nummer 1185, groot drie are,

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie E, nummer 1185
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


dinsdag 24 april 2018 vanaf 16:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 22 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De veiling zal opnieuw starten vanaf 18.00 uur via de site van www.nationbalevastgoedveiling.nl

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vierentwintig april tweeduizend achttien vanaf veertien uur (14.00 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Het Registergoed wordt bij inzet en afslag geveild. In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald: het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Onduidelijk is of het Registergoed wordt verhuurd. Uit het in opdracht van Schuldeiseres opgestelde taxatierapport de dato veertien november tweeduizend zeventien blijkt dat de vermoedelijke verkoopopbrengst bij een executieveiling "in verhuurde staat" meer opbrengst dan de verkoopopbrengst "leeg en vrij van huur". Derhalve kan het verzoek voor het inroepen van het huurbeding niet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter.
Volgens verkregen informatie wordt het Registergoed niet via Parc de IJsselhoeve Vastgoed B.V verhuurd.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vijfentwintig april tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de Bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de Bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een Bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoper, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de Bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
7.10. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen, zoals kettingbedingen, wordt verwezen naar de hiervoor sub 5 vermelde akte, waarin woordelijk staat vermeld:
(begin aangehaalde tekst)
"VOLGNUMMER 010
TEN BEHOEVE VAN DE KAVELS 101.104 EN 101.105 EN TEN LASTE VAN KAVEL 101.103 BLIJFT GEHANDHAAFD DE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERPAD OM, ZOWEL TE VOET ALS MET ALLERLEI VOERTUIGEN, TE KOMEN VAN EN TE GAAN NAAR DE OPENBARE WEG OP DE VOOR HET LIJDEND ERF MINST BEZWARENDE WIJZE, WELKE ERFDIENSTBAARHEID IS GEVESTIGD BIJ AKTE IN BEWARING GENOMEN TE ROTTERDAM IN REGISTER HYPOTHEKEN 4 IN
DEEL 10967 NUMMER 73."
(einde aangehaalde tekst)
Voor zover in bovengenoemde bepalingen nog relevante verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
7.11. In de koopovereenkomst zijn partijen overeengekomen, woordelijk luidende:
(begin aangehaalde tekst)
"24. Parkservicebijdrage
24.1. De parkservicebijdrage die betrekking heeft op de periode vanaf het moment van levering tot aan het einde van het kalenderjaar, zal bij de notariële levering van het verkochte in rekening worden gebracht bij koper en op dat moment worden verrekend.
24.2. De parkservicebijdrage is gebaseerd op jaarbasis 2010 en wordt jaarlijks geïndexeerd zoals hierna omschreven.
De parkservicebijdrage zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van het verloop van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag -hierna te noemen "C.B.S."- te publiceren Consumenten Prijsindexcijfer Alle Huishoudens, reeks (niet-afgeleid), op basis van 2000 = 100.
Alle aanpassingen zullen worden bereikt door de laatst geldende parkservicebijdrage te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt gevormd door eerder genoemd prijsindexcijfer (van de maand september), zoals dit definitief is gepubliceerd in de kalendermaand drie maanden voor het tijdstip van aanpassing en de noemer door hetzelfde prijsindexcijfer, zoals dat gold een kalenderjaar eerder.
Indien het C.B.S. terzake van het hiervoor bedoelde prijsindexcijfer overgaat tot publicatie van een reeks op meer recente tijdbasis, zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zonodig na een in overleg met het C.B.S. uit te voeren koppeling tussen die cijfers en de cijfers van de eerder gebruikte reeks(en).
Bedoelde indexering wordt jaarlijks van één januari tot en met éénendertig december gefactureerd.
Daarnaast wordt een voorschot in rekening gebracht voor afvoer van restafval en voor doorlevering van CAI en -indien van toepassing- voor het houden van huisdieren per huisdier. Deze vergoedingen kunnen jaarlijks worden herzien.
Voor wat betreft de thans geldende hoogte van de parkservicebijdrage en vergoedingen wordt verwezen naar de aan deze koopakte gehechte, door de koper voor accoord getekende, bijlage.
24.3. Met ingang van het jaar 2016 kan de parkservicebijdrage op verzoek van de beheerder worden herzien, naast de jaarlijkse indexering. De vergoeding wordt alsdan vastgesteld op grond van de dan voor de bepalingen van de hoogte van de vergoeding van belang zijnde omstandigheden.
24.4. Voor de afvoer van huisvuil dient koper gebruik te maken van de perscontainer op het park. De daarvoor benodigde munten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie van het park.
24.5. Onlosmakelijk samenhangend met de onderhavige overeenkomst is door partijen voorts overeengekomen dat in voormelde koopprijs een bedrag is begrepen ad tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) (incl eventueel verschuldigde omzetbelasting) voor de kosten van het (doen) aanbrengen door de verkoper, of de reeds aanwezige, van de aan partijen bekende infrastructurele werken op het verkochte.
(...) enzovoorts
25.3. Koper is een eenmalige vergoeding (aansluitkosten) verschuldigd ad éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) (inclusief omzetbelasting).
25.4. Kosten verbonden aan het gebruik van gas, water en elektriciteit komen voor rekening van koper (met een opslagpercentage), alsmede de zuiveringslasten en zakelijke belastingen, zoals onder andere:
- onroerende-zaak-belasting;
- rioolrechten;
- huisvuilrechten;
- milieuheffingen;
- hondenbelasting;
- reinigingsrechten;
- afvalstoffenheffing;
- waterschapslasten;
- forensenbelasting en/of toeristenbelasting.
25.5. Eventuele kosten welke in rekening worden gebracht van overheidswege en overige kosten daarmee verband houdende zullen door de koper op eerste verzoek van verkoper per ommegaande worden voldaan zulks direct na overlegging van de nota door de eigenaar of beheerder van het park of door de gemeente of andere instantie.
25.6. In de akte van levering zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd inhoudende de bepaling dat de rechtsopvolgers van koper, eveneens aan al de verplichtingen, zoals deze zijn opgenomen in de ter zake van het park geldende Algemene Bepalingen, alsmede op grond van deze overeenkomst, dan wel het parkreglement, gehouden zijn, op verbeurte van een ten behoeve van verkoper dan wel zijn rechtsopvolger(s) direct opeisbare boete groot éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00), onverminderd het recht van verkoper, dan wel diens rechtsopvolger(s) om tot vordering van vergoeding van gelede schade over te gaan, een en ander nader te redigeren door de projectnotaris.
Voor zoveel nodig worden de hiervoor gemelde bepalingen in de akte van levering daarenboven geformuleerd als een kettingbeding met boete groot éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00), een en ander nader te redigeren door de projectnotaris.
(...) enzovoorts
26. Groenstroken
Voor het geval het verkochte grenst aan casu quo (gedeeltelijk) valt onder de strook grond bestemd tot ecologische verbindingszone (noordzijde van het park), geldt dat op deze strook nimmer schuurtjes en/of andere bouwwerken mogen worden geplaatst.
Voor het geval het verkochte grenst aan casu quo (gedeeltelijk) valt onder de strook grond bestemd tot waterkering (zuidzijde van het park), geldt dat op deze strook nimmer schuurtjes en/of andere bouwwerken mogen worden geplaatst.
Overigens dient de inrichting van deze stroken te allen tijde te voldoen aan de gemeentelijke voorschriften."
(einde aangehaalde tekst)
7.12. Partijen zijn nog het navolgende overeengekomen en verwijzen naar gemelde akte houdende Algemene Bepalingen, waarin woordelijk staat vermeld:
(begin aangehaalde tekst)
"3.2.2. dat de bij deze akte vastgestelde Algemene Bepalingen tussen de vennootschap en een koper van een of meerdere kavels in Parc De IJsselhoeve als Algemene Bepalingen zullen gelden;
3.2.3. dat het parkbeheer zal worden uitgeoefend door de vennootschap, dan wel door een nader door de vennootschap te benoemen beheerder;
3.2.4. dat met betrekking tot het registergoed is een verkavelingsplan opgesteld, waarbij op te realiseren casu quo gerealiseerde kavels door de vennootschap en voor rekening van de respectievelijke koper voorzieningen zullen worden getroffen ten behoeve van de plaatsing van een door koper verkregen chalet; het opgestelde verkavelingsplan kan tijdens de verkaveling worden aangepast;
3.2.5. dat op voormeld verkavelingsplan de parkwegen zijn aangegeven, welke wegen door de vennootschap, voor zover mogelijk worden bestemd tot wegen dienende tot gebruik door de eigenaren casu quo gebruikers van de kavels om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, zowel met voertuigen als te voet, evenwel op de voor de overige gebruikers van de andere kavels minst bezwarende wijze;
3.2.6. dat de vennootschap, dan wel de beheerder zorg zal (doen) dragen voor:
3.2.6.1. het parkbeheer, de verlichting van wegen en paden, het schoon- en vrijhouden van wegen en paden en het gebruik van de kostenloze faciliteiten.
Voor de afvoer van huisvuil dient koper gebruik te maken van de perscontainer op Parc De IJsselhoeve. De daarvoor benodigde munten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie op Parc De IJsselhoeve.
3.2.6.2. de leverantie van water, elektriciteit en gas komen voor rekening van koper (met opslagpercentage); in welke waternota de zuiveringslasten in rekening worden gebracht.
3.2.7. dat noodzakelijke werkzaamheden -zoals onderhoud, herstel en vernieuwing- aan de wegen, paden, de afrastering, de slagboom, en andere bij Parc De IJsselhoeve behorende algemene voorzieningen, alsmede al die noodzakelijke werkzaamheden die van overheidswege of vanwege nutsbedrijven worden voorgeschreven, door de vennootschap (of de door hem aan te wijzen vertegenwoordiger) worden uitgevoerd en aan de eigenaren van de kavels in Parc De IJsselhoeve in rekening worden gebracht;
3.2.8. dat de hiervoor bedoelde parkwegen mogen worden gebruikt onder de ontbindende voorwaarde dat de koper stipt aan zijn (betalings)verplichtingen jegens de (rechtsopvolgers van de) vennootschap casu quo de beheerder zal voldoen welke voortvloeien uit de onderhavige akte en de respectievelijke koopovereenkomst en de akte van levering;
3.2.9. dat de vennootschap het wenselijk acht in verband met de aard en standing van Parc De IJsselhoeve een parkreglement vast te stellen, zoals verderop in deze akte vermeld;
(...) enzovoorts.
Verplichtingen voor koper
4.10. De koper is verplicht de grond te bestemmen en bestemd te houden voor het daarop (doen) plaatsen en/of houden van een recreatie-eenheid bestemd voor recreatief gebruik.
4.11. De koper is verplicht een eventueel te bouwen casu quo bestaand recreatie-eenheid te gebruiken en op zijn kosten steeds te houden in overeenstemming met casu quo aan te passen aan de eisen, welke dienaangaande zijn of in de toekomst zullen worden gesteld door de vennootschap (of diens rechtsopvolgers) en/of de beheerder, zoals gedefinieerd in het parkreglement, de gemeente en/of andere bevoegde instanties.
4.12. Aanbouwen bij, of het vergroten van een recreatie-eenheid, wijziging van de exterieur van opstallen, hetzij kleur, hetzij vormgeving, alsmede vervanging van een recreatie-eenheid zal slechts mogen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de beheerder.
4.13. Op straffe van een direct-opeisbare boete groot éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) te voldoen aan de vennootschap of diens rechtsopvolger is het aan koper verboden om op een door hem verkregen kavel meer dan één recreatie-eenheid te (doen) plaatsen.
Genoemde boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van nietnakoming zonder dat enige inverzuimstelling of andere formaliteit vereist zal zijn.
4.14. De koper zal de grond en de daarop zich bevindende opstallen, alsmede de tuin in goede staat moeten onderhouden.
4.15. Kosten verbonden aan het gebruik van gas, water, elektriciteit komen voor rekening van koper (inclusief opslagpercentage), alsmede de zuiveringslasten en zakelijke belastingen, zoals onder andere:
- onroerende-zaak-belasting;
- rioolrechten;
- huisvuilrechten;
- reinigingsrechten;
- afvalstoffenheffing;
- waterschapslasten;
- forensenbelasting en/of toeristenbelasting.
4.16. Eventuele kosten -in rekening gebracht van overheidswege- en overige kosten daarmee verband houdende zullen door de koper op eerste verzoek dienen te worden voldaan zulks direct na overlegging van de nota door de vennootschap, de beheerder of de gemeente.
4.17. Voor de afvoer van huisvuil dient koper gebruik te maken van de perscontainer op Parc De IJsselhoeve. De daarvoor benodigde munten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie op Parc De IJsselhoeve.
4.18. De eigenaar van een kavel in Parc De IJsselhoeve is verplicht bij vervreemding (iedere overeenkomst tot vervreemding daaronder mede begrepen) van het geheel of een gedeelte van zijn kavel (vestiging van een beperkt genotsrecht daaronder te dezer zake uitdrukkelijk medebegrepen) alle krachtens de onderhavige akte op hem rustende verplichtingen aan de nieuwe eigenaar, casu quo beperkt genotsgerechtigde, op te leggen, die aan te nemen en in verband daarmede in de betreffende akte van levering uitdrukkelijk te verwijzen naar de inhoud van de onderhavige akte. Het vorenstaande op verbeurte van een direct opvorderbare - niet voor matiging en/of compensatie vatbare - boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) ten behoeve van de Vennootschap of haar rechtsopvolgers.
Gemelde boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der nietnakoming, zonder dat enige inverzuimstelling of andere formaliteit vereist zal zijn.
Kwalitatieve verplichting
4.19. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze te bedingen met derdenwerking de volgende kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek:
De eigenaar casu quo de gebruiker van het verkochte (is) zijn verplicht om te gedogen dat in, op of boven het verkochte (nuts)voorzieningen voor de distributie (over de percelen in Parc De IJsselhoeve) van gas, water, elektriciteit en dergelijke worden aangebracht, hersteld, vervangen en onderhouden.
Al hetgeen terzake van die (nuts)voorzieningen in, op of boven het verkochte is aangebracht dient bevestigd te blijven. Het is de eigenaar casu quo de gebruiker van het verkochte niet toegestaan aan een dergelijke voorziening enige verandering aan te brengen, ook niet voor het eigen verbruik van gas, water of elektriciteit. Bij overtreding van vorenstaande is de beheerder bevoegd binnen een week na vaststelling der overtreding om de betreffende tussenmeter weg te halen en het betreffende af te sluiten van de energietoevoer, onverminderd het recht op schadevergoeding en kosten te vorderen.
4.20. Alle schade aan bezittingen van de eigenaar casu quo de gebruiker, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van bedoelde (nuts)voorzieningen, zal door de veroorzaker, naar keuze van de beheerder van het verkochte, op kosten van de veroorzaker worden hersteld of door deze aan de eigenaar(s) van het verkochte, worden vergoed.
4.21. De eigenaar casu quo de gebruiker van het verkochte (is) zijn verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen veroorzaken aan de bedoelde (nuts)voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming hunnerzijds, waaronder begrepen het nalaten van maatregelen ter voorkoming van schade aan de sub 2 bedoelde zaken, welke de Vennootschap of diens rechtsopvolgers noodzakelijk acht.
4.22. Krachtens de derdenwerking zal de kwalitatieve verplichting (ten behoeve van de verkoper) overgaan op de rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de koper casu quo op toekomstige gebruikers.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde deze vestiging voor en namens de vennootschap zoveel nodig aan te nemen.
4.23. Koper en iedere opvolger in de eigendom is verplicht vorenstaande kwalitatieve verplichting in elke opvolgende akte van eigendomsovergang op te nemen, dan wel voor zoveel nodig te vestigen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de verkoper.
(...) enzovoorts
4.28. Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad worden aangesproken, noch tot sanering of vervanging of het nemen van maatregelen ten aanzien van het registergoed of naburige percelen, dan wel tot vergoeding van enige schade ook niet door de rechtsopvolgers van koper waaronder begrepen die onder bijzondere titel.
Verhuurbepalingen
4.29. Het is koper niet toegestaan indien hij het door hem gekochte wenst te verhuren, de verhuur anders te laten plaatsvinden dan door bemiddeling van de door de verkoper daartoe aangewezen verhuurbemiddelingsorganisatie.
Het is koper niet toegestaan het door hem gekochte langer dan vier weken kosteloos in gebruik af te geven aan familieleden.
De koper is gehouden een huurder, of een gebruiker krachtens een ander recht dan huur, in kennis te stellen van het na te melden parkreglement, waaraan de huurder respectievelijk gebruiker, zich dient te onderwerpen.
(...) enzovoorts
6. Parkreglement
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart in verband met de aard en standing van Parc De IJsselhoeve over te willen gaan tot vaststelling van na te melden parkreglement.
(Begin reglement)
In dit parkreglement wordt verstaan onder:
- Het park:
Parc De IJsselhoeve, gelegen aan de Klein Hitland, te Nieuwerkerk aan den IJssel, met daartoe behorende toegangsweg, inrit, paden alsmede verdere voorzieningen.
- De beheerder:
de vennootschap, of een door deze vennootschap aan te wijzen ander, thans zijnde Parc De IJsselhoeve B.V..
- Eigenaar:
de eigenaar van een kavel grond in het park, bestemd om te worden gebruikt als recreatieterrein.
- Gebruiker:
de huurder of gebruiker van een kavel/recreatie-eenheid in het park.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Parc De IJsselhoeve Vastgoed B.V., of haar rechtsopvolgers in de eigendom van de hierna te vermelden straten, paden en groen- en andere algemene voorzieningen in het park, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ook te noemen: de vennootschap, zijnde bij aanvang van de verkaveling de eigenaar van de totale infrastructuur (inclusief de infrastructuur op de individuele kavels), wegen, paden en vijvers, gelegen binnen- en onderdeel uitmakend van het park.
AANSPRAKELIJKHEID
Reglement artikel 1
De beheerder en/of de vennootschap zijn niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel aan goederen en/of personen, verblijvende in het park, behoudens schade en/of letsel veroorzaakt door de beheerder en/of de vennootschap.
WERKING REGLEMENT
Reglement artikel 2
1. Iedere eigenaar is verplicht de bepalingen van dit reglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers in het park, alsmede aan de gebruiker van zijn perceel in het park en is verantwoordelijk voor de nakoming van het reglement door deze personen.
Alle verplichtingen, die in dit reglement worden opgelegd aan een eigenaar gelden voor zoveel mogelijk ook jegens een gezinslid, een gast of bezoeker van een eigenaar, alsmede jegens een gebruiker van zijn perceel in het park. Bij overtreding kan de toegang tot het park aan de betreffende persoon door de beheerder worden ontzegd.
2. Indien een eigenaar zijn recreatie-eenheid met inbegrip van het medegebruik van de algemene voorzieningen in gebruik geeft aan derden, is dit slechts toegestaan indien:
a. de eigenaar aan de gebruiker de verplichting oplegt het onderhavige reglement na te leven;
b. het gebruik door derden plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in dit reglement, de leveringsakte van de kavel en de onderhavige akte;
c. de eigenaar aan de gebruiker een exemplaar van dit reglement ter hand stelt.
3. De eigenaar dient, voorafgaande aan het in gebruik geven van zijn recreatie-eenheid aan derden, aan de beheerder opgave te doen van naam en adres van de gebruiker, alsmede van de periode waarin dit gebruik plaatsvindt.
4. de eigenaar blijft onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schades die door de gebruiker zijn of worden toegebracht aan andermans eigendommen en/of aan de algemene voorzieningen.
5. Het in gebruik geven van zijn recreatie-eenheid aan derden ontslaat de eigenaar niet tot nakoming van zijn financiële of andere verplichtingen jegens de beheerder en/of vennootschap.
6. Indien een eigenaar en/of gebruiker handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de beheerder bevoegd om de eigenaar/gebruiker het gebruik van de algemene voorzieningen te ontzeggen.
7. Van de deelnemers, hun gezinsleden en hun gasten wordt verwacht, dat zij al die dingen doen en/of nalaten die een goed recreant betaamt.
8. Ook bezoekers, loge(e)s en tijdelijke gebruikers van een recreatie-eenheid hebben zich aan dit reglement te houden. Bij overtreding kunnen zij van het terrein worden verwijderd, waarna hun de verdere toegang kan worden ontzegd.
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE RECREATIE-EENHEID EN ZIJN OMGEVING
Reglement artikel 3
A Recreatie-eenheid, bijgebouwen en tuin
1. Per recreatie-eenheid mogen één of meer terrassen worden aangelegd. Over de maten en het te gebruiken materiaal moet overleg worden gepleegd met de beheerder van het park.
2. Er mag één bijgebouw (berging) worden geplaatst. Zowel voor de plaatsing als over de afmetingen van het te plaatsen bijgebouw dient vooraf overleg plaats te vinden met de beheerder.
3. Het is ten strengste verboden de beplanting op welke wijzen dan ook te beschadigen.
Zonder toestemming van de beheerder mogen geen bomen, (grote) heesters, (grote) struiken en heggen gerooid casu quo verwijderd worden.
4. Het plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met schriftelijke toestemming van de beheerder.
Uitsluitend groene afscheidingen in de vorm van heggen en struiken zijn toegestaan en mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan twee meter, met dien verstande dat afscheidingen, heggen en struiken grenzend aan een weg of pad in het recreatiecentrum nimmer hoger mogen zijn dan vijftig centimeter. De beheerder kan nadere aanwijzingen geven wat betreft de hoogte en onderhoud van afscheidingen, heggen en struiken.
5. Koper is er nadrukkelijk mee bekend dat permanente bewoning van een recreatie-eenheid niet is toegestaan, met uitzondering van de aanwezige door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel afgegeven gedoogbeschikkingen.
6. In de tuin mogen niet meer dan twee ornamenten en/of beelden worden geplaatst.
7. De koper is verplicht:
a. de grond en opstallen overeenkomstig de hiervoor aangegeven bestemming te gebruiken;
b. auto's en andere voertuigen in het park te parkeren, op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
c. te doen zorgdragen dat de auto's van bezoekers op het daarvoor door de grondeigenaar aangewezen terrein worden geparkeerd voorzover daartoe ruimte aanwezig is.
8. Indien de koper voornemens is over te gaan tot verkoop van de kavel, dan is hij of zij verplicht de beheerder van het park van dit voornemen schriftelijk in kennis te stellen onder het noemen van een vraagprijs, met inachtneming van het in artikel 5 Voorkeursrecht bij vervreemding breder omschreven voorkeursrecht.
Het plaatsen van borden of iets dergelijks tot bevordering van vorenbedoelde verkoop door de koper is niet toegestaan. Presentatie van het te verkopen object dient in overleg met de beheerder plaats te vinden.
B. Onderhoud en aanzicht
1. De recreatie-eenheid moet in een goede staat van onderhoud blijven.
2. Het zichtbaar drogen van wasgoed moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uiteraard geldt dit ook voor luchten van beddengoed.
Waslijnen mogen niet permanent bevestigd worden, na het drogen van de was dienen ze te worden verwijderd. Ook droogmolens moeten nadat de was is gedroogd worden opgeborgen.
3. Huisvuil dient in plastic zakken in de container te worden gedeponeerd.
Er mag geen los vuil in de container gegooid worden, met het oog op ongedierte. De beheerder kan hiervoor nadere regels opstellen.
4. De kavel en de onmiddellijke omgeving hiervan dient te alle tijde ordelijk gehouden te worden.
5. Zonder toestemming van de beheerder is het een eigenaar/gebruiker verboden:
- propaganda voor enig doel of reclame voor enig produkt te maken;
- borden, affiches en dergelijk aan te brengen op de percelen (of op de recreatie-eenheid).
C. Gebruik voertuigen
1. Het rijden met auto's op het park dient tot een minimum te worden beperkt.
2. Op ieder -voor individueel gebruik bestemd- perceel mag maximaal één auto geparkeerd worden op de daartoe bestemde plaats.
3. Auto's van bezoekers mogen niet op het park. Deze auto's kunnen geparkeerd worden op de aangewezen parkeerplaats.
4. Zonder toestemming van de beheerder op het (parkeer)terrein gestalde of geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans) worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar casu quo de gebruiker of degene die het object heeft gestald of geparkeerd.
5. Op het park is het gebruik van brommers en scooters verboden, tenzij met uitgeschakelde motor. Het gebruik van (snor)fietsen is toegestaan.
Op de verharde wegen van het park mag alleen stapvoets gereden worden. Voetgangers mogen nimmer gehinderd worden.
6. Op het gehele terrein geldt een maximum snelheid van tien kilometer per uur. Bij de derde vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de beheerder van het recreatiepark het recht het betreffende voertuig buiten het park te laten plaatsen, casu quo te weren.
7. Het is niet toegestaan op het (gehele) terrein, inclusief de parkeerplaatsen, onderhoudsbeurten aan auto's en motoren te geven, zoals het verversen van olie en andere reparaties te verrichten, die normaliter in een garage plaatsvinden.
8. Het wassen van auto's en andere voertuigen op- of bij het perceel is nimmer toegestaan.
D. Gedragsregels
1. Iedere eigenaar/gebruiker is gehouden de privacy en de rust van de andere eigenaren, de gebruikers en bezoekers van het park te respecteren.
2. Huisdieren zijn onder voorwaarde toegestaan. Honden mogen niet zonder begeleiding op het terrein. Zij dienen buiten de recreatie-eenheid altijd aangelijnd te zijn, zodanig dat anderen hiervan nimmer hinder kunnen ondervinden. Katten dienen binnen de grenzen van het recreatieterrein van de eigenaar/gebruiker te blijven. Uitwerpselen van de huisdieren dienen door de eigenaar/gebruiker van de huisdieren opgeruimd te worden. Alleen dan blijft het mogelijk huisdieren toe te laten op het park. Bij overtreding van dit artikel zal de beheerder van het park de eigenaar/gebruiker schriftelijk berichten, dat het dier niet meer kan worden toegelaten op het park.
3. Het houden van een barbecue is toegestaan, mits van deugdelijk materiaal gebruik wordt gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot brandgevaar worden genomen. Uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.
4. Ten aanzien van de buitenruimte recreatie-eenheid geldt nog:
a. er dient een onderlinge afstand in acht genomen tussen de recreatie-eenheden inclusief aanwezige aan- en bijgebouwtjes van drie meter. (Voor nieuwe objecten geldt een afstand van vijf meter);
b het is niet toegestaan binnen de afstand van drie meter bouwwerken te plaatsen, goederen op te slaan of voertuigen te parkeren;
c. de recreatie-eenheid dient ten alle tijden bereikbaar te zijn voor hulpverleningsdiensten. Blokkades door geparkeerde auto’s en dergelijke zijn niet toegestaan;
d. er mag op geen enkele wijze verandering aangebracht worden aan de straataanduiding en huisnummering;
e. het stoken van open vuur is ten strengste verboden;
f. bij en in de recreatie-eenheid mogen geen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen aanwezig zijn.
5. Het is niet toegestaan om allesbranders, houtkachels, openhaarden, oliekachels en dergelijke te houden in en om de recreatie-eenheid.
6. De eigenaar van een kavel dient zich tijdens zijn oponthoud op het park, dusdanig te gedragen, dat hij zichzelf en ook derden niet in gevaar brengt, danwel onnodig risico loopt zichzelf danwel derden in gevaar te brengen casu quo schade toe te brengen aan eigendommen van zichzelf casu quo aan de eigendommen van derden. De eigenaar is verplicht ter zake de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
7. De respectievelijke eigenaren van de kavels dienen er zorg voor te dragen dat alle toegangswegen tot het park en naar de recreatie-eenheden vrij blijven van obstakels, zodat hulpdiensten te allen tijde vrije doorgang hebben.
E. Overige bepalingen
1 Bij vermeend onraad of calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan de recreatie-eenheid en/of het park, kan de beheerder zich toegang tot een recreatie-eenheid verschaffen.
2. De beheerder/vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding van eigendommen van de eigenaar/gebruiker van een recreatie-eenheid.
3. Het niet nakomen van één of meerdere van de hierboven genoemde bepalingen, kan het verlies van het recht op de kavel en verwijdering van het park tot gevolg hebben.
GEBRUIK GAS EN ELEKTRA
Reglement artikel 4
1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het propaangas, dat via de gashouder van de beheerder wordt aangeleverd. Uit brandveiligheids- en milieuoverwegingen is het ten strengste verboden steenkool, hout en olie en dergelijke in de kachel of anderszins te stoken.
2. Bij overtreding van het in lid 1 gestelde zullen de eventueel hieruit voortvloeiende schade en kosten worden verhaald op de eigenaar in wiens recreatie-eenheid de overtreding plaatsvond.
3. Het keuren van de installaties, inspectie daarvan, opname van de meters en de meterstanden dienen te allen tijde te worden toegestaan aan de beheerder of een door deze aan te wijzen persoon of instelling.
HUISHOUDELIJK AFVAL
Reglement artikel 5
De beheerder kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval.
Daarnaast kan de beheerder regels stellen en instructies geven met betrekking tot het op het terrein verzamelen en bewaren van tuinafval zoals takkenbossen en dergelijke.
WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN
Reglement artikel 6
1. Ten aanzien van de door de beheerder uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten bestaande uit het schoonhouden en vrijhouden van de wegen en paden in het park, de verlichting van de wegen en paden in het park, het algemeen toezicht op het park en het gebruik van de kosteloze faciliteiten van het park, zal aan de beheerder een vergoeding verschuldigd zijn, zoals is aangegeven in de akte van levering casu quo koopovereenkomst. De afvoer van huisvuil valt niet onder de parkkosten.
Met ingang van het jaar tweeduizendzestien kan de parkservicevergoeding op verzoek van de beheerder worden herzien. De bijdrage wordt als dan vastgesteld op grond van de dan voor de bepalingen van de hoogte van bijdrage van belang zijnde omstandigheden.
2. Noodzakelijke werkzaamheden -zoals onderhoud, herstel en vernieuwing aan de wegen, paden, de afrastering, de slagboom, en andere bij het park behorende algemene voorzieningen, alsmede al die noodzakelijke werkzaamheden die van overheidswege of vanwege nutsbedrijven worden voorgeschreven, worden door de vennootschap (of de door hem aan te wijzen vertegenwoordiger) uitgevoerd en worden aan de eigenaren van de kavels in het park in rekening gebracht.
VERVUILING
Reglement artikel 7
Iedere eigenaar/gebruiker zal zich onthouden van activiteiten die enige vervuiling in het park aan bodem, oppervlaktewater, grondwater, grondwaterbodem of opstallen teweeg brengt. Lozingen op de vijver en/of waterpartijen zijn ten strengste verboden.
Voorts draagt de eigenaar ervoor zorg dat zijn perceel grond in het park en de zich daarop bevindende recreatieve verblijfseenheid in een milieuhygiënisch verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door zijn toedoen of nalaten overlast van bijvoorbeeld ongedierte ontstaat, is hij terzake jegens de beheerder aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Indien de eigenaar geen gevolg geeft aan een schriftelijke sommatie van de beheerder om binnen een redelijke termijn de desbetreffende overlast ongedaan te maken, is de beheerder gerechtigd om op kosten van die nalatige eigenaar al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is ter beëindiging van die overlast.
REPARATIES MEETAPPARATUUR
Reglement artikel 8
Het is een eigenaar/gebruiker verboden om reparaties of onderhoud te plegen aan de meetapparatuur voor het gebruik van gas, water en elektriciteit.
De koper is verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen veroorzaken aan de bedoelde voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming hunnerzijds, waaronder begrepen het nalaten van maatregelen ter voorkoming van schade aan hiervoor genoemde zaken.
Bij overtreding van vorenstaande is de beheerder bevoegd binnen een week na vaststelling der overtreding om de betreffende tussenmeter weg te halen en de betreffende af te sluiten van de energietoevoer, onverminderd het recht op schadevergoeding en kosten te vorderen.
PERMANENTE BEWONING
Reglement artikel 9
Koper is er nadrukkelijk mee bekend dat permanente bewoning van een recreatie-eenheid niet is toegestaan, met uitzondering van de aanwezige door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel afgegeven gedoogbeschikkingen.
POSTBUSSEN
Reglement artikel 10
De beheerder zal aan de eigenaren/gebruikers sleutels voor de op het park aanwezige postbussen beschikbaarstellen tegen ontvangst van een nader door de beheerder vast te stellen waarborgsom en een nader door de beheerder vast te stellen jaarlijkse (kosten)vergoeding.
INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
Reglement artikel 11
Koper mag niet zodanig handelen dat zijn handelen ingevolge het bepaalde in de wet (Gemeentelijke Basisadministratie) noopt tot inschrijving op een van de adressen van het park in het persoonsregister van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.
ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN
Artikel 12
1. Aan de eigenaar/gebruiker die:
a. de bepalingen van dit reglement of de besluiten van de beheerder niet nakomt of overtreedt;
b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere eigenaars en/of gebruikers;
c. zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap en/of de beheerder niet nakomt;
zal door de beheerder en/of de vennootschap op zijn nalatigheid worden gewezen op de wijze zoals hierna in lid 3 is vermeld.
2. Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop te zijn gewezen door de beheerder en/of de vennootschap, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan de beheerder besluiten tot ontzegging van het gebruik van het park en de algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk medebegrepen zijn de wegen en paden en infrastructurele voorzieningen; tevens kan de beheerder en/of de vennootschap besluiten tot het afsluiten van gas, water en electra).
3. De beheerder zal zijn voornemen tot ontzegging van het gebruik meedelen aan de betreffende eigenaar door het verzenden van een aangetekend schrijven waarin de gerezen bezwaren zijn vermeld.
4. Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder ten uitvoer mogen worden gebracht dan na verloop van één maand na verzending van e kennisgeving als in lid 3 bedoeld. Beroep op de rechter schort de tenuitvoerlegging van de ontzegging op, met dien verstande, dat de schorsing wordt opgeheven en de ontzegging wordt uitgevoerd als de rechter zich met deze ontzegging verenigt, ook al heeft belanghebbende nog de mogelijkheid de uitspraak van de rechter in hoger beroep of in cassatie te betwisten.
EXPLOITATIE
Artikel 13
Het is een eigenaar/gebruiker verboden bezwaar te maken tegen de exploitatie van het park danwel tegen de exploitatie van de op het park gelegen horecafaciliteiten, in meest brede zin, waaronder begrepen het maken van bezwaar bij de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en andere overheidsinstellingen.
(Einde reglement)
7. SLOTBEPALINGEN
7.1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement is iedere eigenaar of gebruiker verplicht zich te houden aan de verordeningen en brandvoorschriften van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en/of andere overheidsvoorschriften.
7.2. Met betrekking tot een eventueel reeds op het verkochte aanwezige recreatie-eenheid welke door of in opdracht van en voor rekening van koper is aangebracht aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van bouwvergunning, gemeentelijke bouwverordeningen en/ of bouwkwaliteit.
7.3. De beheerder kan van verboden die in dit reglement zijn vastgesteld voor een bepaalde tijd schriftelijk ontheffing verlenen onder door hem te bepalen voorwaarden.
7.4. De beheerder is bevoegd -in overleg met de betreffende eigenaar van een kavel- in individuele gevallen van dit parkreglement af te wijken, geen van de overige eigenaren kan aan deze bepaling enig recht ontlenen.
7.5. Op een overtreding van artikel 7 van het reglement staat een boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per overtreding.
7.6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder.
Boeteclausule
7.7. Op het niet opleggen met verplichting tot wederopzegging aan rechtsopvolgers van de bepalingen van de onderhavige akte, staat een boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) ten behoeve van de verkoper of haar rechtsopvolgers, verschuldigd door het enkele feit der overtreding.
(...) enzovoorts
kwalitatieve verplichtingen
7.10. De verschenen persoon handelend in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde vervolgens, in verband met de ligging en het gebruik van voormelde kavels, indien en naarmate de levering zal worden gerealiseerd, -ten behoeve van de vennootschap en haar rechtsopvolger(s), alles voorzover van toepassing- in de betreffende akten:
overeen te komen dat alle in deze akte en in de betreffende koopakte vermelde verplichtingen van de koper tot een dulden of tot een niet-doen, zullen gelden als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, met bepaling dat:
7.10.1. de onderhavige verplichtingen zullen overgaan op al degenen die de betreffende kavel onder bijzondere titel zullen verkrijgen;
7.10.2. degenen die van de koper een recht tot gebruik van de betreffende kavel zullen verkrijgen eveneens aan de hiervoor omschreven verplichtingen zijn gebonden.
Ter zake van de kwalitatieve verplichtingen opgenomen in deze akte casu quo in de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst, wordt door de vennootschap woonplaats gekozen ten kantore van de vennootschap, te Lunteren (gemeente Ede) aan de Immenweg 15-19.
Koper verplicht zich aan deze vestiging op eerste verzoek van verkoper mee te werken."
(einde aangehaalde tekst)
Kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek
Met betrekking tot het verkochte komen verkoper en koper ten behoeve van verkoper en haar rechtsopvolger(s) overeen dat al de verplichtingen vervat in artikel 7.11 en 7.12 van deze akte, waaronder uitdrukkelijk begrepen de daarin vervatte boetebepalingen en bestaande en/of toekomstige (financiële) tegenprestaties, zullen overgaan op al degenen die het verkochte zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel, een en ander als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor omschreven verplichtingen gebonden.
Ter zake van de kwalitatieve verplichtingen, wordt door de vennootschap woonplaats gekozen ten kantore van de vennootschap, te Lunteren (gemeente Ede) aan de Immenweg 15-19.
Kettingbeding
1. Koper is verplicht en verbindt zich jegens verkoper (casu quo diens rechtsopvolger(s)), die dit voor zich aanvaardt, het hiervoor in artikel 7.11, 7.12 en in het hierna sub 7.13 bepaalde, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte van levering of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) ten behoeve van verkoper (casu quo diens rechtsopvolger(s)), met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
2. Op gelijke wijze als hierboven in lid 1 bepaald, verbindt koper zich jegens verkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het verkochte, dat ook deze(n) zowel het hiervoor bepaalde, als de in artikel 7.11, 7.12 en 7.13 en het onderhavige lid opgenomen verplichtingen om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van verkoper het beding aan.
Voorkeursrecht
7.13. Partijen komen in verband met het daaromtrent in gemelde akte houdende Algemene Bepalingen bepaalde het volgende overeen:
7.13.1. Indien koper voornemens is over te gaan tot verkoop van hetzij de bij deze akte gekochte kavel grond, hetzij het zich daarop bevindende recreatie-eenheid, zowel geheel danwel gedeeltelijk en al dan niet afzonderlijk danwel gezamenlijk, is hij met inachtneming van het hierna bepaalde verplicht de verkoper bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst van dit voornemen in kennis te stellen.
7.13.2. De verkoper heeft vervolgens ged

Foto's
Downloads
Bestemmingsplan.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente Klein Hitland.pdf pdf-document
parkreglement.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL E 1185.PDF pdf-document
Def. Brochure executieveiling online Klein Hitland 139 2911 BR Nieuwerkerk ad IJssel.PDF pdf-document
kostenoverzicht Klein Hitland 139 te Nieuwerkerk aan den IJssel.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.