Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Tweeling 13 Valkenswaard

19

apr

2018

Tweeling 13
5552 AJ Valkenswaard

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 19 april 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie B, complexaanduiding 4707-A, appartementsindex 16, omvattende:
a. het vijfhonderdvijftien/tienduizendste (515/1 0.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met verder toebehoren gelegen aan de Tweeling te Valkenswaard, omvattende zes (6) woonappartementen op de begane grond, zes (6) woonappartementen op de eerste verdieping en zes (6) woonappartementen op de tweede verdieping, vier (4) terrassen op de begane grond, alsmede achttien (18) bergingen en zesentwintig (26) parkeerplaatsen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie B, nummers 2363, groot zeven are (7a) achtennegentig centiare (98ca), en 2362, groot zes are (6a) zeventien centiare (17ca); en
b. het uitsluitend gebruik van een woonappartement, gelegen op de tweede verdieping met een berging op de begane grond, plaatselijk bekend 5552 AJ Valkenswaard, Tweeling 13;
alsmede,
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie B, complexaanduiding 4707-A, appartementsindex 34, omvattende:
a. het dertig/tienduizendste (30/1 0.000ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap; en
b. het uitsluitend gebruik van een parkeerhaven, gelegen nabij de Tweeling te Valkensw

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie B, complexaanduiding 4707-A, appartementsindex 16 en kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie B, complexaanduiding 4707-A, appartementsindex 34,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 19 april 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Oidtmann ■ Meijer ■ Dijkstra Notarissen - Helmond

Prins Hendriklaan 21a
5705 CJ Helmond

Telefoonnummer 0492-536868
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. G. Rijkers

Telefoonnummer 0492-536868
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 mei 2018.

Info: WWW.VEILINGNOTARIS.NL

Foto's
Downloads
Vast Vastelling Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AKTE VAN SPLITSING 40085-200.pdf pdf-document
F37332278Getekende_beheersovereenkomst_HET_VvE_beheer_381.pdf pdf-document
F36189882Huishoudelijk_reglement_VVE_Tweeling.pdf pdf-document
kostenbegroting per 13.3.2018 Tweeling 13 te Valkenswaard.pdf pdf-document
Maandelijkse servicekosten en achterstand.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.